KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 1. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP-3.A.1) pályázat – 1.7. Ajánlattételi felhívás
 
ajánlattételi felhívás Tisztelt Ajánlattevő! 

Pilis Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 299. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

 1.   Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Szervezet

Pilis Város Önkormányzata

Címzett

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Cím

Kossuth Lajos út 47.

Postai irányítószám

2721

Város/Község

Pilis

Ország

Magyarország

Telefon

06-29-498-142

Telefax

06-29-696-320

E-mail

hivatal@pilis.hu

Internet cím (URL)

www.pilis.hu

 2.         A közbeszerzés tárgya, mennyisége, közbeszerzési műszaki leírás: 

2.1. Szolgáltatási szerződés, amelynek tárgya: az ÁROP-3.A.1 jelű, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása.

A szolgáltatás keretében elvégzendő feladatok részletes meghatározását a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

2.2. A közbeszerzés tárgyának CPV kódjai:

80.57.00.00-0

80.51.10.00-9

80.53.00.00-8

80.53.20.00-2

 3.         A szerződés meghatározása:

Szolgáltatási szerződés.

 4.         A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

A szerződés határozott idejű, annak megkötésétől kezdődően 2010. augusztus 31-ig tart.

A szerződés szerinti szolgáltatásokat a vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől kezdődően köteles ellátni.

 5.         A teljesítés helye:2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. 6.         Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 6.1. Az ajánlatkérő a projekt finanszírozását részben saját forrásból, részben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszere keretein belül Pilis Város Önkormányzata által benyújtott, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által „Pilis Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése” című, ÁROP-3.A.1./A-2008-0057 jelű határozata alapján, - céltámogatásból biztosítja.A számlák kiegyenlítése az Ajánlatkérő Önkormányzat részéről - a teljesítés igazolást, a számla befogadását követően, ún. utófinanszírozási eljárásrend keretein belül - kerül kifizetésre.Ajánlatkérő - a jelen Ajánlattételi felhívás 21.6. alpontjában előírt, az Ajánlattevő által benyújtandó, elfogadott pénzügyi-szakmai (szolgáltatási) ütemtervnek megfelelően, - legfeljebb 14 db részszámla, + 1 db végszámla benyújthatóságát írja elő.A végszámla az eredményes teljesítés igazolást követően az Ajánlatkérőhöz nyújtható be. 6.2. A szerződés teljesítésének elismerésére és az igazolt szerződésszerű teljesítés esetén követendő eljárásra a Kbt. 305.§-ának rendelkezései az irányadóak. 6.3. A finanszírozásra az Ajánlatkérő által befogadott számla kézhezvételét követően, - utófinanszírozás keretein belül kerül sor. 

6.4. A szolgáltatási díj minden egyes részszámla, illetve a végszámla esetében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő igazolt teljesítéstől számított 60 napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint, - figyelemmel a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, és a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, ide vonatkozó rendelkezéseire.

 

6.5. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.

 7.         Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége:Részajánlat tételének lehetősége kizárt, Ajánlattevő kizárólag a beszerzés egészére tehet ajánlatot. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 8.         Kizáró okok: 

8.1. Kizáró ok:

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. A Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandóak a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetre is.

 8.2. Megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek a Kbt. 299.§ (4) bekezdése szerint - a jelen felhívás 5. számú melléklete szerint - nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő, illetőleg a szerződés teljesítéshez igénybe venni kívánt alvállalkozó nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.A Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60 § (1) bek. a)-i) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá. 9.                     Alkalmassági követelmények és a kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak 

9.1.      Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

 

P1.       A 2006. és a 2007-es üzleti években az éves átlagos teljes forgalma (nettó árbevétel) nem érte el a 10 millió forintot, illetve ugyanezen időszakban szervezetfejlesztés és/vagy felnőttképzés tárgyú szolgáltatásaiból származó éves átlagos forgalma (nettó árbevétel) nem érte el az 5 millió forintot.

 Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezet az a) pontban foglalt alkalmassági követelménynek önállóan kötelesek megfelelni. 

