KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 3. A pilisi Gerje-forrás megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházás – 3.4. Gerje Forrás tájrendezés rekonstrukció ajánlattételi felhívás
 
Hirdetmény tulajdonságai  

 

Közbeszerzési Értesítő száma:

2009 / 29

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

 

Teljesítés helye:

2721 Pilis, 6/22 hrsz., Gerje patak és forrásvidéke

Beszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Eljárás fajtája:

Nyílt

Hirdetmény típusa:

Ajánlati felhívás KÉ

CPV kód:

71420000-8;90513600-2;45252124-3;90500000-2;77211400-6

Közzététel dátuma:

2009/03/11/

Iktatószám:

3427/2009

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

2009/04/27/

Ajánlatkérő típusa:

 

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

 

Rövid tartalom:

pilisi Gerje-forrás tájrendezés rekonstrukciója

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

5 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth Lajos u. 47.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Címzett: Szabó Márton polgármester

Telefon: 06 29/696-329

E-mail: hivatal@pilis.hu

Fax: 06 29/696-320

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 )

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A pilisi Gerje-forrás tájrendezés rekonstrukciója, vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás x

Szolgáltatási kategória 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye 2721 Pilis, 6/22 hrsz., Gerje patak és forrásvidéke

NUTS-kód HU

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása x

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma

VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama:

Időtartam év(ek)ben:

VAGY hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya Pilisi Gerje-forrás tájrendezés rekonstrukciója, tanösvény és tájékoztató infrastruktúra kialakítása.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71420000-8  

További tárgyak:

90513600-2
45252124-3
90500000-2
77211400-6
  
     

II.1.7)

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1)

Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben): Pilisi, Gerje forrásvidék 90.000 m2 nagyságú, helyi jelentőségű természetvédelmi területen:
- 10 m3 hulladék összegyűjtése, elszállítása,
- 2660 m3 kitermelt iszap deponálása, elszállítása,
- 2480 m3 összekötő csatorna kotrása,
- 1320 m3 -en tavak kotrása,
- 1273 m3 gyöngykavics szórással természetvédelmi tanösvény kialakítása,
- Gaz, cserje irtás, nádirtás a tavak parti sávján,
A fent jelzett mennyiségektől + 20 % eltérés lehetséges.
- 100 db őshonos fa telepítése,
- 50 db tájidegen fa eltávolítása,
- 3 db pihenőpad, esőbeálló elhelyezése,
- 10 db kerti, közterületi fém bútor elhelyezése,
- 2 db barátzsilip műtárgy felújítása,
- 2 db fahíd felújítása,
- 4 db fenékbukó felújítása,
- 10 db ismertetőtábla elhelyezése,
- 5 db szemetelést tiltó tábla elhelyezése,
Kiviteli terv készítése, előkészítő munkák végzésével (geodézia, iszapvizsgálat, talajmechanika).

II.2.2)

Vételi jog (opció) (adott esetben) nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban:

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban:

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés 2009/11/30 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Jótállás, késedelmi, hibásteljesítési, valamint meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A finanszírozást az ajánlatkérő részben saját forrásból, részben támogatásból biztosítja.
Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását írja elő, melyek benyújtása a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésigazolási jegyzőkönyvön kell alapulniuk. Az első részszámla benyújtására minimum 30%-os, a második részszámla benyújtására 60%-os készültségi foknál van lehetőség. A végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A kifizetés átutalással esedékes, attól a naptól számítva, hogy a számla és a szerződésben meghatározott okiratok befogadásra kerültek. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződés teljesítésének elismerésére és az igazolt szerződésszerű teljesítés esetén követendő eljárásra a Kbt. 305.§-ának rendelkezései az irányadóak.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, azonban a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért, egyetemleges kötelezettséggel és felelősséggel tartoznak.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, illetve a Kbt.66. § (2) és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 61.§ (1) bek. d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a-c) pontjai, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek, közös ajánlat esetén az ajánlattevők mindegyikének, és a 10% feletti alvállalkozóknak a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk, hogy nem esnek a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bek. a)-c) és a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetőleg a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek a Kbt. 63. § (7) bekezdése szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozónak a pénzügyi, gazdasági alkalmasságát igazolnia kell:
1.) 2006-2007. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával. Ajánlatkérő másolati példányt elfogad.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a 10% feletti alvállalkozó, ha:
1.) 2006-2007. évi mérleg szerinti eredménye negatív volt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozónak a műszaki, szakmai alkalmasságát igazolnia kell:
1.) A tájrendezési tevékenységből származó legjelentősebb referenciák bemutatásával a 2006-2007-2008. évek vonatkozásában, feltüntetve legalább a referenciamunka tárgyát, a teljesítés idejét, helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, vagy a mennyiségre utaló más adat megjelölését a Kbt. 68. § (1) bekezdésében meghatározott módon. A referenciák között saját kezelésű természetvédelmi területen való teljesítés is lehetséges.
2.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, rövid szakmai önéletrajzuk, szakmai gyakorlatuk bemutatásával, a szakmai végzettséget igazoló okmány csatolásával.
3.) Az előző három évre (2006-2007-2008) vonatkozó éves, átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás csatolásával.
4.) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések illetőleg műszaki felszereltség leírásával.
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében ajánlattevőt és 10% feletti alvállalkozóját együttesen vizsgálja.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetében, az ajánlattevőnek csatolnia kell az adott szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a műszaki alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozó ha:
1.) nem rendelkezik 2006-2007-2008. évek vonatkozásában évente legalább 1 db., minimum 90.000 m2 nagyságú természetvédelmi területen végzett, tájrendezési referenciamunkával.
2.) nem rendelkezik minimum 1 fő tájrendező-mérnök vagy agrár mérnök végzettségű és minimum 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
3.) az előző három év (2006-2007-2008) vonatkozásában, az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem éri el a 15 főt.
4.) nem rendelkezik legalább 1 db, 15 m hosszú gémkinyúlású kotrógéppel.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? nem

