KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 február
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Városháza - Polgármesteri Hivatal - Hatósági és Műszaki Iroda - Igazgatási Csoport
 

Formanyomtatványok

Igazgatási csoport feladat és hatásköre

 

1./ Csoportvezető és 1 fő igazgatási ügyintéző vonatkozásában:

a)    A központi és helyi jogszabályok változásának határidőben történő, folyamatos figyelemmel kísérése, kapcsolódó jogszabályok hatályosulásának, érvényesülésének vizsgálata, értékelése.

b)   Központi jogszabályokban meghatározottak szerint, a népesség-nyilvántartással kapcsolatos igazgatási feladatok teljeskörű ellátása.

c)    Központi jogszabályokban meghatározottak szerint, az anyakönyvi igazgatással és a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatos igazgatási feladatok teljeskörű ellátása.

d)   Az országgyűlési és önkormányzati választások, helyi és országos népszavazások, Európai Parlamenti választások, az országos népszámlálás előkészítése, szervezése, koordinálásának lebonyolítása.

e)    A központi jogszabályokban meghatározottak szerint, az ún. talált tárgyak átvételével, megőrzésével, illetve kiadásával összefüggő feladatok teljeskörű ellátása.

f)    A Hatósági Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány, igazolvány kiállításával, valamint más szerv részéről tett megkeresések teljesítésével összefüggő feladatok teljeskörű ellátása.

g)   A központi jogszabályokban meghatározottak szerint, a hagyatéki igazgatási ügykörbe tartozó feladatok teljeskörű ellátása.

h)   Helyi önkormányzati rendelet, illetve számítógépes program szempontrendszere, szerződés alapján az eb-nyilvántartás folyamatos vezetése, az állatorvosok által, valamint a hivatalból eszközölt változás bejelentések nyilvántartáson történő átvezetése, továbbá a magánszemélyek által eszközölt változásbejelentés valósággal való egyezőségének vizsgálata, a bejelentett változásoknak a nyilvántartáson történő átvezetése.

i)     Központi jogszabályokban meghatározottak szerint, a méhek vándorlásával összefüggő nyilvántartás folyamatos vezetése.

j)     Központi jogszabályokban meghatározottak szerint, a hirdetményekkel összefüggő feladatok teljeskörű ellátása.

k)   Központi és helyi jogszabályokban meghatározottak szerint, a birtokvédelemmel összefüggő feladatok teljeskörű ellátása.

l)     Központi jogszabályokban meghatározottak szerint, az üzletek, vendéglátó- ipari egységek működési engedélyeivel, a kereskedelmi és magánszálláshelyek bejelentésével kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátása.

m) Hatósági engedélyezési eljárás keretében telepengedélyezési eljárás lefolytatása, ipari létesítmények, üzemek, műhelyek esetében. A telep-nyilvántartásba vételével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás a közreműködő szakhatóságokkal, társhatóságokkal.

n)   Központi jogszabályokban meghatározottak szerint, a gondnokolt személyek ingó vagyonleltár felvételével összefüggő feladatok teljeskörű ellátása.

o)   Központi jogszabályokban meghatározottak szerint, a BURSA HUNGARICA pályázattal kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátása.

p)   Helyi jogszabályokban meghatározottak szerint, a Képviselő-testület által kiírandó oktatási, képzési, támogatási pályázattal kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátása.

q)   A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján indult szabálysértési eljárások végrehajtásában közreműködés.