9.2       Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

 

P1.       A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján: nyilatkozat - a jelen felhívás 6. számú melléklete szerint - a 2006. és 2007. üzlet év teljes és ugyanezen időszakban a szervezetfejlesztés és/vagy felnőttképzés tárgyú szolgáltatásaiból származó forgalomról (nettó árbevétel), attól függően, hogy ajánlattevő/közbeszerezés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

 

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor be kell nyújtania e szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát, és ezen szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében ajánlattevőre ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.

A kötelezettségvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet mely alkalmassági igazolással összefüggésben kerül bevonásra, és hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

 9.3.      Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: 

M1.     Nem rendelkezik az előző három évben (2006., 2007., 2008.) teljesített legalább egy, szervezetfejlesztés, továbbá legalább egy felnőttképzés tárgyú referenciával, melyekben összesen a szerződésbeli ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 5 millió forintot.

 

M2.     Nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, a szervezetfejlesztés területén legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, továbbá legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, valamint a felnőttképzés területén legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.

Az egyes szakemberek között átfedés nem lehetséges, egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet az M1. és M2. pontban foglalt alkalmassági követelmény tekintetében együttesen is megfelelhetnek. 9.4.      Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód 

M1.     A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján: az előző három évben (2006., 2007., 2008.) teljesített jelentősebb, szervezetfejlesztés, illetve felnőttképzés tárgyú szolgáltatásainak ismertetése a jelen felhívás 7. számú melléklete szerint.

 

M2.     A Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése a jelen felhívás 8. számú melléklete szerint.

 

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor be kell nyújtania e szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát, és ezen szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.

A kötelezettségvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet mely alkalmassági igazolással összefüggésben kerül bevonásra, és hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

 10.       Az ajánlatok bírálati szempontja: 

10.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálja el. [Kbt. 57.§ (2) bekezdés a) pont].

 

10.2. Az összehasonlítás alapját a jelen felhívás 2. sz. pontjában meghatározott szolgáltatás teljeskörű ellátására megajánlott egyösszegű nettó átalány szolgáltatási díj mértéke képezi.

 

10.3. A megajánlott szolgáltatási díjnak a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét magában kell foglalnia.

 

10.4. Az Ajánlattevőnek a szolgáltatási díjat a Felolvasólap (2. számú melléklet) kitöltésével kell megadnia.

 11.       Hiánypótlás lehetősége:Ajánlatkérő hiánypótlására teljes körben, több alkalommal lehetőséget biztosít. 12.       Ajánlattételi határidő2009. április hó 16. napja, 12.00 óra. 13.       Az ajánlat benyújtásának címe

Pilis Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), Polgármesteri Iroda, Titkárság

 14.       Az ajánlat benyújtásának módja 

14.1. Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével:

„Szervezetfejlesztés - ajánlat”, „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.

 

14.2. Az egyes példányok fedőlapját el kell látni az „eredeti”, illetve a „másolat” megjelöléssel is. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között eltérés van, az Ajánlatkérő abban az esetben az eredeti példány tartalmát tekintendő irányadónak.

 

14.3. A postán feladott jelentkezést az Ajánlatkérő kizárólag akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak Ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattétel határidő (tárgynap, óra, perc) lejártáig sor kerül.

 15.       Az ajánlatok felbontásának helye, ideje 

15.1. Helye:     Pilis Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), Polgármesteri Iroda, Titkárság

 15.2. Ideje:      2009. április hó 16. napja, 12.00 óra. 

15.3. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.

 16.    Az eljárás típusa:Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 17.       Az eredményhirdetés, és a szerződéskötés tervezett időpontja  

17.1. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről külön jogszabály - 2/2006. (I. 13.) IM rendelet - szerinti összegezést készít, amelyet az ajánlatok bírálatát követően, a szerződés megkötése előtt valamennyi ajánlattevő részére megküld.

 17.2. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2009. április hó 27. napja, a szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. május hó 13. napja. 18.    Az ajánlat nyelve:Magyar. Az ajánlathoz csatolt, bármely idegen nyelvű dokumentumot szöveghű magyar nyelvű fordításban is mellékelni kell. 19.       Ajánlati kötöttség:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig az ajánlatához kötve van.