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt x

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?

igen

nem

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)

Létszám

VAGY: minimum

és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)

Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

SzempontSúlyszám

IV.2.2)

Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Ajánlati/részvételi felhívás

VAGY Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2009/04/27 (év/hó/nap )

Időpont: 11.00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): nettó 50.000.-

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát 50.000.-Ft + Áfa, a 11742238-15392103 számú számlaszámra kell átutalni, vagy posta utalványon feladni. Házipénztári befizetést az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdődően munkanapon 09-11.00 óra között, az ajánlattétel napján 09-11.00 óráig lehet teljesíteni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

Dátum: 2009/04/27 (év/hó/nap)

Időpont: 11.00 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum: (év/hó/nap )

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:

vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2009/04/27 (év/hó/nap)

Időpont: 11.00 óra

Helyszín: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47. Polgármesteri Hivatal, Tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek vehetnek részt, külön meghívás nélkül.

 

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1)

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2)

a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: „Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások” KMOP-3.2.1/A-2008-0007 azonosító szám.”

VI.3) További információk (adott esetben)

VI. 3.1)

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre teljes körű.

VI.3.2.)

Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja 2009. 05. 14. 11.00 óra.

VI.3.3.)

Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja 2009. 05. 27. 11.00 óra.

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont:

Helyszín:

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

VI.3.5.)

Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja

VI.3.6.)

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

VI.3.7.1.)

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen

VI.3.7.2.)

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk a dokumentáció átvehető munkanapokon 09.00-11.00 óra között Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Titkárságán (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), a jelen felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártának napjáig 09-11.00 óra között. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy az ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül - az ellenérték megfizetésének igazolását követően - azt postai úton megküldi. A dokumentáció megvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra nem ruházható.

VI.3.8.1.)

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -

VI.3.8.2.)

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot -

VI.3.9.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban

a)

az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen

b)

a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen

VI.3.11.)

Egyéb információk: a) Amennyiben az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második legkedvezőbb Ajánlattevőt, úgy a nyertes visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
b) Az ajánlatban szerepeltetni kell az Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatát, valamint az aktuális változások bejegyzésének alapjául szolgáló okiratok másolatát, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányának másolati példányát.
c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződéses feltételek alapján megkötendő szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére vonatkozólag.
d) Az ajánlatok benyújtásának címe: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Titkárság. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 példányban (egy eredeti és kettő, az eredetivel minden azonos tartalmú másolati példány), roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, az „Ajánlat a pilisi Gerje-forrásvidék tájrendezés rekonstrukciójára” és a „Határidő előtt nem bontható fel!” felirat csomagoláson való feltüntetésével kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat „Eredeti” és „Másolati” példánya között eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak.
e) Az ajánlat benyújtásának feltétele, hogy az Ajánlattevő 300.000.- HUF összegű, azaz Háromszázezer forint ajánlati biztosítékot teljesítsen az Ajánlatkérőnek a IV.3.3) pont szerinti számlájára történő átutalással, bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Bankgarancia vagy kezesség esetén annak, érvényessége egyezzen meg az ajánlati kötöttség időtartamával. A befizetés tényét az Ajánlattevő az ajánlatban köteles a terhelési-értesítő, bankgarancia-nyilatkozat, vagy kötelezvény másolatával igazolni azzal, hogy az eredeti dokumentumokat befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
f.) Ajánlatkérő a helyszín megtekintése érdekében helyszíni bejárást tart 2009. április 6-án 11.00 órai kezdettel. Találkozás 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Polgármesteri Hivatal portáján.

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/05 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):