KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORM?CI?K
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk

ESEMÉNYNAPTÁR
2019 December
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közérdekű adatok - Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok II.12.
 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

A Polgármesteri Hivatal a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

 

Rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszi, továbbá erre irányuló igény esetén hozzáférhetővé teszi a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokában lévő adatfajtákra és a működéséről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodására vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja.

 

A Polgármesteri Hivatalnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával - honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.

 

Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében levő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

 

A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

A közérdekű adatok nyilvánosságát korlátozhatja az Európai Unió jogszabálya az Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.

 

A Polgármesteri Hivatal adatvédelmi felelőse: a Polgármesteri Hivatal aljegyzője

 

A közérdekű adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Szóban: a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében a Polgármesteri Hivatal aljegyzőjénél

Írásban: a 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. címre, a Polgármesteri Hivatal aljegyzője részére címezve

Elektronikus úton: hivatal@pilis.hu e-mail címen keresztül, a Polgármesteri Hivatal aljegyzője részére címezve

 

A Polgármesteri Hivatal a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A Polgármesteri Hivatal a közérdekű adat továbbításáért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a továbbításkor a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az adatigénylésnek közérthető formában és az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

 

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban kell az igénylőt.

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

 

A Polgármesteri Hivatal a közzétett adatok megismerését személyazonosító adatok közléséhez nem kötheti. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

Törvény ettől eltérően rendelkezhet.

 

A Polgármesteri Hivatal biztosítja a közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumokba való betekintést és kérésre másolatot készít.

 

A Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodáján ügyfélfogadási időben, valamint a Kármán József Városi Könyvtárban nyitvatartási időben lehetőség van nyilvános képviselő- testületi és bizottsági jegyzőkönyvek megtekintésére.

 

A közérdekű adatok kiadása esetén fizetendő díjak mértéke:

 

Elektronikus adatszolgáltatás esetén fizetendő minden megkezdett 10 perc után

385.- Ft/10 perc

Papír alapú adatszolgáltatás esetén minden megkezdett 10 perc után, A4-es méretű lap, fekete másolása esetén

389.- Ft/10 perc

Papír alapú adatszolgáltatás esetén minden megkezdett 10 perc után, A4-es méretű lap, színes másolása esetén

407.- Ft/10 perc

Papír alapú adatszolgáltatás esetén minden megkezdett 10 perc után, A3-as méretű lap, fekete másolása esetén

391.- Ft/10 perc

Papír alapú adatszolgáltatás esetén minden megkezdett 10 perc után, A3-as méretű lap, színes másolása esetén

409.- Ft/10 perc

Postai úton történő továbbítás esetén 2 kg súlyig

+ 330.- Ft

Postai úton történő továbbítás esetén 2 kg súly felett

A Magyar Posta Zrt. hatályos Belföldi posta díjak közlése nyomán változó

 

A közérdekű adat kiadása a fizetendő díjra vonatkozó számla egyidejű kiállításával történik.


Kapcsolt tartalmak