  20.       Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:2009. március hó 31. napja 21.       Egyéb követelmény 21.1. Az Ajánlattevő köteles az ajánlatban nyilatkozni a jelen felhívás 3. számú melléklete szerint a Kbt. 70. § (1) bekezdésére, valamint a 4. számú melléklete szerint a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjára, - amely nyilatkozatot adott esetben nemleges tartalommal is meg kell adni. 21.2. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján, a jelen ajánlattételi felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 21.3. Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 21.4. Az Ajánlattevő írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal, a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú pontjában megadott elérhetőségeken.Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal, köteles az Ajánlattevők részére megadni. 21.5. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén – amennyiben az Összegezésben a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést. 21.6. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő csatoljon ajánlatához pénzügyi-szakmai/szolgáltatási ütemtervet, mely „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatás valamennyi részterületét, ellátása tervezett időbeli ütemezését teljes körűen magában foglalja. 

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg. Ajánlatukhoz a felhívásban foglaltak szerinti iratokat, valamint az előírt mellékleteket megfelelően kitöltve szíveskedjenek csatolni!

 Pilis, 2009. március hó 31. napján 

                        Tisztelettel:

  

Szabó Márton

polgármester

     Mellékletek

-               részletes feladat meghatározás                                                    1. számú melléklet

-               felolvasólap                                                                               2. számú melléklet

-               nyilatkozat a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján                           3. számú melléklet

-               nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján         4. számú melléklet

-               nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan                                    5. számú melléklet

-               nyilatkozat a jelentősebb szolgáltatásokról                                  6. számú melléklet

-               nyilatkozat a bevonni kívánt szakemberről                                  7. számú melléklet

-               szerződéstervezet                                                                      8. számú melléklet

      

1. számú melléklet  A szolgáltatás keretében elvégzendő feladatok részletes meghatározása 

A KÉPZÉSI szolgáltatás keretében elvégzendő feladatok részletes meghatározása  
Szolgáltatás TípusaTevékenység megnevezéseSzakértői napok számaTevékenység leírásaEredmény termék

Képzési tanácsadás

Folyamatmenedzsment képzés2

A folyamatelemzéshez kapcsolódó képzés, amely során a Hivatal Döntéshozói elsajátítják a tevékenységhez szükséges gondolkodásmódot, bemutatásra kerül a folyamatok elemzésének eredményei, és műhelyfoglalkozás keretében akciótervek, és fejlesztési program kerül kidolgozásra.

 Cél:

A folyamatelemzés és optimalizálás eredményeinek megtartása érdekében a folyamatmenedzsment tevékenység gondolkodásmódjának átadása, betanítása

 

Módszer:

Oktatás és műhelymunka

Akciótervek és fejlesztési program kidolgozása

 

A beállított eredményeket, módszereket fenntartani, alkalmazni képes munkatársak

 

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés

Képzési tanácsadás

Vezetői kompetenciák a munkatársak körében

2

A képzés elsősorban a vezetői szinteken alkalmazott kompetenciákat erősíti.

 Cél:

Vezetői készségfejlesztés és kompetenciabővítés (döntéshozatal, delegálás, visszajelzés, felelősségvállalás).

 Módszer:

A tapasztalati tanulás (t-csoportos módszertan) elvét követve jutunk el a célok megvalósításához.

Tartalmi súlypontok: a vezetés funkciója, a különböző vezetési stílusok alkalmazása a helyzet függvényében, motiváció és motiválás, delegálás, szerepek, konfliktusok kezelése.

A résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, amelyek segítenek a vezetői működésük sikeresebbé tételében, vezetői eszköztáruk felszerelésében, elakadásaik felszámolásában,  külön figyelve az önkormányzati környezetre

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés

Képzési tanácsadás

Ügyfélszolgálati képzés

2

Cél:

A folyamatmenedzsment megerősítése érdekében az ügyfélszolgálati kompetenciák fejlesztése, az elégedettebb ügyfél - kiegyensúlyozottabb munkatárs szellemében.

Módszer:

attitűdformáló és készségfejlesztő, sajátélményű tréning (t-csoportos módszertan).

Az ügyfélorientált kiszolgálás attitűdjének és az ehhez szükséges készségeknek az elsajátítása

 

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés

Képzési tanácsadás

Projektmenedzsment tréning

2

A projektmenedzsment területe az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozik, amelynek célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai.

