KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47.

E-Ügyintézés
 • Rövid névPILIS
 • KRID400115947
Ügyfélfogadás
 • Hétfő800-1200
 • 1300-1730
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök800-1200
 • 12301600
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda900-1200
 • Polgármester
 • Szerda1400-1600
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk

ESEMÉNYNAPTÁR
2018 November
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Szerverzetek - Alapítványok - Pilis Városért Közalapítvány
 

PILIS VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon szándékától vezérelve, hogy elősegítse településünk fejlődését a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló, többszörösen módosított 1959 évi IV. tv. 74/G. §-ának /1/ bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi közalapítványt hozza létre:

„PILIS VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY”

Az alapítvány létrehozója tudomásul veszi, hogy az általa létrehozott közalapítvány a sokszor módosított Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV törvény 74/A. §-ának /2/ bekezdésének megfelelően bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A közalapítvány jogi személy, mely önálló, az alapító és a közalapítványhoz csatlakozó/k/ vagyonától elkülönülő vagyonnal rendelkezik, jogi képviseletét a Kuratórium által e célra kijelölt személy látja el.
A közalapítványt az alapító az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg a keltezésnek megfelelő helyen, határozatlan időre hozza létre.
1./ Közalapítvány neve: PILIS VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

2./ Közalapítvány székhelye: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47.sz.

ADÓSZÁM: 18678015-1-13

Bankszámlaszám: 11742238-20004628


3./ K
özalapítvány célja:
Az alapító képviselő-testületnek az a célja, hogy az általa meghatározott városfejlesztési célok mielőbbi megvalósításához adományokat gyűjtsön. Az alapító szeretné a közalapítvány anyagi eszközeinek felhasználásával kiemelt feladatának tekinteni:
aa./ A város arculatának formálása.
ab./ A város központjának kialakítása.
ba./ A város lakossága egészségének javítása, életmódjának és szemléletének fejlesztése érdekében az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése, e tárgyban ún. egészségmegőrző napok és rendezvények szervezése.
bb./ A városban élők egészségének megőrzése és az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, városi játszó, szabadidő és sportpark létesítése.
bc./ Az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek a helyi intézményi oktatási, nevelés rendszerbe történő integrálása.
ca./ Az önkormányzat tulajdonában álló Gerje forrás és vidékének, tórendszerének helyreállítása, e vidéken honos állat és növényvilág megóvása, városi szabadidő park kialakítása.
cb./ A város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak rendezése, az utcák, terek virágosítása, parkosítása, fásítása, a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak folyamatos bővítése valamint ápolása.
da./ A településen működő – a Monori Rendőrkapitánysághoz tartozó - Pilisi Rendőrőrs munkájának anyagi és tárgyi eszközökkel történő segítése, a Rendőrőrs tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az eszköz állomány bővítése, eszköz fejlesztés, a helyi, és regionális bűnüldözés eredményességének javítása, illetve a bűncselekmények révén, a településen bekövetkezett áldozattá válás csökkentése érdekében.
ea./ A helyi kulturális és nemzeti örökség megóvása, „tájház” létrehozása, és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és sportlétesítmények fenntartásának támogatása.
eb./ Egyedi kulturális és sportesemények, rendezvények támogatása.

4./ A Közalapítvány - közhasznú szervezetekről szóló, többször módosított 1997. évi CLVI. törvény szerinti - jogállása: kiemelten közhasznú szervezet.

5.1./ A Közalapítvány közhasznú cél szerinti tevékenysége, feladata: A Közalapítványnak - a közhasznú szervezetekről szóló, többször módosított 1997. évi CLVI. törvény 4. § (1) bekezdés a/ pontja szerinti - közhasznú cél szerinti tevékenysége, feladata, figyelemmel az 5.2./ pontban ellátandó feladatokra:
a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv. 26. § c/ pont 1./ pont),
b) természetvédelem, állatvédelem ( Khtv. 26. § c/ pont 8./ pont),
c) környezetvédelem ( Khtv. 26. § c/ pont 9./ pont),
d) bűnmegelőzés és áldozatvédelem ( Khtv. 26. § c/ pont 23./ pont).

