KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Közbeszerzési eljárások - 2. Villamosenergia beszerzés - 2.1. Villamosenergia közbeszerzés szerződés
 

SZERZŐDÉSSZÁM: I/1094-10 

Teljes ellátás alapúvillamos energia adás vételi szerződés(tervezet) amely létrejött egyrészről MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt., mint villamos energia eladó, a továbbiakban: Kereskedő             Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.   Cégjegyzékszáma:  01-10-044818   Adószáma: 12898019-2-44Mérlegkör azonosító kódja:15X-MVM-B másrészről Pilis Város Önkormányzata, mint villamos energia vevő, a továbbiakban: Felhasználó  Székhelye:  2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. Statisztikai jelzőszáma: 15392103-8411-321-13 Adószáma: 15392103-2-13 Bankszámlaszáma: 11742238-15392103-00000000           

Képviselője:Szabó Márton polgármester a Kereskedő és a Felhasználó, a továbbiakban együttesen: a Felek között, - Pilis Város Önkormányzata (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.) mint ajánlatkérő által kezdeményezett, „Villamos energia beszerzés Pilis Város Önkormányzata és intézményei részére” tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásaként - az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. A Felek közötti részletes szerződéses feltételeket a Kereskedő mindenkor hatályos MVM Partner Klasszik Általános Szerződési Feltételei (Klasszik ÁSZF) tartalmazzák.A Felhasználó kijelenti, hogy a Klasszik ÁSZF megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek elfogadja.A jelen Szerződés és a mindenkor hatályos Klasszik ÁSZF rendelkezéseit minden esetben együttesen kell értelmezni. A mindenkor hatályos Klasszik ÁSZF elérhető a Kereskedő ügyfélszolgálatán illetve weboldalán (www.mvmpartner.hu). 

1./ A Szerződés időtartama, teljesítési időszak:

A 2010.04.01. 00:00 CET - 2015. 03. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, amely időtartam alatt a Kereskedő a villamos energiát a Felhasználó részére folyamatosan szállítja (a továbbiakban: Szerződés). 

2./ A szerződött villamos energia mennyiség, fogyasztási helyenként:A szerződött villamos energia mennyiséget, fogyasztási helyenként a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező táblázat rögzíti. 

3./ Energiadíj:

3.1./ Az intézményi villamos energia bruttó ára: 45,42.- Ft/kWh.  3.2./ Az ártartás mértéke: 2010.04.01. napjától számított 12 hónap + 12 hónap. 

3.3./ A Kereskedő az ártartást követően egy alkalommal emelhet árat, legfeljebb a tárgyévet megelőző év, ágazatra vonatkozó KSH által közzétett infláció mértékének legfeljebb 100 %-ával. 

3.4./ A Felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy az intézményi villamos energia bruttó ára (3./ pont) nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló, többször módosított 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, az Általános Forgalmi Adót, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. 

4./ A leszállítandó mennyiség:

4.1./ A Felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a Szerződés 5 éves időtartama alatt szerződött villamos energia mennyiség: 921 060 Kwh.

 4.2./ Az energia mérését a Hálózati Engedélyesek és az Átviteli Rendszerirányító végzik.A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az átadott villamos energia hiteles mérése megtörténjen, - összhangban az Átviteli Rendszerirányító és a Hálózati Engedélyesek által eszközölt egyedi előírásokkal és a szabványokban meghatározottakkal. 

4.3./ A tárgyhónap 1/4 órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott villamos energia mennyiségére vonatkozó adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes, a mért 1/4 órás terhelési adatok összesítésével továbbítja a Kereskedőnek. 

4.4./ A Kereskedő és a Felhasználó közötti elszámolás az Elosztói Engedélyes(ek) által közölt 1/4 órás adatokon alapul, a Felek ezt tekintik az Átadott Villamos Energiának. 

5./ Számlázás és fizetés:

5.1./ A Felhasználó a Szerződés 2./ pontja szerinti elszámolási mérő mérési adatainak megfelelő mennyiségű villamos energiáért, energiadíjat köteles fizetni a Kereskedő részére. 

5.2./ A Kereskedő legkésőbb a szállítási hónapot követő hónap 15. napjáig, 1 példányban megküldi a Felhasználónak a Szerződés alapján a szállítási hónapra vonatkozó leszállított és átvett villamos energia mennyiség ellenértékét tartalmazó számlát. 

5.3./ A Felhasználó köteles a részére benyújtott számla összegét a szállítási hónap utolsó napját követő 30. naptári napjáig a Kereskedőnek, az általa a számlán megjelölt bankszámla számra egy összegben megfizetni, valamint a teljesítés alapjául szolgáló számlaszámo(ka)t a közlemény rovatban feltüntetni. A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének a Kereskedő bankszámláján történő jóváírást kell érteni. 