 Cél:

A projektszemlélet elsajátítása, és erre építve a gyakorlatban használható készségek, kompetenciák kiépítése

 Módszer:

Kibővített kommunikációs, készségfejlesztő tréning, t-csoportos módszertannal (az elméleti alapokra sajátélményt adó gyakorlatok és tapasztalatszerzési lehetőségek épülnek).

hatékonyabb, összehangoltabb munkaszervezés a munkatársak körében

 

kevesebb átfedés, letisztultabb feladatkörök

 

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés

Képzési tanácsadás

Közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban

2

Cél:

Közbeszerzési és ahhoz kapcsolódó pénzügyi ismeretek oktatása, alkalmazkodva az Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításához.

 Módszer:

oktatás

Közbeszerzési és ahhoz kapcsolódó pénzügyi ismeretek

 

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés

Képzési tanácsadás

Költségvetés-gazdálkodás képzés

2

Költségvetés készítési, elfogadási, végrehajtási és ellenőrzési technikák elsajátítása

 Cél:

Az önkormányzati költségvetési tervezési-elfogadási-végrehajtási-ellenőrzési folyamat kapcsán új módszerek, megoldások bemutatása.

 Módszer:

oktatás

A költségvetési tervezési-elfogadási-végrehajtási-ellenőrzési folyamat kapcsán új módszerek, megoldások alkalmazása

 

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés

Képzési tanácsadás

Digitális írástudás fejlesztése az együttműködés javítására

2

A képzés során a munkatársak segítséget kapnak a jelenleg már kiépített belső hálózat (intarnet) használatához és számítástechnikai ismereteik bővítéséhez, melynek segítségével a belső, és a külső partneri hálózattal javul a kommunikáció minősége.

 Cél:

A munkatársak és a szervezeti egységek közötti információáramlás gyorsítása, a munkatársak digitális írástudásának fejlesztése, a külső, partneri kommunikáció javítása

 Módszer:

Oktatás és gyakorlat

A munkatársak digitális írástudás kompetenciáinak javítása

A partnerséget erősítő hálózat kialakítása

Gyorsabb információáramlás a szervezeti egységek között

Jelenléti ív, értékelő lap, felnőttképzési szerződés


A SZERVEZETFEJLESZTŐ TANÁCSADÓI szolgáltatás keretében elvégzendő feladatok részletes meghatározása 
Szolgáltatás TípusaTevékenység megnevezéseSzakértői napok számaTevékenység leírásaEredmény termék

Szervezetfejlesztési tanácsadás

Diagnózis:

- kultúraelemzés

- Értékelemzés

4

Kultúraelemzés: A hivatali kultúra feltárása, a szervezetet akadályozó területek megismerése.

Értékrend elemzés: A szervezet értékrendjének, erősségeinek és gyengeségeinek a vizsgálata.

 Célja:

A Hivatal Döntéshozói megismerik szervezetük fejlesztendő területeit, erősségeit, és ennek fényében egyértelművé válik a jó fejlesztési irány.

 

Módszer: szisztematikus szervezeti átvilágítás

-                      félig strukturált interjúk

-                      kérdőívek

-                      értékkártyák

-                      fókuszcsoportok

-                      projektív vizsgálatok

-                      dokumentumelemzések

tesztek

A „mérgező” kulturális elemek feltárása.

Az értékrendben az erősségek és gyengeségek felderítése.

Helyzetkép, mely megmutatja a szervezeti lakadásokat, felveti a problémákat és azok összetevőit, meghatározva ezzel a specifikus fejlesztési irányokat.

Szervezetfejlesztési tanácsadás

Folyamatelemzés

5

A folyamatelemzések kirajzolják a munkavégzés valódi, optimális ívét. A szakértők által végzett tevékenységgel képet alkotnak a hivatali munkafolyamatok jelenlegi és az optimális működés közötti különbségekről.

Különösen nagy hangsúlyt kap a lakossági tájékoztatási csatornák felülvizsgálata, a városi honlap felületének korszerűsítése, a kommunikáció élénkítését elősegítő folyamatok, módszerek kidolgozása.

 

Cél:

A Hivatal fő és problémás-folyamatainak átvilágítása, az itt található tevékenységek (külön, kiemelten kezelvén a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozását) hozzáadott értékének megvizsgálása, a felesleges, időrabló tevékenységek kiszűrése, átalakítási program(ok) kidolgozása.

