KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk

ESEMÉNYNAPTÁR
2019 május
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Városháza - Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Iroda
 

 

1. A szervezeti egység megnevezése:

 

Pilisi Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Iroda

 

2. A szervezeti egység címadatai:

 

Székhely, levelezési cím: 2721. Pilis, Kossuth Lajos út 47.

Telefon: 06-29/696-310/ 120 mellék

Fax: 06-29/696-320

E-mail: titkarsag@pilis.hu

 

3. A szervezeti egység jogállása:

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84. § (1) bekezdése alapján ellátja a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A Jegyző vezetése alatt álló szervezeti egység, ahol a munkatársak az irodavezető vezetésével végzik munkájukat.

 

4. A szervezeti egység tagozódása:

 

Irodavezető:                                                  1 fő

Ügyintéző:                                                     3 fő

Ügykezelő:                                                    1 fő

Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló:           3 fő

Megbízási szerződéssel alkalmazott:             1 fő

Közfoglalkoztatott:                                       2 fő

Összesen:                                                       11 fő

 

5. A szervezeti egység tevékenységi köre:

 

a./ Felügyeli a képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartásának személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását.

b./ Előkészíti, a döntést követően kivonatolja a képviselő-testületi és bizottsági döntéseket, majd végrehajtás céljából továbbítja azokat az illetékes szervezeti egység felé.

c./ A jegyző által meghatározott körben, a Képviselő-testület és bizottságai, a jegyző, a polgármester részére írásbeli előterjesztés, beszámoló-tervezetek összeállítását és elkészítését végzi.

d./ Közreműködik az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal szervezetét, működését érintő szabályzatok, utasítások elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában.

e./ Ellátja az informatikai, rendszergazdai feladatokat.

f./ Közreműködik az Önkormányzat által elnyert pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

g./ Vezeti és nyilván tartja az Önkormányzat és a hozzá tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek, szakfeladatok szerződés-nyilvántartásával összefüggő feladatokat.

h./ Vezeti és nyilván tartja az Önkormányzat és a hozzá tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatokat.

i./ A képviselő-testület, bizottságai, illetve az Önkormányzat által alapított Közalapítványi kuratóriumi, ellenőrző bizottsági ülések előkészítésével kapcsolatos teendők ellátása, az ülések helyeinek és időpontjainak koordinálása, az előterjesztések illetékes részére történő továbbítása, jegyzőkönyvvezetési feladatok ellátása, a jegyzőkönyveinek elkészítése és továbbítása az illetékes szervezet felé.

j./ A Polgármesteri Hivatal címére (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) beérkező levelek bontása, irodákra történő szétosztása, valamint szignálásra történő átadása a szervezeti egységek vezetői részére.

k./ A Polgármesteri Iroda, valamint a Pénzügyi Iroda részére kiszignált iratok iktatásával, ügyirat rendezésével, irattárba tételével összefüggő feladatok ellátása.

l./ Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal által közzétenni kívánt hirdetmények közzététele, a hirdetmények feladásáról történő teljes körű gondoskodás, a hirdetmények megjelentetése és közzététele.

m./ A városi ünnepségek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közművelődési szakalkalmazottjának irányítása mellett.

n./ A Polgármesteri Hivatal és az általa kezelt kulcsok nyilvántartásának vezetése.

o./ A Gazdálkodási Iroda részére kiszignált iratok iktatásával, ügyirat rendezésével, irattárba tételével összefüggő feladatok ellátása, közreműködés az iratok selejtezésében.

p./ Ellátja a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó épület egységek napi takarítással összefüggő feladatait.

q./ Elvégzi a Polgármesteri Hivatal dísztermének ünnepélyes alkalmakra, tanácskozásokra történő előkészítését.

r./ Ellátja mindazon feladatokat, amelyek a Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskörével összefüggésben gépkocsivezető munkáját veszi igénybe.

s./ Központi jogszabályban meghatározottak, illetve az ügykezelésre vonatkozó helyi előírások figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal ügykezelésével összefüggésben elvégzi a küldemények kézbesítésével összefüggő feladatokat.

t./ Fogadja és eligazítja az ügyfeleket, vendégeket személyesen, valamint telefonon.

u./ Közreműködik a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásának kezelésében.