5.2./ Az 5.1./ pontban meghatározott közhasznú cél szerinti feladatellátása során a Közalapítvány – Alapítója, Pilis Város Önkormányzata nevében, - az alábbi, törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerinti, a helyi, települési önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó feladat ellátását végzi:

A) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv. 26. § c/ pont 1/ pont) közhasznú cél szerinti tevékenység körében:
1) A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) bekezdése szerinti ún. egészségügyi alapellátáson túlmenően, az Ötv. 8. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi ellátás.
2) A – környezetvédelmi fejezettel, közhasznú cél szerinti feladattal összhangban - az egészségügyről szóló, többször módosított 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés c/ pontjában meghatározott feladatok ellátása./”153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát.”./
3) A környezetvédelmi fejezettel, közhasznú cél szerinti feladattal összhangban, az egészségügyről szóló, többször módosított 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a/ pontjában meghatározott feladatok ellátásában történő közreműködés./”153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körébena) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, …”/
B) természetvédelem, állatvédelem ( Khtv. 26. § c/ pont 8./ pont) közhasznú cél szerinti tevékenység körében:
1) A Közalapítvány közreműködik a Képviselő-testület által helyi jelentőségű védett természeti területté minősített ún. Gerje-tó és környéke természeti állapotának megőrzésében, fenntartásában, őrzésében, e vidéken honos állat és növényvilág megóvásában, a tó rendszer és környéke korábbi természetes állapotába történő visszahelyezésében (Tvt. 62. §). /A természet védelméről szóló, többször módosított 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 62. § (2) bekezdése szerint: „(2) A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, őrzéséről a védetté nyilvánító települési önkormányzat köteles gondoskodni.”.
2) A Közalapítvány közreműködik a Képviselő-testület által, a természet védelmének helyi-területi feladatai ellátására az önkormányzat környezetvédelmi alapjában (Kt. 58. §) elkülönítendő természetvédelmi célok áttekintésében, meghatározásában és az ún. helyi természeti értékek rendszerezésében. /A természet védelméről szóló, többször módosított 1996. évi LIII. törvény 62. § (3) bekezdése szerint: „(3) A települési önkormányzat a természet védelmének helyi-területi feladatai ellátására az önkormányzat környezetvédelmi alapjában (Kt. 58. §) természetvédelmi célokat szolgáló részt hozhat létre.”./
C) környezetvédelem ( Khtv. 26. § c/ pont 9./ pont) közhasznú cél szerinti tevékenység körében:
1) A Közalapítvány - az Önkormányzat helyett és nevében - közreműködik, szervezi a környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII. törvény 10. §-ában meghatározott, a környezet védelmére irányuló együttműködési feladatokat. /A környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII. törvény 10. §-a szerint:„10. § (1) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében. Az együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszára.(2) Az együttműködéssel járó jogokat és kötelezettségeket e törvény, illetve az önkormányzat rendeletben állapítja meg.”./
2) A Közalapítvány - az Önkormányzat helyett és nevében - közreműködik a környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII. törvény 12. §-ában meghatározott, a környezet állapotára és annak az emberi egészségre gyakorolt hatására vonatkozó ún. környezeti információk megismertetésében, figyelemmel kísérésében, valamint a környezetkárosító tevékenységek és azok sajátosságai helyi lakosság részére történő megismertetésében. /A környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII. törvény 12. §-a szerint:„12. § (1) A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szervek mindenki számára lehetővé teszik a környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának megismerését.(2) Mindenkinek joga van a külön jogszabályban meghatározott környezeti információkat - mint közérdekű adatokat – megismerni.(3) Az állami szervek, az önkormányzatok - kivéve a bíróságok és a jogalkotó szervek e minőségükben -, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a továbbiakban: környezeti információval rendelkező szerv) feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni.(4) A környezeti információval rendelkező szerv biztosítja a nyilvánosság, illetve a környezeti információt igénylő számára, hogy a környezeti információ megismerésére vonatkozó jogosultságairól tudomást szerezzen, továbbá elősegíti a környezeti információhoz való hozzájutást. E jogok előmozdítása érdekében a környezeti információval rendelkező szerv információs tisztviselőt nevezhet ki.”./
3) A Közalapítvány – feladatellátása révén - a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását, közreműködik az ún. települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásában. /A környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII. törvény 46. §-a szerint:„46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében …f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását.”./
4) A Közalapítvány rendszeresen közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében – az óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés keretein belül. /A környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII. törvény 46. §-a szerint:„46. § (2) A környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás) elsősorban állami és önkormányzati feladat.”./
D) bűnmegelőzés és áldozatvédelem ( Khtv. 26. § c/ pont 23./ pont) közhasznú cél szerinti tevékenység körében:
1) A Közalapítvány – az éves költségvetésében rendelkezésre álló pénzeszközök illetve a Közalapítvány részére juttatott, felajánlott tárgyi, technikai eszközök Kuratórium által meghatározott részét - a település közigazgatási illetékességi területén működő rendőrkapitányság illetve rendőrőrs vezetőjével egyeztetve, különösen a helyi és regionális közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a rendőrség, és az önkormányzati rendészeti szervek, közterület-felügyelet – jogszabályban meghatározott – feladat-és hatáskörének, tevékenységének összehangolása, a település közigazgatási illetékességi területén működő rendőri szerv bővítése és fejlesztésének elősegítése céljából – használatba adás jogcímén vagy a rendőri szerv részére térítésmentes tulajdonba adás jogcímén - átadhatja.
A Közalapítvány az 1) pontban meghatározott szerződések megkötéséről, teljesítéséről, a juttatott tárgyi és technikai eszközök felhasználásáról az Alapító Önkormányzat Képviselő-testületét – a tárgyévi gazdálkodásról szóló beszámoló, valamint a tárgyévi közhasznúsági jelentés keretein belül - tájékoztatja. /A rendőrségről szóló, többször módosított 1994. évi XXXIV. törvény 9. § (1)-(2) bekezdése szerint:„Rtv. 9. § (1) A települési önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén működő rendőrkapitányság vezetőjével - rendőrségi kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével - különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a Rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi területén működő rendőri szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében. A szerződés megkötésétől a Rendőrség elzárkózhat, ha az jogszabályt sért vagy ellentétes a felettes rendőri szerv vezetőjének rendelkezésével, illetve, ha annak pénzügyi, anyagi fedezete nem biztosított vagy tartalma szakmailag megalapozatlan.(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés teljesítéséről, a juttatott eszközök felhasználásáról a Rendőrség és az önkormányzat képviselő-testülete egymást kölcsönösen tájékoztatja. A szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az önkormányzat a felettes rendőri szervhez fordulhat.”./

