KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Szerda9 00-12 00
 • Polgármester
 • Szerda14 00-16 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2022 augusztus
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 1. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP-3.A.1) pályázat – 1.7. Ajánlattételi felhívás
 
ajánlattételi felhívás Tisztelt Ajánlattevő! 

Pilis Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 299. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

 1.   Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Szervezet

Pilis Város Önkormányzata

Címzett

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Cím

Kossuth Lajos út 47.

Postai irányítószám

2721

Város/Község

Pilis

Ország

Magyarország

Telefon

06-29-498-142

Telefax

06-29-696-320

E-mail

hivatal@pilis.hu

Internet cím (URL)

www.pilis.hu

 2.         A közbeszerzés tárgya, mennyisége, közbeszerzési műszaki leírás: 

2.1. Szolgáltatási szerződés, amelynek tárgya: az ÁROP-3.A.1 jelű, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása.

A szolgáltatás keretében elvégzendő feladatok részletes meghatározását a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

2.2. A közbeszerzés tárgyának CPV kódjai:

80.57.00.00-0

80.51.10.00-9

80.53.00.00-8

80.53.20.00-2

 3.         A szerződés meghatározása:

Szolgáltatási szerződés.

 4.         A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

A szerződés határozott idejű, annak megkötésétől kezdődően 2010. augusztus 31-ig tart.

A szerződés szerinti szolgáltatásokat a vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől kezdődően köteles ellátni.

 5.         A teljesítés helye:2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. 6.         Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 6.1. Az ajánlatkérő a projekt finanszírozását részben saját forrásból, részben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszere keretein belül Pilis Város Önkormányzata által benyújtott, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által „Pilis Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése” című, ÁROP-3.A.1./A-2008-0057 jelű határozata alapján, - céltámogatásból biztosítja.A számlák kiegyenlítése az Ajánlatkérő Önkormányzat részéről - a teljesítés igazolást, a számla befogadását követően, ún. utófinanszírozási eljárásrend keretein belül - kerül kifizetésre.Ajánlatkérő - a jelen Ajánlattételi felhívás 21.6. alpontjában előírt, az Ajánlattevő által benyújtandó, elfogadott pénzügyi-szakmai (szolgáltatási) ütemtervnek megfelelően, - legfeljebb 14 db részszámla, + 1 db végszámla benyújthatóságát írja elő.A végszámla az eredményes teljesítés igazolást követően az Ajánlatkérőhöz nyújtható be. 6.2. A szerződés teljesítésének elismerésére és az igazolt szerződésszerű teljesítés esetén követendő eljárásra a Kbt. 305.§-ának rendelkezései az irányadóak. 6.3. A finanszírozásra az Ajánlatkérő által befogadott számla kézhezvételét követően, - utófinanszírozás keretein belül kerül sor. 

6.4. A szolgáltatási díj minden egyes részszámla, illetve a végszámla esetében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő igazolt teljesítéstől számított 60 napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint, - figyelemmel a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, és a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, ide vonatkozó rendelkezéseire.

 

6.5. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.

 7.         Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége:Részajánlat tételének lehetősége kizárt, Ajánlattevő kizárólag a beszerzés egészére tehet ajánlatot. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 8.         Kizáró okok: 

8.1. Kizáró ok:

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. A Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandóak a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetre is.

 8.2. Megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek a Kbt. 299.§ (4) bekezdése szerint - a jelen felhívás 5. számú melléklete szerint - nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő, illetőleg a szerződés teljesítéshez igénybe venni kívánt alvállalkozó nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.A Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60 § (1) bek. a)-i) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá. 9.                     Alkalmassági követelmények és a kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak 

9.1.      Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

 

P1.       A 2006. és a 2007-es üzleti években az éves átlagos teljes forgalma (nettó árbevétel) nem érte el a 10 millió forintot, illetve ugyanezen időszakban szervezetfejlesztés és/vagy felnőttképzés tárgyú szolgáltatásaiból származó éves átlagos forgalma (nettó árbevétel) nem érte el az 5 millió forintot.

 Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezet az a) pontban foglalt alkalmassági követelménynek önállóan kötelesek megfelelni. 

9.2       Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

 

P1.       A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján: nyilatkozat - a jelen felhívás 6. számú melléklete szerint - a 2006. és 2007. üzlet év teljes és ugyanezen időszakban a szervezetfejlesztés és/vagy felnőttképzés tárgyú szolgáltatásaiból származó forgalomról (nettó árbevétel), attól függően, hogy ajánlattevő/közbeszerezés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

 

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor be kell nyújtania e szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát, és ezen szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében ajánlattevőre ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.

A kötelezettségvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet mely alkalmassági igazolással összefüggésben kerül bevonásra, és hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

 9.3.      Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: 

M1.     Nem rendelkezik az előző három évben (2006., 2007., 2008.) teljesített legalább egy, szervezetfejlesztés, továbbá legalább egy felnőttképzés tárgyú referenciával, melyekben összesen a szerződésbeli ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 5 millió forintot.

 

M2.     Nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, a szervezetfejlesztés területén legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, továbbá legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, valamint a felnőttképzés területén legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.

Az egyes szakemberek között átfedés nem lehetséges, egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet az M1. és M2. pontban foglalt alkalmassági követelmény tekintetében együttesen is megfelelhetnek. 9.4.      Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód 

M1.     A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján: az előző három évben (2006., 2007., 2008.) teljesített jelentősebb, szervezetfejlesztés, illetve felnőttképzés tárgyú szolgáltatásainak ismertetése a jelen felhívás 7. számú melléklete szerint.

 

M2.     A Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése a jelen felhívás 8. számú melléklete szerint.

 

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor be kell nyújtania e szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát, és ezen szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.

A kötelezettségvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet mely alkalmassági igazolással összefüggésben kerül bevonásra, és hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

 10.       Az ajánlatok bírálati szempontja: 

10.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálja el. [Kbt. 57.§ (2) bekezdés a) pont].

 

10.2. Az összehasonlítás alapját a jelen felhívás 2. sz. pontjában meghatározott szolgáltatás teljeskörű ellátására megajánlott egyösszegű nettó átalány szolgáltatási díj mértéke képezi.

 

10.3. A megajánlott szolgáltatási díjnak a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét magában kell foglalnia.

 

10.4. Az Ajánlattevőnek a szolgáltatási díjat a Felolvasólap (2. számú melléklet) kitöltésével kell megadnia.

 11.       Hiánypótlás lehetősége:Ajánlatkérő hiánypótlására teljes körben, több alkalommal lehetőséget biztosít. 12.       Ajánlattételi határidő2009. április hó 16. napja, 12.00 óra. 13.       Az ajánlat benyújtásának címe

Pilis Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), Polgármesteri Iroda, Titkárság

 14.       Az ajánlat benyújtásának módja 

14.1. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével:

„Szervezetfejlesztés - ajánlat”, „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.

 

14.2. Az egyes példányok fedőlapját el kell látni az „eredeti”, illetve a „másolat” megjelöléssel is. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között eltérés van, az Ajánlatkérő abban az esetben az eredeti példány tartalmát tekintendő irányadónak.

 

14.3. A postán feladott jelentkezést az Ajánlatkérő kizárólag akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak Ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattétel határidő (tárgynap, óra, perc) lejártáig sor kerül.

 15.       Az ajánlatok felbontásának helye, ideje 

15.1. Helye:     Pilis Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), Polgármesteri Iroda, Titkárság

 15.2. Ideje:      2009. április hó 16. napja, 12.00 óra. 

15.3. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.

 16.    Az eljárás típusa:Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 17.       Az eredményhirdetés, és a szerződéskötés tervezett időpontja  

17.1. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről külön jogszabály - 2/2006. (I. 13.) IM rendelet - szerinti összegezést készít, amelyet az ajánlatok bírálatát követően, a szerződés megkötése előtt valamennyi ajánlattevő részére megküld.

 17.2. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2009. április hó 27. napja, a szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. május hó 13. napja. 18.    Az ajánlat nyelve:Magyar. Az ajánlathoz csatolt, bármely idegen nyelvű dokumentumot szöveghű magyar nyelvű fordításban is mellékelni kell. 19.       Ajánlati kötöttség:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig az ajánlatához kötve van.

  20.       Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:2009. március hó 31. napja 21.       Egyéb követelmény 21.1. Az Ajánlattevő köteles az ajánlatban nyilatkozni a jelen felhívás 3. számú melléklete szerint a Kbt. 70. § (1) bekezdésére, valamint a 4. számú melléklete szerint a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjára, - amely nyilatkozatot adott esetben nemleges tartalommal is meg kell adni. 21.2. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján, a jelen ajánlattételi felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 21.3. Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 21.4. Az Ajánlattevő írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal, a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú pontjában megadott elérhetőségeken.Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal, köteles az Ajánlattevők részére megadni. 21.5. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén – amennyiben az Összegezésben a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést. 21.6. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő csatoljon ajánlatához pénzügyi-szakmai/szolgáltatási ütemtervet, mely „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatás valamennyi részterületét, ellátása tervezett időbeli ütemezését teljes körűen magában foglalja. 