 

6. Az irodavezető feladatai:

 

a./ gondoskodik az iroda szakszerű és jogszerű működéséről, a feladat- és hatásköri jegyzékben meghatározott feladatok végrehajtásáról,

b./ gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot,

c./ előkészíti a feladatköréhez tartozó előterjesztéseket, írásos anyagokat, gondoskodik az iroda hatáskörébe tartozó határozatok és rendeletek végrehajtásáról,

d./ közreműködik az iroda feladatköréhez tartozó ügyekben az intézményekkel, társszervekkel, az Önkormányzat nonprofit kft.-jével,

e./ figyelemmel kíséri az iroda tevékenységét érintő gazdálkodási feladatokat,

f./ gondoskodik a vezetése alatt álló irodán a megfelel munkavégzésről, rendszeresen ellenőrzi azt,

g./ a jegyző és a polgármester által átruházott egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja,

h./ köteles az egységes Polgármesteri Hivatal munkáját elősegítő szervezeti egységek közötti folyamatos tájékoztatásra, a szabályozott Hivatalon belüli és külső kapcsolattartásra,

i./ gondoskodik a dolgozók részére történő feladatok meghatározásáról, a munkaköri leírások naprakész állapotáról,

j./ ellátja a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat,

k./ az irodát érintő ügyekben ügyfélfogadási időben (vagy előre egyeztetett időpontban) félfogadást tart,

l./ a Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézőjének közreműködésével elkészíti a minősítési szempontokat és rendszeresen értékeli a teljesítést, meghatározza az egyéni teljesítményértékelési célkitűzéseket és elkészíti az egyéni teljesítményértékeléseket a központi jogszabályban foglaltak alapján.

 

7. Az ügyintézők feladatai:

 

A munkaköri leírásukban foglaltak szerint, határidők figyelembevételével ellátják az iroda tevékenységi körébe tartozó érdemi ügyintézést igénylő feladatokat.

Felelősek a saját tevékenységükért és munkaterületükön a törvényesség betartásáért.

 

8. Az ügykezelő feladatai:

 

Gondoskodik az adminisztrációs, ügyirat kezelési feladatok ellátásáról, az iratok iktatásáról, sokszorosításáról, továbbításáról. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az iroda vezetője megbízza.

 

9. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló feladatai:

 

A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók ellátják azokat a nem érdemi ügyintézői feladatokat, amelyek a munkaköri leírásaikban szerepelnek, illetve amivel az iroda vezetője állandó vagy eseti jelleggel megbízza.

 

10. A megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak feladatai:

 

A megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak ellátják mindazon feladatokat, amelyek a megbízási szerződésben szerepelnek. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az iroda vezetője állandó vagy eseti jelleggel megbízza.

 

11. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak feladatai:

 

A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók ellátják mindazon feladatokat amivel az iroda vezetője állandó vagy eseti jelleggel megbízza.

 

 

12. A kiadmányozás rendje:

 

A Jegyző által az Irodára ruházott körben a kiadmányozási jogot az irodavezető, távolléte esetén a „A helyettesítés rendje” pont alatt írottak szerint megbízott személy látja el.

 

13. A helyettesítés rendje:

 

Az irodavezetőt akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén a helyettesítés egyedi megbízás alapján történik, amelyek az irodavezető javaslatára a Jegyző hagy jóvá.

 

 

14. Értekezletek rendje:

 

Irodai szintű értekezletet az irodavezető szükség szerint hív össze, de legalább negyedévente egyszer magtartásra kerül.

 

15. Az Iroda feladataihoz kapcsolódó központi jogszabályok:

·      Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

·      Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

·      Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

·      Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

·      A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

·      Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

·      A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

·      Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

·      A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

·      A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény

·      A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

·      A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

·      A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

·      Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény

·      A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

·      A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

·      Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény

·      A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény

·      A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

·      A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet

·      A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény

·      A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. Rendelet

·      A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. Törvény

·      A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet

·      A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2007. (IX. 12.) Korm. rendelet.

·      A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet.