 

 

2./ 1 fő műszaki ügyintéző vonatkozásában:

 

a)      Önkormányzati, településrendezési eszközök megalkotását érintő feladatok ellátása:

 • Szerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat megalkotásával és módosításával kapcsolatos szakmai egyeztetések lebonyolítása.
 • Településrendezési eszközök engedélyeztetésre és elfogadására irányuló államigazgatási eljárás lebonyolítása (Kapcsolattartás a tervek készítőjével, az érintett szakhatóságokkal, a szomszédos önkormányzatokkal és az eljárásba bevont civil szervezetekkel).

b)      Közreműködik a Jegyzői hatáskörbe tartozó, építésüggyel és ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásában.

c)      Polgármesteri hatáskörbe tartozó, településképpel összefüggő feladatok ellátása (településképi véleményezési eljárások lefolytatása, településképi bejelentési eljárás lefolytatása).

d)     Szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítási eljárásokhoz.

e)      Jegyzői igazolás, szakhatósági állásfoglalás kiadása telephely-engedélyezési eljárásokhoz.

f)       Ingatlan adataiban történő változással kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása, ingatlan-nyilvántartás átvezetéséhez.

g)      Házszámok megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása.

h)      Közreműködik az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó engedélyek és szakhatósági hozzájárulások megszerzésében.

i)        Engedélyezi a közterületi fakivágásokat.

j)        Az Élelmiszerlánc törvényben meghatározott növényvédelmi igazgatási feladatok ellátása és a hatósági eljárások előkészítésében való közreműködés.

k)      Műszaki tárgyú panaszbejelentések teljes körű és átfogó kivizsgálásának előkészítése.

l)        Az építéshatóság, illetve építésfelügyeleti hatóság megkeresése alapján adatszolgáltatás, iratelőzmények megküldése.

m)    Az Önkormányzat tulajdonát képező közterületen, vagy közterületi rendeltetésű egyéb, az Önkormányzat tulajdonát földrészleten végzendő építési, szerelési munkával összefüggő közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulási, munkakezdési, illetve burkolatbontási engedélyezési ügyek teljes körű intézése, vizsgálata – a központi jogszabályok, valamint a helyi önkormányzati rendelet keretei között.

n)      A közterület-használattal, annak igénybevételével kapcsolatos kérelmekben, illetve keletkezett ügyekben intézkedés (bejelentések kivizsgálása, hivatalból indított ügyek kivizsgálása, döntésre történő előkészítés) – a központi jogszabályok, valamint a helyi önkormányzati rendelet keretei között.

 

3./ 1 fő közterület-felügyelő vonatkozásában:

a)      Közreműködik az egyes honvédelmi kötelezettségek, mozgósítási és hadkiegészítési feladatok ellátásában, a polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok szervezésében, ezekkel összefüggésben nyilvántartásokat vezet.

b)      Jegyzői hatáskörbe utalt bírságolási eljárás keretében tényállás tisztázása: idézés, meghallgatás, tárgyalás tartása, helyszíni szemle, határozathozatal, figyelmeztetés, bírság kiszabása, az eljárás megszüntetése eljárási cselekményeket végez. A meghozott döntések végrehajtását társszervek bevonásával foganatosítja.

c)      Fogadja a kóbor kutyákkal, állattetemekkel kapcsolatos bejelentéseket, és intézkedik azok elszállíttatásáról.

d)     Közterület-felügyelő hatáskörébe utalt feladatok keretében ellátja a közterületek rendjének és tisztaságának védelmét, a közterületek jogszerű használatának ellenőrzését, a jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, szankcionálását;

e)      Közreműködik a közrend és közbiztonság, az épített és természeti környezet, a város vagyonának védelmében, megóvásában.

f)       Közreműködik az állatok védelméről szóló törvény betartatásában, parlagfű és egyéb allergén növények feltérképezésében és megszüntettetésében,

g)      Ellátja az állattartással, állategészségüggyel kapcsolatos feladatokat.

h)      Együttműködik az állami és a városi rendvédelmi szervekkel.

i)        Fakivágási és egyéb erdészeti tevékenységekhez, engedélyekhez kapcsolódó helyszíni szemlék elkészítése és a hatósági eljárásban való közreműködés.

j)        Hatósági ellenőrzés keretein belül egyes hatósági ellenőrzést végző szakhatóságokkal közreműködés.

k)      Pilis Város Önkormányzata által üzemeltetett térfigyelőrendszer felügyeletének ellátása.

l)        Pilis Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal által megkötött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint együttműködési feladatok ellátása.