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg. Ajánlatukhoz a felhívásban foglaltak szerinti iratokat, valamint az előírt mellékleteket megfelelően kitöltve szíveskedjenek csatolni!

 Pilis, 2009. március hó 31. napján 

                        Tisztelettel:

  

Szabó Márton

polgármester

     Mellékletek

-               részletes feladat meghatározás                                                    1. számú melléklet

-               felolvasólap                                                                               2. számú melléklet

-               nyilatkozat a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján                           3. számú melléklet

-               nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján         4. számú melléklet

-               nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan                                    5. számú melléklet

-               nyilatkozat a jelentősebb szolgáltatásokról                                  6. számú melléklet

-               nyilatkozat a bevonni kívánt szakemberről                                  7. számú melléklet

-               szerződéstervezet                                                                      8. számú melléklet

      

1. számú melléklet  A szolgáltatás keretében elvégzendő feladatok részletes meghatározása 

A KÉPZÉSI szolgáltatás keretében elvégzendő feladatok részletes meghatározása  
Szolgáltatás TípusaTevékenység megnevezéseSzakértői napok számaTevékenység leírásaEredmény termék

Képzési tanácsadás

Folyamatmenedzsment képzés2

A folyamatelemzéshez kapcsolódó képzés, amely során a Hivatal Döntéshozói elsajátítják a tevékenységhez szükséges gondolkodásmódot, bemutatásra kerül a folyamatok elemzésének eredményei, és műhelyfoglalkozás keretében akciótervek, és fejlesztési program kerül kidolgozásra.

 Cél:

A folyamatelemzés és optimalizálás eredményeinek megtartása érdekében a folyamatmenedzsment tevékenység gondolkodásmódjának átadása, betanítása

 

Módszer:

Oktatás és műhelymunka

Akciótervek és fejlesztési program kidolgozása

 

A beállított eredményeket, módszereket fenntartani, alkalmazni képes munkatársak

 

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés

Képzési tanácsadás

Vezetői kompetenciák a munkatársak körében

2

A képzés elsősorban a vezetői szinteken alkalmazott kompetenciákat erősíti.

 Cél:

Vezetői készségfejlesztés és kompetenciabővítés (döntéshozatal, delegálás, visszajelzés, felelősségvállalás).

 Módszer:

A tapasztalati tanulás (t-csoportos módszertan) elvét követve jutunk el a célok megvalósításához.

Tartalmi súlypontok: a vezetés funkciója, a különböző vezetési stílusok alkalmazása a helyzet függvényében, motiváció és motiválás, delegálás, szerepek, konfliktusok kezelése.

A résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, amelyek segítenek a vezetői működésük sikeresebbé tételében, vezetői eszköztáruk felszerelésében, elakadásaik felszámolásában,  külön figyelve az önkormányzati környezetre

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés

Képzési tanácsadás

Ügyfélszolgálati képzés

2

Cél:

A folyamatmenedzsment megerősítése érdekében az ügyfélszolgálati kompetenciák fejlesztése, az elégedettebb ügyfél - kiegyensúlyozottabb munkatárs szellemében.

Módszer:

attitűdformáló és készségfejlesztő, sajátélményű tréning (t-csoportos módszertan).

Az ügyfélorientált kiszolgálás attitűdjének és az ehhez szükséges készségeknek az elsajátítása

 

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés

Képzési tanácsadás

Projektmenedzsment tréning

2

A projektmenedzsment területe az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozik, amelynek célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai.

 Cél:

A projektszemlélet elsajátítása, és erre építve a gyakorlatban használható készségek, kompetenciák kiépítése

 Módszer:

Kibővített kommunikációs, készségfejlesztő tréning, t-csoportos módszertannal (az elméleti alapokra sajátélményt adó gyakorlatok és tapasztalatszerzési lehetőségek épülnek).

hatékonyabb, összehangoltabb munkaszervezés a munkatársak körében

 

kevesebb átfedés, letisztultabb feladatkörök

 

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés

Képzési tanácsadás

Közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban