KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 3. A pilisi Gerje-forrás megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházás – 3.7. Gerje Forrás tájrendezés műszaki ellenőrzés ajánlattételi felhívás
 
Hirdetmény tulajdonságai  

 

Közbeszerzési Értesítő száma:

2009 / 75

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

 

Teljesítés helye:

2721 Pilis, 6/22 hrsz., Gerje patak és forrásvidéke

Beszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Eljárás fajtája:

Tárgyalás nélküli

Hirdetmény típusa:

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

CPV kód:

71356100-9

Közzététel dátuma:

2009/06/29/

Iktatószám:

12153/2009

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

2009/07/20/

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

Általános közszolgáltatások

Rövid tartalom:

műszaki ellenőri feladatok ellátása

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Árubeszerzés

Szolgáltatás x

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth Lajos u. 47.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szabó Márton polgármester

Telefon: 06/29 498-142

E-mail: hivatal@pilis.hu

Fax: 06/29 696-320

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Megbízási szerződés műszaki ellenőri feladatok ellátására.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b) Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c) xSzolgáltatás

Szolgáltatási kategória 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

2721 Pilis, 6/22 hrsz., Gerje patak és forrásvidéke

NUTS-kód HU

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Műszaki ellenőri feladatok ellátása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

71356100-9  

További tárgyak:

   
     

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

Műszaki ellenőri feladatok ellátása a Pilisi, Gerje forrásvidék 90.000 m2 nagyságú, helyi jelentőségű természetvédelmi terület helyreállításával összefüggő rekonstrukciós feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan, - a központi és helyi önkormányzati jogszabályokban, műszaki és egyéb tárgyú szabványokban meghatározott keretek között.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2009/12/31 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Teljesítési biztosíték, melyet az ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthet.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A kifizetés a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint, átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés d-e) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjai valamelyikében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek pénzügyi/gazdasági alkalmasságát igazolnia kell:
a) jelen felhívás feladásának napját megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozataiva (a jelenleg is vezetett, illetve a vizsgált időszakban megszüntetett számlákról), melyeknek tartalmaznia kell, hogy az adott számlán 2008. január 1-je után volt-e sorban állás.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő ha:
a) ha a számlái valamelyikén 2008. január 1-je után sorban állás volt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek műszai, illetve szakmai alkalmasságát igazolnia kell:
a) az ajánlattételi határidőt megelőző három évben (2006-2007-2008) teljesített műszaki ellenőri munkák bemutatásával, a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglalt tartalommal rendelkező megrendelői referenciaigazolással.
b) azoknak a szakembereknek, illetőleg a vezetőknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetésével, akiket ajánlattevő be kívánt vonni a teljesítésbe a szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok, és a felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló határozat másolatának csatolásával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
a) nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző három évben (2006-2007-2008) legalább egy, természetvédelmi, vagy helyi jelentőségű természetvédelmi területen végzett, tájrendezési munkához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységet igazoló referenciával, melynél a megbízási díj elérte a bruttó 1 M Ft-ot.
b) nem rendelkezik a 244/2006.(XII. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. részében előírtak szerinti, 1 fő A MV-Ép/AM kategóriás, felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves gyakorlattal, továbbá érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

A 244/2006.(XII. 5.) Korm. rendelet.

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

x

Tárgyalásos

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

Tárgyalásos

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

SzempontSúlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap ) Időpont: 11.00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000.- Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

az 50.000.- Ft díjat a 11742238-15392103 számú számlaszámra kell átutalni, vagy posta utalványon feladni. Házipénztári befizetést az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdődően munkanapokon 09-14.00 között, az ajánlattétel napján 09-11.00 óráig lehet teljesíteni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 11.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 11.00 óra

Helyszín : 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Polgármesteri Hivatal, tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek vehetnek részt, külön meghívás nélkül.

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

„Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások” KMOP-3.2.1/A-2008-0007 azonosító szám.”

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2009. 07. 29. 10.00 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2009. 08. 12. 10.00 óra

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

-

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

igen

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció átvehető munkanapokon 09.00-14.00 óra között Pilis Város Önkormányzatánál, (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. titkárság) jelen felhívás megjelnésének napjától az ajánlattételi határidő lejártának napján 09-11.00 óra között.
Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy az ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül - az ellenérték megfizetésének igazolását követően - azt postai úton megküldi. A dokumentáció megvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

-

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

-

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?

igen

V.7) Egyéb információk:

1. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás szervezet azon képviselőinek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
3. Az ajánlatok benyújtásának címe: Pilis Város Polgármesteri Hivatala, 2721 Pilis, Kossuth lajos u. 47. Polgármesteri Hivatal titkársága. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 2 példányban (egy eredeti és egy, az eredetivel minden azonos tartalmú másolati példány), roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással ellátva, zárt csomagolásban, a „Ajánlat műszaki ellenőrzésre” és „Határidő előtt nem bontható fel!” felirat csomagoláson való feltüntetésével kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat „Eredeti” és „Másolati” példánya között eltérés van, az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, (közös ajánattevő, a 10% feletti alvállalkozó és az erőforrás szervezet) hatályos adatait tartalmazó, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell az esetleges változásbejegyzési kérelmet. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványt kell másolatban csatolni.
5. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést.
6. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazására, a Kbt. 252. § (1) bekezdés d) pontja alapján.
7. Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaira és a beérkezett ajánlatokra tekintettel hirdet eredményt, vagy nyilvánítja az eljárást eredménytelenné.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a 71. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
9. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában foglaltak szerint, hiánypótlási lehetőséget biztosít.
10. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/25 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):