 Módszer:

Szisztematikus folyamatátvilágítás, strukturált interjúk, folyamattérképek, „in situ” megfigyelések, mérések, folyamatszabályozási javaslatok/akciók megtervezése és leírása.

Pontos folyamatleírás a Hivatal főfolyamatairól (mérőszámokkal együtt), átfedések, folyamatveszteségek felderítése.

A fejlesztendő területek elemzése (hatékonyságvesztés a folyamatban), és a folyamatfejlesztési lépések kidolgozása.

A mérőszámokkal a hatékonyság növekedés mérhető lesz. Ezáltal növekszik a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonala, a koordinációs folyamatok leírásai optimalizáltak lesznek. Javaslatot teszünk pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozására is.

 

A városi honlap felületének korszerűsítése a lakosság naprakész tájékoztatása érdekében.

 

A közintézmények költséghatékonyabb és eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási program kidolgozása.

Szervezetfejlesztési tanácsadás

Munkakörelemzés

3

Nagyon gyakran az optimalizált folyamatok a meglévő munkakörökkel ütköznek. Egészen egyszerűen azért, mert a munkaköri leírások személyre szabottan, a korábbi, sokszor foltozott, szükségmegoldásokat is beépítő munkafolyamatokra épülnek. Ez természetes jelenség. De az eredményes működés érdekében illeszteni kell a munkaköri leírásokat a frissülő munkafolyamatokhoz. Ez nem jelent drasztikus változásokat, csak apróbb ám annál lényegesebb korrekciókat.

 Cél:

A nem illeszkedő munka-tevékenységek, kompetenciaütközések/hiányok felderítése.

 Módszer:

Strukturált interjúk, dokumentumelemzés.

Növekvő munkatársi elégedettség.

 

Stabilizált munkafolyamatok.

Szervezetfejlesztési tanácsadás

Stratégiai workshop, stratégiai térkép

4

A stratégiai céllebontás lehetőségét biztosító BSC és a hozzá kapcsolódó stratégiai térkép támogatja a szervezeteket a stratégiai célok azonosításában, a stratégia kommunikációjában és a megvalósítás sikerességének mérésben.

 Cél:

Az Önkormányzat számára rendkívüli jelentőséggel bír egy olyan stratégiai fejlesztési koncepció, szilárd értékrend, jövőkép megléte, amely segíti a Hivatalt a számára kiválasztott helyes út megtalálására, és azon maradásra.

 Módszer:

Workshop technika - a tanácsadók a Műhelymunka során segítik a döntéshozó vezetőket, hogy kidolgozzanak egy szervezeti jövőképet és egy stratégiai térképet, amely segíti őket abban, hogy saját fejlődésük érdekében nyomon tudják követni eredményeiket.

Megalkotott szervezeti jövőkép és stratégiai térkép, ami strukturálja és fókuszálja a szervezet jövőbeni fejlődését és fejlesztését.

A műhelymunka során a döntéshozó vezetőkkel közös munkával jövőkép és stratégiai térkép kidolgozása, amely segíti őket a prioritások felállításában és a fejlődési/fejlesztési eredményeik nyomon követésében.

Szervezetfejlesztési tanácsadás

Ügyfélszolgálati folyamatelemzés

4

Cél:

Az ügyfélszolgálati folyamatok feltérképezése, azok újrastrukturálása az ügyintézési idő csökkentése érdekében. Segítségével minimalizálódnak a felesleges feladatok, és egy átláthatóbb folyamatívet kap a tevékenység.

 

Főbb szempontok:

a szervezet ne emberek, hanem szerepek köré szerveződjön, tiszták legyenek a felelősségi és hatásköri viszonyok, a szervezet működése a megegyezésen alapuló folyamatok mentén kiszámítható legyen. Az ügyfélszolgálati folyamatoknak kiemelt szerepe van a lakosság elégedettségének formálásában.

A folyamatok fejlesztése, optimalizálása sokat javít a hivatali hatékonyságon.

 Módszer:

Szisztematikus folyamatátvilágítás és dokumentálás, a folyamatok elemzése (BPR szemlélettel) és folyamatszabályozási javaslatok/akciók megtervezése és leírása.