6./ A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
6.1./ Az alapítványt létrehozó Képviselő-testület a közalapítvány céljának elérése érdekében: 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forintot induló vagyonként az alapítvány rendelkezésére bocsát. Az alapító vállalja, hogy a fenti összeget az Alapító Okirat aláírásától számított 15 napon belül az alapítvány számára nyitott bankszámlára befizeti.
6.2./ A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi jogi és természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb cég, vagy szervezet csatlakozhat, ha a közalapítvány céljával, közhasznú cél szerinti tevékenységével egyetért és törekvései a közalapítvány céljával nem ellentétesek.
6.3./ A közalapítvány vagyonát növelő hozzájárulások később nem követelhetők vissza.
6.4./ A közalapítványhoz csatlakozók befizetései a közalapítvány vagyonát növelik.
6.5./ A közalapítvány támogatója felel azért, hogy a támogatásként nyújtott dolog, szolgáltatás, vagyoni értékű jog és egyéb érték nem áll elidegenítési és terhelési tilalom alatt, annak hasznosításáról harmadik személy hozzájárulása nélkül az alapítvány döntéshozó és képviseleti szerve: a kuratórium, hatáskörén belül önállóan dönthet.
6.6./ Amennyiben a közalapítványhoz csatlakozó támogatását a közalapítvány céljaival összeegyeztethető, de általa meghatározott célra ajánl fel, a közalapítvány kuratóriuma a felajánlott támogatás felhasználása és rendelkezésre bocsátása tekintetében a kikötést köteles figyelembe venni.

