KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 február
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Városháza - Polgármesteri Hivatal - Hatósági és Műszaki Iroda - Adóügyi Iroda
 

Formanyomtatványok

 

1. A szervezeti egység megnevezése:

 

Pilisi Polgármesteri Hivatal

Hatósági és Műszaki Iroda

Adóügyi Iroda

 

2. A szervezeti egység címadatai:

 

Székhely, levelezési cím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.

Telefon: 06-29/696-324 / 130 mellék

Fax: 06-29/696-320

E-mail: ado@pilis.hu

 

3. A szervezeti egység jogállása:

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84. § (1) bekezdése alapján ellátja a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A Jegyző vezetése alatt álló szervezeti egység, ahol a munkatársak az irodavezető vezetésével végzik munkájukat.

 

4. A szervezeti egység tagozódása:

 

Irodavezető:                                                  1 fő

Ügyintéző:                                                     2 fő

Összesen:                                                      3 fő

 

5. A szervezeti egység tevékenységi köre:

 

a)      A központi adójogszabályok változásából adódó rendelet vagy szabályzat-tervezetek, adóigazgatási ügyekkel kapcsolatos bizottsági, képviselő-testületi előterjesztése elkészítése.

b)      Az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó bevételi javaslat kidolgozása.

c)      Az önkormányzat adóbevételei alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése.

d)     A központi és helyi adójogszabályok változásának határidőben történő, folyamatos figyelemmel kísérése, a helyi adójogszabályok hatályosulásának, érvényesülésének vizsgálata, értékelése.

e)      A lakosság tájékoztatása – honlapon, helyi újságban - a központi vagy helyi jogszabályok által megállapított illetékek, adók tekintetében.

f)       A közadók módjára behajtandó tartozások nyilvántartása, beszedése, továbbutalása.

g)      Minden adónemben a hátralékok kimutatása, a végrehajtási eljárás lefolytatása (fizetési felszólítás küldése, munkabér/nyugdíj letiltások eszközlése, inkasszálás).

h)      Az idegen helyről kimutatott adók folyamatos behajtása, a befolyt összeg utalása.

i)        Az adózók által benyújtott méltányossági kérelmek döntésre történő előkészítése, a jegyzői döntés alapján határozat készítése, a határozatban rögzítettek teljesítésének folyamatos ellenőrzése.

j)        Az OTP számlakivonatok alapján a banki forgalom könyvelése minden adónemben.

k)      A számlakivonatok felülvizsgálata során feltárt téves befizetések, túlfizetések rendezése.

l)        A számítógépes nyilvántartásban a törzsadattár folyamatos karbantartása.

m)    A negyedévi, félévi és év végi zárási kimutatások elkészítése: az év végi záráshoz kapcsolódó, – a központi jogszabályoknak és a Polgármesteri Hivatal által kiadott belső szabályzatoknak megfelelő - az Adóügyi Iroda által elkészítendő, ún. értékhelyesbítések határidőben történő elvégzése.

n)      A negyedévi, félévi és év végi zárási kimutatások elkészítése: az év végi záráshoz kapcsolódó, az Adóügyi Iroda által elkészítendő, az adósok és a hozzá kapcsolódó követelésállomány – a központi jogszabályoknak és a Polgármesteri Hivatal által kiadott belső szabályzatoknak megfelelő - határidőben történő minősítése.

o)      A vagyoni bizonyítványokkal, valamint a nemleges adóigazolásokkal kapcsolatos ügyintézés.

p)      Egyéb, adóigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos beadványokkal összefüggő ügyek koordinálása, intézése.

q)      Adatszolgáltatás más, érintett hatóságoknak.

r)       Belföldi jogsegély kérése a társhatóságoktól, valamint a magyarországi pénzintézetektől a végrehajtási eljárás kapcsán.

s)       Központi jogszabályban meghatározott, az Adóügyi Irodára kiadott statisztikai adatszolgáltatás határidőben történő, teljeskörű teljesítése.

t)       Az adóbevallásra kötelezett ügyfelek írásbeli felszólítása, felhívása bevallás benyújtására.

u)      Az adóbevallások átvétele, határozat, illetve fizetési meghagyás készítése, az adónemhez tartozó adatok teljes körű számítógépes feldolgozása.

v)      Az adószámlákon mutatkozó hátralékok beszedése, és a végrehajtásra vonatkozó központi jogszabályok alapján meghatározott végrehajtási intézkedések megtétele, aláírásra, döntésre való előkészítése.

w)    A NAV területileg illetékes Igazgatóságától rendszeresen megkért vállalkozói lista alapján a vállalkozók folyamatos ellenőrzése, és a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartásban nem szereplő vállalkozások rendszeres adóztatása.

x)      Az önellenőrzési feladatok folyamatos ellátása.

 

 

6. Az irodavezető feladatai:

 

a)      gondoskodik a csoport szakszerű és jogszerű működéséről, a feladat- és hatásköri jegyzékben meghatározott feladatok végrehajtásáról,

b)      gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot,

c)      előkészíti a feladatköréhez tartozó előterjesztéseket, írásos anyagokat, gondoskodik a csoport hatáskörébe tartozó határozatok és rendeletek végrehajtásáról,

d)     közreműködik a csoport feladatköréhez tartozó ügyekben az intézményekkel, társszervekkel, az Önkormányzat nonprofit kft.-jével,

e)      figyelemmel kíséri a csoport tevékenységét érintő gazdálkodási feladatokat,

f)       gondoskodik a vezetése alatt álló csoportban a megfelelő munkavégzésről, rendszeresen ellenőrzi azt,

g)      a jegyző és a polgármester által átruházott egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja,

h)      gondoskodik a dolgozók részére történő feladatok meghatározásáról, a munkaköri leírások naprakész állapotáról,

i)        ellátja a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat,

j)        az irodát érintő ügyekben ügyfélfogadási időben (vagy előre egyeztetett időpontban) félfogadást tart,

k)      a Polgármesteri Hivatal személyügyi ügyintézőjének közreműködésével elkészíti a minősítési szempontokat és rendszeresen értékeli a teljesítést, meghatározza az egyéni teljesítményértékelési célkitűzéseket és elkészíti az egyéni teljesítményértékeléseket a központi jogszabályban foglaltak alapján.

 

7. Az ügyintézők feladatai:

 

A munkaköri leírásukban foglaltak szerint, határidők figyelembevételével ellátják a csoport tevékenységi körébe tartozó érdemi ügyintézést igénylő feladatokat.

Felelősek a saját tevékenységükért és munkaterületükön a törvényesség betartásáért.

 

12. A kiadmányozás rendje:

 

A Jegyző által az Irodára ruházott körben a kiadmányozási jogot a csoportvezető, távolléte esetén az „A helyettesítés rendje” pont alatt írottak szerint megbízott személy látja el.

 

13. A helyettesítés rendje:

 

Az csoportvezetőt akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén a helyettesítést a kijelölt ügyintéző látja el.

 

14. Értekezletek rendje:

 

Iroda szintű értekezletet az irodavezető szükség szerint hív össze, de legalább hetente egyszer magtartásra kerül.

 

15. Az Iroda feladataihoz kapcsolódó központi jogszabályok:

 

Ř  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Ř  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.

Ř  A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény.

Ř  2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról.

Ř  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. törvény.

Ř  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Ř  1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról.

Ř  2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról.