KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 1. Úthálózat felújítása, fejlesztése - 1.5. Úthálózat felújítása fejlesztése nyílt ajánlati felhívás
 
Hirdetmény tulajdonságai  

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2008 / 78

Ajánlatkérő:

Pilis Város Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

 

Teljesítés helye:

Pilis város közigazgatási területe

Beszerzés tárgya:

Építési beruházás

Eljárás fajtája:

Nyílt

Hirdetmény típusa:

Ajánlati felhívás EUHL

CPV kód:

45233200-1

Közzététel dátuma:

2008/07/09/

Iktatószám:

9453/2008

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

2008/08/21/

Ajánlatkérő típusa:

Regionális vagy helyi hatóság

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

Általános közszolgáltatások

Rövid tartalom:

úthálózat, közműhálózat fenntartása, fejlesztése (mélyépítési beruházások)

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth Lajos u. 47.

Város/Község: Pilis

Postai irányítószám: 2721

Ország: Magyarország

Címzett: Szabó Márton polgármester

Telefon: 06 29/498-143

E-mail: hivatal@pilis.hu

Fax: 06 29/696-320

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

x Regionális vagy helyi hatóság

Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Közjogi szervezet

Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet

Egyéb

(nevezze meg):

x Általános közszolgáltatások

Védelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb

(nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

PILIS város úthálózatának, közműhálózatának fenntartása, fejlesztése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) Építési beruházás x

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés x

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

A teljesítés helye

Pilis város közigazgatási területe

NUTS-kód HU

b) Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c) Szolgáltatásmegrendelés

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése x

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma

VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel x

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban: 48.

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

-

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):

Becsült érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

VAGY: 50.000.000.-

és 1.500.000.000.- között

Pénznem: HUF

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): -

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre PILIS Város Önkormányzata által tervezett mélyépítési beruházások tárgyában az ajánlati dokumentáció mellékletét képező mintaköltségvetés tételeinek megfelelő műszaki tartalom szerint.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45233200-1  

További tárgyak:

   
     

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel

(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

PILIS Város Önkormányzata által tervezett mélyépítési beruházások tárgyában az ajánlati dokumentáció mellékletét képező mintaköltségvetés tételeinek megfelelő műszaki tartalom szerint.

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):

Pénznem:

VAGY:

és között

Pénznem:

II.2.2)

Vételi jog (opció) (adott esetben) nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: 48

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (nap/hó/év)

befejezés (nap/hó/év)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Jótállás, meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér, esetlegesen támogatásból megvalósuló projektek esetén teljesítési és jóteljesítési garancia a Kbt. 53. § (5) bek. a) pont szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik.
A díj utólag, átutalással kerül kiegyenlítésre figyelembe véve a Kbt. 305. §-ának rendelkezéseit, amennyiben a felek a keret-megállapodásos eljárás második szakaszában eltérően nem állapodnak meg.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény

III.1.4)

Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben)

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjainak, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontja hatálya alá. A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 60. § (4) bekezdése és a Kbt. 63. § (7) bekezdése irányadó a Kbt. 66. § (2) és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetekre.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1. ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának cégjegyzékben szereplő valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámlát,
- számláján 2007. január 1-jét követően volt-e sorban állás;
2-3. ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának 2005., 2006., 2007. évekre vonatkozóan a számviteli törvénynek megfelelő beszámolója;
4. ajánlattevő nyilatkozata, valamint főkönyvi kivonata

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

1. ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzintézeti nyilatkozatai alapján ne legyen megállapítható, hogy bankszámláján 2007. január 1-je után sorban állás fordult elő;
2. az ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10% mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozónak mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 év (2005., 2006., 2007.) bármelyikében ne legyen negatív;
3. az ajánlattevő, illetve a teljesítésbe 10% mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó saját tőkéje ne legyen kisebb, mint a jegyzett tőkéje.
4. az ajánlattevő mélyépítésből származó árbevétele 2005., 2006. és 2007. évek átlagában érje el a nettó 200 millió Ft-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1. az ajánlattevő által megjelölt szakemberek végzettségének ismertetése, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, a személyeknek a megnevezésével, felsőfokú műszaki szakmai végzettségüknek, jogosultságuknak az ismertetésével. Az ismertetőt eredetiben kell benyújtani, a felsőfokú műszaki szakmai végzettség igazolása az iskolai oklevél, a felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása az illetékes Hivatal által kiadott határozat közjegyző által hitelesített másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz benyújtásával szükséges.
2. az előző 3 év legjelentősebb mélyépítési beruházásainak ismertetése (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint a szerződést kötő másik fél megnevezésével), mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az ott meghatározott tartalommal.
A referencia nyilatkozatot eredetiben, az igazolásokat eredetiben vagy közjegyző által hitelesített példányban kell benyújtani.
3. statisztikai jelentés becsatolása.
4. aszfaltkeverő telep vonatkozásában használatbavételi és telepengedély, környezetvédelmi hatósági engedély.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

1. az ajánlattevő rendelkezzen 1-1 fő, felsőfokú végzettséggel, a 244/2006. (XII.5.) Korm. Rendelet szerinti MV-KÉ/A vagy B és MV-VZ/A vagy B művezetői jogosultsággal, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
2. az ajánlattevő az ajánlat beadását megelőző 3 évben rendelkezzen évi nettó 200 millió Ft-ot elérő útfelújításra-karbantartásra, útépítésre és egyéb mélyépítésre vonatkozó referenciákkal,
3. az ajánlattevőnek 2005., 2006. és 2007. évi statisztikai jelentése szerint átlagosan évente 15 fő munkaerővel kell rendelkeznie.
4. ajánlattevő rendelkezzen:- az építés helyszínétől 50 km-en belül lévő, min. 60 t/órás kapacitású, engedéllyel rendelkező, működő aszfaltkeverő teleppel

III.2.4)

Fenntartott szerződések (adott esetben) nem

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fejtája

Nyílt x

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)

Létszám

VAGY: minimum

és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

 

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a HL-ben: /S

-

(nap/hó/év)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: /S

-

(nap/hó/év)

Hirdetmény száma a HL-ben: /S

-

(nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2008/08/21 (nap/hó/év)

Időpont: 10.00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): bruttó 150.000.-

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

az ajánlati dokumentáció árát Pilis Város Önkormányzatának 11742238-15392103 számú számlaszámára kell átutalni, vagy postai utalványon feladni, vagy házipénztári befizetéssel teljesíteni az ajánlati felhívás megjelenésétől munkanapokon 09-14.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09-10.00 óráig.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

Dátum: 2008/08/21 (nap/hó/év)

Időpont: 10.00 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum: (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)

-ig (nap/hó/év)

VAGY hónap(ok)ban:

vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2008/08/21 (nap/hó/év )

Időpont: 10.00

Hely (adott esetben): 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47. Polgármesteri Hivatal, Tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

 

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1)

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2)

a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:

Ajánlatkérő a jelen keretmegállapodásos eljárás tárgyát képező munkák vonatkozásában pályázatokat nyújthat be, így azon munkák vonatkozásában, amelyek megegyeznek jelen eljárás tárgyával, úgy elképzelhető közösségi alapokból történő finanszírozás, amelyet ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában figyelembe vesz.

VI.3) További információk (adott esetben)

1) Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem átruházható. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció beszerzése.)
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
2) Formai előírások:
a) Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar nyelven és 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani.
Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó.
A borítékon „AJÁNLAT - PILIS, mélyépítési beruházások”, illetve „Nem bontható fel” megjelölést kell feltüntetni. A külső borításon ezen kívül más nem szerepelhet.
b) Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapt kivenni, cserélni nem lehet.
3) Ajánlat érvényességéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások:
a) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy ajánlatának mely részével összefüggésben kíván harmadik személlyel szerződést kötni [Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pont]. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.).
b) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy kíván-e a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozót igénybe venni. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.).
c) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányok eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégmásolatot,
- ajánlatot aláírók eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.
d) A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőnek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást hitelesített magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia.
e) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról, továbbá a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
5) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő bankszámlájára „PILIS, mélyépítési beruházások” megjelöléssel köteles befizetni vagy az ajánlati kötöttség lejártig bankgaranciával vagy biztosítási kötvénnyel megváltani. A bankgarancia és biztosítási kötvény érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. A befizetést, átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancialevelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt ajánlattevő - befűzés nélkül - köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre.
Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint. A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket a fentiektől eltérő módon is meghatározhatja.
6) Ajánlatkérő az eljárásban egy alkalommal biztosít teljes körű hiánypótlási lehetőséget; a hiánypótlásra nyitva álló határidő a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 48 óra.
7) A bírálati szempontok [IV.2) pont] kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás oly módon kerül meghatározásra, hogy ajánlattevők kötelesek kitölteni az ajánlati dokumentációban található mintaköltségvetést.
8) Az eredményhirdetés időpontja: 2008. szeptember 5. 10.00 óra. Helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.
9) A szerződéskötés időpontja: 2008. szeptember 15. 10.00 óra.
10) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározhatja. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése, illetve a szerződéskötés feltételeinek hiánya esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt keretmegállapodást, amennyiben azt meghatározza az ajánlatkérő.
11) Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Margit krt. 85.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1024

Ország: Magyarország

Telefon: +36 1 336 7776

E-mail:

Fax: +36 1 336 7778

Internetcím (URL):

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot)

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. (2003. évi CXXIX. tv.) 323. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Margit krt. 85.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1024

Ország: Magyarország

Telefon: +36 1 336 7776

E-mail:

Fax: +36 1 336 7778

Internetcím (URL):

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/06/27 (nap/hó/év)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):