7./ A közalapítványi vagyon felhasználása:
7.1./ A közalapítvány működése során - céljai megvalósítása érdekében - gazdálkodik vagyonával, kivéve az alapító által befizetett törzstőkét.
7.2./ A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében - azokat nem veszélyeztetve – végezhet. Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulás mértékét.
7.3./ Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
7.4./ A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak a közalapítvány céljának megvalósítása érdekében használhatja fel.
7.5./ A közalapítványi vagyonból szolgáltatást nyújtani, vállalkozni, befektetéseket és beruházásokat eszközölni egészen addig, amíg ez a vagyon egymillió forint összegre ki nem egészül, nem lehet.A közalapítvány – a 7.2. pontban és 7.3. pontban foglalt rendelkezést figyelembe véve - szolgáltatást nyújthat, vállalkozhat, befektethet, és beruházhat, de az ezekből származó jövedelmet kizárólag a közalapítvány céljaira használhatja fel.
7.6./ A közalapítvány az Alapító Okiratában meghatározott céljaira felhasználhatja a közalapítványi vagyon hozadékát és egyéb, a közalapítványt támogató adományokat.
7.7./ A közalapítvány a kuratórium döntésétől függően együttműködhet azonos, vagy hasonló célú országos, valamint külföldi alapítványokkal és egyéb belföldi és külföldi, valamint nemzetközi szervezetekkel.
7.8./ A közalapítvány politikai célokat nem támogathat, politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak semmilyen formában anyagi támogatást nem nyújthat.

8./ A közalapítvány kezelő, döntéshozó és képviseleti szerve:
8.1./ A közalapítvány legfőbb kezelő, döntéshozó és képviseleti szerve a kuratórium. Tagjait az alapító képviselő-testület jelölik ki.

A Kuratórium tagjainak száma: 8 fő
K u r a t ó r i u m: elnöke: Simó Gáborné Pilis, Vatyai u. 24/b.
titkára: Soltész Józsefné Pilis, Vásár u. 25.

tagok: Tóth Tibor Pilis, Bocskai u. 7.
P
álinkás György Pilis, Kölcsey u. 42.
Misi József Pilis, Táncsics u. 25.
Dr. Tóth Tibor Pilis, Bence u. 20.
Dr. Ubrankovics Zsolt Pilis, Vadász u. 8.
Mala Ferenc Pilis, Homoki u. 8.
8.2./ Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (kuratórium) amelyben az alapító Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – közvetlenül vagy közvetve – a közalapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.
8.3./ A kuratórium a titkárát tagjai közül, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon, maga választja. A titkár feladatait a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
8.4./ A közalapítvány kuratóriumának megbízatása határozatlan időre szól.
8.5./ A közalapítvány kuratóriuma megszűnik az alábbi esetben:a/ a közalapítvány nyilvántartásból való törlése esetén, a törlésre vonatkozó bírósági határozat jogerőre emelkedése napján,b/ Amennyiben a közalapítvány kuratóriuma, mint kezelő szerv tevékenységével a közalapítvány célját veszélyezteti, az Alapító Önkormányzatának Képviselő-testülete külön döntése (határozata) alapján.
8.6./ A közalapítvány kuratóriuma tagjának tagsági jogviszonya megszűnik az alábbi esetekben:a/ a kuratóriumi tagságról történő lemondással,b/ a kuratóriumi tagságból történő visszahívással.c/ a kuratóriumi tag összeférhetetlenségének beálltával,d/ a kuratóriumi tag halálával.
8.7./ Visszahívni kizárólag azt a kuratóriumi tagot lehet, aki tevésével, vagy nem tevésével (mulasztásával) veszélyezteti a közalapítvány működését. A Közalapítvány kuratóriuma tagjának visszahívására – a Közalapítvány kuratóriuma (kezelő szerve) kezdeményezésére – az Alapító Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

9. A közalapítvány kuratóriumi tagjára vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
9.1. A Közalapítvány kuratóriuma (kezelő szerv) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a döntés, határozat alapjána) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagyb) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.Nem minősül előnynek a közalapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közalapítvány által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
9.2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
9.3. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet igazoltan, írásban, előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