·      A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

·      Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

 

Informatika

 

 

16. Az Iroda feladataihoz kapcsolódó helyi jogszabályok:

 

Az Iroda feladataihoz kapcsolódó helyi önkormányzati rendeletek:

·      A Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet

·      A piacról szóló önkormányzati rendelet

·      A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása nyújtásának, a támogatás felhasználása ellenőrzésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet

·      A kiemelkedő pedagógiai munka elismeréséről szóló önkormányzati rendelet

·      A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet

·      A kiemelkedő egészségügyi és szociális munka elismeréséről szóló önkormányzati rendelet

·      A helyi címer- és zászló alkotásáról, használatáról, előállításáról, terjesztéséről, forgalomba hozataláról, a város szlogenjének használatáról, a településnév használatáról, továbbá a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb kitüntetésekről, elismerésekről szóló önkormányzati rendelet

·      A települési képviselők tiszteletdíjáról, és a részükre nyújtandó természetbeni juttatásokról szóló önkormányzati rendelet

 

Az Iroda feladatihoz kapcsolód helyi normatív határozatok:

·      Az Önkormányzat fenntartásában és működésében álló intézmények Alapító Okirata,

·      Az Önkormányzat gazdasági programja,

·      A Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet elrendelése,

·      A Képviselő- testület és bizottságainak munkaterve,

·      A Képviselő- testület bizottsági rendszerének létrehozatala,

·      A Közmeghallgatás időpontja és napirendje,

·      Az önkormányzati koncepciók, szabályozási tervek,

·      Az Önkormányzat éves Közbeszerzési terve,

·      Az Önkormányzat éves Belső Ellenőrzési Munkaterve,

·      Az Önkormányzat Stratégiai Belső Ellenőrzési Terve,

·      Pályázatok, közbeszerzések eredményhirdetése,

·      Állami Számvevőszék jelentését követő intézkedési terv,

·      Testvérvárosi kapcsolat létesítése,

·      Önkormányzati tagság létesítése,

·      Az Önkormányzat Esemény naptárának elfogadása.

 

17. Az Iroda feladataihoz kapcsolódó, működését meghatározó egyéb szabályanyagok:

 

·      A szerződések kötésének rendjéről, a szerződés nyilvántartás bevezetéséről szóló utasítás.

·      Az önkormányzati rendeletek és normatív (szabályozási) tartalmú Kt. határozatok hatályosításáról, nyilvántartásáról szóló utasítás.

·      Pilis Város Önkormányzatok Polgármesteri Hivatala, valamint az Önkormányzat egyes intézményei és a Polgármesteri Hivatal közötti dokumentumok küldésének, az elektronikus információk átadásának szabályairól szóló utasítás.

·      A helyi önkormányzati rendeletek a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei által használt és kialakított mellékletek, formanyomtatványok, határozatminták felülvizsgálatáról, nyilvántartásba vételéről szóló utasítás.

·      Pilis Város Önkormányzata illetve a Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyve kiadásáról szóló utasítás.

·      Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények Informatikai Biztonsági Szabályzata kiadásáról szóló utasítás.

·      A polgármester hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozásának rendjéről szóló utasítás.

·      Az önkormányzat Képviselő-testülete által alapított bizottságok, a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai, a közalapítvány, a közhasznú szervezet működésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló utasítás.

·      Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terve kiadásáról szóló utasítás.

·      Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Vírusvédelmi Szabályzata kiadásáról szóló utasítás.

·      Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Egyedi Iratkezelési Szabályzata kiadásáról (Pest Megyei Levéltárral, Regionális Közigazgatási Hivatallal egyeztetett szabályozási anyag) szóló utasítás.

·      Pilis Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata, Beszerzési Szabályzata alkalmazása egyes helyi szabályairól szóló utasítás.

·      Pilis Város Polgármesteri Hivatala által kézbesítendő helyi postai küldemények kézbesítése rendjéről szóló utasítás.

·      Az iktatással összefüggő egyes kérdésekről szóló utasítás.

·      A Gerje-Forrás Kht. átalakulásából adódó szervezeti feladatok meghatározásáról szóló utasítás.

·      A jegyzői hatáskörbe tartozó iratok kiadmányozásával összefüggő ellenjegyzés (készítés szignálása) rendjéről szóló utasítás.

·      Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Információbiztonsági Politika kiadásáról szóló utasítás.

·      Az Utasítások előkészítésének, összeállításának, közzétételének valamint tartalma felülvizsgálatának rendjéről szóló utasítás.

·      A polgármesteri hatáskörbe tartozó iratok kiadmányozásával összefüggő ellenjegyzés (készítés szignálása) rendjéről szóló utasítás

·      A 214/2010. (VII.9.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtásáról szóló utasítás.

·      A Polgármesteri Hivatal által ellátott, illetve döntésre előkészített jogalkalmazói munka tárgyi feltételrendszerének biztosításáról szóló utasítás.

·      Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának köztisztviselőivel és munkavállalóival szemben támasztott hivatásetikai alapelvekről és az etikai eljárás szabályainak meghatározásáról szóló utasítás.