5.4./ Minden fél maga viseli a jelen Szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban, az elszámoló vagy számlavezető bankja által kivetett díjakat és költségeket. 

5.5./ A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a számlázásra, fizetésre és elszámolásra vonatkozólag, a jelen Szerződésben nem szabályozott feltételeket a Klasszik ÁSZF tartalmazza. 

6./ Késedelmes fizetés a Vevő részéről:

6.1./ Amennyiben a Felhasználó késedelembe esik a Kereskedőnek teljesítendő fizetéssel, köteles a Kereskedőnek a meg nem fizetett összeg után késedelmi kamatot fizetni.Mértéke: a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 301/A. §-ának (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott. 

6.2./ A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy 30 napon túli késedelmes teljesítés esetén a Kereskedő jogosult a szállítás szüneteltetésére, és kezdeményezheti a Felhasználó (fogyasztó) kikapcsolását az elosztó hálózatból. 

6.3./ A Felhasználó fizetési kötelezettségét azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a Kereskedő bankja a Kereskedő számláján feltüntetett összeget a Kereskedő bankszámláján jóváírta. 

7./ A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a Kereskedő kötelezettsége:

7./ Meghiúsulási kötbér: a le nem szállított mennyiség bruttó vételárárnak 20%-a. 

8./ A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a Felhasználó kötelezettsége:

8.1./ A Felhasználó által fizetendő alulhasználati kötbér mértéke: 0 %. 

8.2./ A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Kereskedő – az általa, a jelen Szerződés preambulumában hivatkozott közbeszerzési eljárás részeként, írásban tett jognyilatkozata figyelembevételével – a Vet-ben is rögzített ún. alulhasználat fennállta (kialakulása) esetén, a Felhasználóval szemben kötbér igényt – semmilyen jogcímen – nem támaszt.

 9./ Adatvédelem:

9.1./ A Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a jelen Szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a jelen Szerződés teljesítésére használhatják fel. 

9.2./ A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik, szerződő fél tudomására jutott információkat a másik szerződő fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése illetve jogai érvényesítése érdekében. 

10./ A Szerződés módosítása:

10.1./ A Szerződés módosítása kizárólag mindkét fél által aláírt írásbeli dokumentum útján lehetséges a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 303. § szerint. 

10.2./ A Felhasználó tájékoztatja a Kereskedőt, a Kereskedő - a jelen Szerződés megkötésével egyidejűleg - tudomásul veszi, hogy a Felhasználó részéről a jelen Szerződés módosítására a Vevő nevében eljáró, jognyilatkozat tételére alkalmas Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult, figyelemmel a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 216. §-218. §-aiban, valamint 219-221. §-aiban meghatározott, a Szerződés alakjára, valamint a képviseletre vonatkozó jognyilatkozat tételi, érvényességi keretszabályokra. 

11./ Irányadó jog, vitás ügyek rendezése:

11.1./ A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga az irányadó. 

11.2./ Vitás ügyeiket a Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdések elbírálására a Felek az Energetikai Állandó Választottbíróság illetékességének vetik alá magukat. 

11.3./ A pereskedés nyelve a magyar. 

11.4./ Amennyiben valamely Fél a másik Fél nemteljesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival nem él, ez nem értelmezhető úgy, hogy a jogosult Fél lemond az ilyen szerződésszegés esetén illetve bármely más vagy további mulasztás/szerződésszegés esetén a jogai érvényesítéséről. 

12./ Vegyes rendelkezések:

12.1./ A Felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik, az alábbi dokumentációk: 

12.1.1./ Az ajánlattételi dokumentáció.

12.1.2./ A Kereskedő (nyertes Ajánlatevő) által benyújtott részletes árajánlat. 

12.2./ A Felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a jelen Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Klasszik ÁSZF. 

12.3./ A Felek nevében aláíró képviselők rendelkeznek, minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a Szerződés aláírására jogosultak. 

12.4./ Kapcsolattartó személyek:

Kereskedő részéről:     Mák Zoltán referense-mail cím: zmak@mvmp.hutelefonszám:  (061) 304-2155fax szám:   (061) 202-0373 

Felhasználó részéről: Dobai Antal Enikő pénzügyi ügyintézőe-mail cím:                   zpenzugy@pilis.hu telefonszám:  (0629) 696-319 fax szám: (0629) 696-320 

12.5./ A jelen Szerződésnek tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan elemet, mely az Ajánlattéli felhívásból, az Ajánlati dokumentációból, valamint a hatályos jogszabályokból következik. 

A jelen Szerződést – amely 5 (öt) oldalon, 12 (tizenkettő) fő pontból áll - a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 7 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.      

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Kereskedőt 3 eredeti példány, míg a Felhasználót 4 eredeti példány illeti meg.   

Pilis, 2010. év február hó 08. nap.    

                        …………………………                                          …………………………                                  Felhasználó                                                                  Kereskedő                                                                                                                MVM Partner ZRt.