10./ A közalapítvány kuratóriumának működése:
10.1./ A kuratórium feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a közalapítvány vagyonát a jogszabályok alapján a közalapítvány céljának megvalósítására fordítsa.
10.2./ A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik (rendes ülés).
10.3./ A kuratórium első rendes ülését, a Közalapítvány éves tevékenységéről szóló beszámoló-tervezet és a közhasznúsági jelentés-tervezet megvitatásához kapcsolódóan tartja.
10.4./ A kuratórium rendes ülését a kuratórium elnöke, távollétében a kuratórium titkára hívja össze.
10.5./ A kuratórium elnöke – távollétében a kuratórium titkára - köteles a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és az ülés tervezett napirendjét tartalmazó meghívóját az ülés tervezett napját megelőző 15. napig írásban megküldeni a) a kuratórium titkárának, tagjainak, b) a Közalapítvány Ellenőrző Bizottsága tagjainak,c) az alapító Képviselő testület tagjainak,d) a Közalapítvány adminisztrációját vezető, egyúttal a Közalapítvány jogi, szakmai munkájához tanácsadást nyújtó Alapító Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzőjének is.
10.6./ A kuratórium elnöke – távollétében a kuratórium titkára - köteles az írásbeli meghívó kiadásával egyidejűleg a kuratóriumi ülés meghívóját a) hirdetmény útján 15 napra közzétenni az önkormányzat - Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott - hirdetőtábláin, b) öt napra (alkalommal) a Képüsz Kft. által üzemeltetett helyi Kábel TV-ben közzétenni, c) a „HIRNÖK” c. időszaki lap megjelenése esetén, a meghívót a helyi sajtóban is megjelentetni, mivel a kuratórium ülése nyilvános.
10.7./ A kuratórium üléseit - az elnök távollétében – a kuratórium titkára vezeti (levezető elnök).
10.8./ A kuratórium ülése határozatképes, ha a kuratórium ülésén a tagok több mint a fele jelen van.
10.9./ A kuratórium határozatait – határozatképes ülésen - egyszerű szótöbbséggel hozza.

10.10./ A kuratórium, a kuratórium megválasztott tagjai egynegyedének indítványára – a kezdeményező kuratóriumi tagok által megjelölt tárgykörben és napirendi pont feltüntetésével – rendkívüli ülést tart.
10.11./ A kuratórium rendkívüli ülését a kuratórium elnöke, távollétében a kuratórium titkára 8 napon belüli határnapra hívja össze.
10.12./ A kuratórium rendkívüli ülése tartása esetén, a kuratórium elnöke – távollétében a kuratórium titkára - köteles az ülés tervezett napirendjét tartalmazó meghívóját az ülés tervezett napját megelőző 5. napig írásban megküldeni a) a kuratórium titkárának, tagjainak, b) a Közalapítvány Ellenőrző Bizottsága tagjainak,c) az alapító Képviselő testület tagjainak,d) a Közalapítvány adminisztrációját vezető, egyúttal a Közalapítvány jogi, szakmai munkájához tanácsadást nyújtó Alapító Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzőjének is.
10.13./ A kuratórium rendkívüli ülése tartása esetén, a kuratórium elnöke – távollétében a kuratórium
titkára - köteles az írásbeli meghívó kiadásával egyidejűleg, a kuratóriumi ülés meghívóját hirdetmény útján 5 napra közzétenni az önkormányzat - Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott – hirdetőtábláin.

10.14./ A közalapítvány üléseiről – az ülés határnapjától számított 15 napon belül - jegyzőkönyv készül, melyet az Alapító munkaszervezete (Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala) közreműködésével, a kuratórium elnöke készít el.
10.15./ A közalapítvány üléseiről készült jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök, illetve a jegyzőkönyvvezetésre felkért személy aláírásával hitelesíti.
10.16./ A közalapítvány üléseiről készült eredeti jegyzőkönyv első példánya - a Határozatok Tárát vezető kuratórium titkárának példánya,második példánya - a Közalapítvány könyvelőjének példánya, harmadik példánya - az adminisztratív feladatokat ellátó munkaszervezet példánya, negyedik példánya - a közalapítvány jogi képviseletét, jogtanácsosi feladatait ellátó jegyző példánya.
10.17./ Amennyiben a közalapítvány működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
10.18./ A bíróság határidő tűzésével kötelezi a közalapítvány kezelőjét, hogy a közalapítvány jogszabálynak megfelelő működését állítsa helyre. A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság a közalapítványt megszünteti.

10.19./ A Kuratórium éves munkatervét a tárgyévi I. rendes ülésén határozattal maga állapítja meg.
10.20./ A kuratórium által előkészített, a Közalapítvány éves tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését az Alapító a tárgyévet követő év május havi rendes önkormányzati képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg.
10.21./ A kuratórium titkára köteles a kuratórium döntéseit hitelesített könyvben nyilvántartani - feljegyezve a támogatók és az ellenzők arányát, illetve személyét - amelybe bárki betekinthet.
10.22./ A közalapítvány kuratóriuma által meghozott döntéseket a kuratórium elnöke – távollétében a kuratórium titkára – az alábbiak szerint teszi közzé:a) A kuratórium elnöke – távollétében a kuratórium titkára – az érintettekkel a döntést 15 napon belül írásban közli. b) A kuratórium elnöke –
távollétében a kuratórium titkára – a kuratórium döntését - hirdetmény útján, az ülés megtartásától számított 15 napon belül - 15 napra közzéteszi az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott – hirdetőtábláin.
c) A kuratórium elnöke – távollétében a kuratórium titkára – gondoskodik a kuratórium döntésének az ülés megtartásától számított 15 napon belül, a Közalapítvány ún. honlapján történő megjelenítéséről.
10.23./ A közalapítvány működésével keletkezett iratokba – így a szervezet közhasznúsági jelentésébe is - bárki betekinthet - azzal, hogy ezek bemutatására a kuratórium elnöke, vagy a kuratórium titkára jogosult.
10.24./ A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentésre a közhasznú szervezetekről szóló, többször módosított 1997. CLVI. törvény 19. § /3/ bekezdésében foglaltak az irányadók.
10.25./ A kuratórium elnöke, vagy a kuratórium titkára a 10.22. és 10.23. pontban meghatározott iratokról bárki kérésére, - az igazolt költségek felszámítása és megtéríttetése mellett, - másolatokat készíthet.
10.26./ A kuratórium működésének részletes szabályait, a szervezetére vonatkozó további rendelkezéseket a Kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, melyet az Alapító Képviselő-testülete határozattal fogadja el.

11./ A közalapítvány képviselete:
11.1./ A közalapítványt a kuratórium elnöke, vagy titkára önállóan képviseli (tisztségviselő).
11.2./ A közalapítvány jegyzése akként történik, hogy a kuratórium elnöke, vagy titkára nevét önállóan a közalapítvány előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá aláírja.
11.3./ A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme nem korlátozott.
11.4./ A közalapítvány kuratóriumának elnöke, vagy titkára által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért, a közalapítvány felelős. A közalapítvány tisztségviselője által, e minőségben a közalapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

12./ A közalapítvány ellenőrző szerve:
12.1./ A közalapítvány pénzügyi ellenőrző szerve: az Ellenőrző Bizottság, melyet az Alapító Önkormányzat képviselő-testülete választ meg.
Tagjainak száma: 3 fő /elnök+2 tag/
Az Ellenőrző Bizottság
elnöke: Greksza János Pilis, Széchenyi köz 1.
tagjai: Fiel Edit Pilis, Jókai u. 1/A.
Székely István Pilis, Petőfi S. u. 23.
2.2./ Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen alapító okiratnak (létesítő okiratnak) megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
12.3./ Az Ellenőrző Bizottság részletes működési rendjét a Bizottság által elkészített Ügyrend tartalmazza.
12.4./ A közalapítvány Ellenőrző Bizottságának megbízatása határozatlan időre szól.
12.5./ A közalapítvány Ellenőrző Bizottsága tagjának jogviszonya megszűnik: a/ az ellenőrző bizottsági tagságról történő lemondással,b/ az ellenőrző bizottsági tagságról történő visszahívással.c/ az ellenőrző bizottsági tag összeférhetetlenségének beálltával,d/ az ellenőrző bizottsági tag halálával.
12.6./ Visszahívni kizárólag azt az ellenőrző bizottsági tagot lehet, aki tevésével, vagy nem tevésével (mulasztásával) veszélyezteti a közalapítvány működését. A Közalapítvány ellenőrző bizottsági tagjának visszahívására – a Közalapítvány ellenőrző bizottsága kezdeményezésére – az Alapító Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.
12.7./ A Közalapítvány ellenőrző bizottsága szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik (rendes ülés).
12.8./ A Közalapítvány ellenőrző bizottsága elnöke köteles az ellenőrző bizottsági ülés helyét, időpontját és az ülés tervezett napirendjét tartalmazó meghívóját, az ülés tervezett napját megelőző 5. napig írásban megküldeni a) a kuratórium elnökének, titkárának, b) a Közalapítvány adminisztrációját vezető, egyúttal a Közalapítvány jogi, szakmai munkájához tanácsadást nyújtó Alapító Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzőjének is.
12.9./ A Közalapítvány ellenőrző bizottságának elnöke köteles az írásbeli meghívó kiadásával egyidejűleg, az ellenőrző bizottsági ülés tervezett napirendjét tartalmazó meghívóját - hirdetmény útján - 5 napra közzétenni az önkormányzat Polgármesteri Hivatala - Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott - hirdetőtábláin.
12.10./ Az ellenőrző bizottság üléseit az elnök vezeti (levezető elnök).
12.11./ Az ellenőrző bizottság ülése határozatképes, ha a bizottság ülésén valamennyi tag jelen van.
12.12./ Az ellenőrző bizottság határozatait – határozatképes ülésen - egyszerű szótöbbséggel hozza.
12.13./ Az ellenőrző bizottság, az ellenőrző bizottság egy tagjának indítványára – a kezdeményező bizottsági tag által megjelölt tárgykörben és napirendi pont feltüntetésével – rendkívüli ülést tart.
12.14./ Az ellenőrző bizottság rendkívüli ülését az ellenőrző bizottság elnöke 8 napon belüli határnapra hívja össze.
12.15./ Az ellenőrző bizottság rendkívüli ülése tartása esetén, az ellenőrző bizottság elnöke köteles az ülés tervezett napirendjét tartalmazó meghívóját, az ülés tervezett napját megelőző 5. napig írásban megküldeni a) a kuratórium elnökének, titkárának, b) a Közalapítvány adminisztrációját vezető, egyúttal a Közalapítvány jogi, szakmai munkájához tanácsadást nyújtó Alapító Polgármesteri Hivatala jegyzőjének is.
12.16./ Az ellenőrző bizottság rendkívüli ülése tartása esetén, az ellenőrző bizottság elnöke köteles az írásbeli meghívó kiadásával egyidejűleg, az ellenőrző bizottsági ülés meghívóját hirdetmény útján 5 napra közzétenni az önkormányzat Polgármesteri Hivatala - Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott – hirdetőtábláin.
12.17./ A közalapítvány ellenőrző bizottsága üléseiről – az ülés határnapjától számított 5 napon belül - jegyzőkönyv készül, melyet az Alapító munkaszervezete (Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala) közreműködésével, az ellenőrző bizottság elnöke készít el.
12.18./ A közalapítvány ellenőrző bizottsága üléseiről készült jegyzőkönyvet az elnök, illetve a jegyzőkönyvvezetésre felkért személy aláírásával hitelesíti.
12.19./ A közalapítvány ellenőrző bizottsága üléseiről készült eredeti jegyzőkönyvelső példánya - a Határozatok Tárát vezető kuratórium titkárának példánya,második példánya - a Közalapítvány könyvelőjének példánya, harmadik példánya - az elnök példánya, negyedik példánya - a Közalapítvány jogi képviseletét, jogtanácsosi feladatait ellátó jegyző példánya.
12.20./ A közalapítvány ellenőrző bizottsága – az ún. rendes ülésen felül - éves munkatervét a tárgyévi rendes ülésén határozattal maga állapítja meg.
12.21./ A közalapítvány ellenőrző bizottsága rendes ülését – a kuratórium által előkészített, a Közalapítvány éves tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés-tervezet megvitatásához kapcsolódóan - a tárgyévet követő év május hónapjában tartja.
12.22./ A közalapítvány ellenőrző bizottságának elnöke köteles a bizottság döntéseit hitelesített könyvben nyilvántartani - feljegyezve a támogatók és az ellenzők arányát, illetve személyét - amelybe bárki betekinthet.
12.23./ A közalapítvány ellenőrző bizottsága által meghozott döntéseket a bizottság elnöke az alábbiak szerint teszi közzé:
a) Az ellenőrző bizottság elnöke az érintettekkel a döntést 15 napon belül írásban közli.
b) Az ellenőrző bizottság elnöke a bizottság döntését 15 napon belül megküldi a kuratórium titkára részére, aki gondoskodik az ellenőrző bizottság döntésének a Közalapítvány ún. honlapján történő megjelenítéséről. 12.24./ A közalapítvány ellenőrző bizottságának működésével keletkezett iratokba bárki betekinthet - azzal, hogy ezek bemutatására a kuratórium elnöke, vagy a kuratórium titkára jogosult.
12.25./ Az ellenőrző bizottság elnöke a 12.22. pontban meghatározott iratokról bárki kérésére, - az igazolt költségek felszámítása és megtérítése mellett, - másolatokat készíthet.
12.26./ Az Ellenőrző Bizottság évente egyszer – az Alapító tárgyévet követő év május havi rendes ülésén - munkájáról beszámol az alapító képviselő-testületnek.

13./ A közalapítvány gazdálkodása:
13.1./ A Közalapítvány gazdálkodására az egyesület gazdálkodására vonatkozó szabályok az irányadók.
13.2./ A kuratórium elnöke köteles – a Közalapítvány nevében – a Közalapítvány tárgyévi gazdálkodásáról szóló beszámolót valamint a közhasznúsági jelentést, teljes terjedelemben, az Alapító általi jóváhagyást követő 30 napon belül
a) az Alapító munkaszervezete, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által működtetett és üzemeltetett városi honlapon (www.pilis.hu.),
b) a Kuratórium által fenntartott és működtetett Közalapítvány honlapján közzétenni.
13.3./ A kuratórium elnöke köteles – a Közalapítvány nevében – a Közalapítvány tárgyévi gazdálkodásáról szóló beszámoló fontosabb – gazdálkodással kapcsolatos - adatait,
valamint a közhasznúsági jelentés – működéssel, közhasznú cél szerinti tevékenységgel összefüggő, - kiemelt megállapításait, az Alapító általi jóváhagyást követő 60 napon belül - az Önkormányzat által kiadott ún. időszaki lap, ”HIRNÖK” c. lap tárgyévet követő év III. lapszámában megjelentetni.

14./ A közalapítvány közzététele:
14.1./ Az Alapító köteles – munkaszervezete, a Polgármesteri Hivatal útján - a Közalapítvány kiegészített és módosított Alapító Okiratát közzé tenni, az alábbiak szerint:
a) Alapító munkaszervezete, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által működtetett és üzemeltetett városi honlapon (www.pilis.hu.) - a módosított Alapító Okirat elfogadásától számított 15 napon belül,
b) az Önkormányzat által kiadott ún. időszaki lap, ”HIRNÖK” c. lap - 2006. IV. negyedévi számában,c) Kuratórium által fenntartott és működtetett Közalapítvány honlapján - a módosított Alapító Okirat elfogadásától számított 15 napon belül.

15./ A közalapítvány megszűnése, megszüntetése:
15.1./ A bíróság a közalapítványt az alapítók kérelmére nem peres eljárásban megszüntetheti, ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható.
15.2./ A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az Alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot az alábbiak szerint tájékoztatni: Az Alapító képviseletében eljáró polgármester köteles a közalapítvány megszűnését követően, azzal egyidejűleg a közalapítvány megmaradt vagyonának cél szerinti felhasználásáról ún. tájékoztatást kiadni, melynek tartalmaznia kell
a) megmaradt vagyon tömegét, jellegét és elemeit,
b) felhasználásának Alapító általi célját, a kedvezményezett közhasznú szervezet nevét, székhelyét és a létesítő okiratban rögzített, közhasznú cél szerinti tevékenységeket.
15.3./ A közalapítvány megmaradt vagyonának cél szerinti felhasználásáról szóló ún. tájékoztatást
a) Alapító munkaszervezete, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által működtetett és üzemeltetett városi honlapon (www.pilis.hu.) - a bíróság által, nem peres eljárásban meghozott bírósági döntés kézhezvételtől, számított 30 napon közzé kell tenni,
b) az Önkormányzat által kiadott ún. időszaki lap, ”HIRNÖK” c. lap – következő számában közzé kell tenni.

16./ Vegyes rendelkezések:
16.1/ A Kuratórium elnöke köteles – az Alapító Okirat rendelkezései alapulvételével - a Kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzat-tervezetét 120 napon belül elkészíteni, és a Kuratórium elé terjeszteni, elfogadás végett.
16.2/ A Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának elnöke köteles – az Alapító Okirat rendelkezései alapulvételével - a Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának Ügyrend-tervezetét 120 napon belül elkészíteni, és az Ellenőrző Bizottság elé terjeszteni, elfogadás és jóváhagyás végett.Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló, többszörösen módosított 1959 évi IV. tv. általános szabályai – 74/A-F §-§-ai - az irányadók.

Pilis, 2006. október hó 31. napján.

Szabó Márton

polgármester

Jelen Alapító Okiratot Pilis Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2006. október hó 26-i ülésén meghozott 286/2006. (X.26.), 287/2006. (X.26.), 288/2006. (X.26.) valamint 289/2006. (X.26.) sz. önkormányzati határozatai figyelembe vételével, egységes szerkezetbe foglalta:

Pilis, 2006. október hó 31. napján.

Dr. Csiki Gábor

jegyző

2009. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés letöltése