Hatékonyan működő ügyfélszolgálat, mérőszámokhoz kötött működés, konfliktusokat kezelni tudó munkatársak. Ügyfélszolgálati folyamatleírás.

Szervezetfejlesztési tanácsadás

BalancedScoreCard

3

Cél:

A stratégiai műhelymunkákra építve olyan kiegyensúlyozott mutatószámrendszer kidolgozása az önkormányzat vezetőivel, amely segítségével nyomon tudják követni a szervezeti teljesítményt, és szükség esetén korrigálni tudják a folyamatokat.

 Módszer:

Balanced Score Card workshop: A stratégiai céllebontás lehetőségét biztosító BSC támogatja a szervezeteket a stratégiai célok azonosításában, a stratégia kommunikációjában és a megvalósítás sikerességének mérésben

A stratégiai céllebontás lehetőségét biztosító BSC (Balanced Score Card).

Szervezetfejlesztési tanácsadás

Eredményességi mutatószámok

3

Cél:

A folyamatmenedzsment által átstrukturált tevékenységekhez megfelelő eredményességmérő számok hozzárendelése. A célmeghatározás kritériumai szerint a céloknak számszerűnek, tartalmilag értékelhetőnek kell lenni, mert ez biztosítja a célok megértését minden szervezeti szinten, valamint a célelérés követését és értékelését. A megfelelően kialakított mutatószámok rendszerével ez megvalósul, s időben jelzi, ha beavatkozásra van szükség.

 Módszer:

Műhelymunka (workshop technika)

 

Önkormányzati mutatószám rendszer felépítése.

Szervezetfejlesztési tanácsadás

Az Önkormányzat pályázati lehetőségeinek feltérképezése a költségvetési tervezés és a településfejlesztési stratégia összehangolása érdekében

3

Cél:

A pályázati lehetőségek feltárása, a projekt-előkészítési munkák ütemezése, ennek költségeinek becslése és megjelenítése a település költségvetésében.

Az önrész igény felderítése, megjelenítése a település költségvetésében.

A település pályázati lehetőségeinek, stratégiai terveinek és költségvetésének összehangolása.

 Módszer:

Dokumentumelemzés, AT workshop, dokumentáció

Pályázati dokumentum, melynek tartalma:

Az Önkormányzat fejlesztési stratégiái

A fejlesztési dokumentumokban foglalt projektek és ÚMFT pályázati lehetőségek térképe

A fejlesztési dokumentumokban foglalt projektek és egyéb pályázati lehetőségek térképe

Az Önkormányzat esetleges további fejlesztési lehetőségei

Költségvetési vonatkozások

Cselekvési és ütemterv

   

2. számú melléklet Felolvasólap 

a Pilis Város Önkormányzata által „az ÁROP-3.A.1 jelű, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása” tárgyában indított, hirdetmény közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljáráshoz

  
Ajánlattevő megnevezése: 

székhely:

 

cégjegyzékszám:

 

adószám:

 

bankszámlaszám:

 
Egyösszegű átalány vállalkozási díj (nettó): 
 
Kapcsolattartó személy neve: 
Kapcsolattartó személy postacíme: 
Kapcsolattartó személy telefonszáma: 
Kapcsolattartó személy telefax száma: 
Kapcsolattartó személy e-mail címe: 
    

………………………, ……… év ………………… hó …. nap

      

………..………………………….

cégszerű aláírás

  

3. számú melléklet   nyilatkozat a Kbt 70. § (1) bekezdése alapján   

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….………………...... …........................ (székhely: …............................... ………....................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Pilis Város Önkormányzata által „az ÁROP-3.A.1 jelű, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása.” tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki (szakmai) leírás gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint a szerződés teljesítését, valamint nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, a szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése valamint a Kbt. 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

Vállaljuk továbbá, hogy az ajánlati kötöttség időtartamára tartjuk az ajánlatunkat.

  

………………………, ……… év ………………… hó …. nap

      

………..………………………….

cégszerű aláírás

      

4. számú mellékletnyilatkozat a Kbt.  71. § (1) bek. a) és b) pontja alapján 

a)

  

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….………………...... …........................ (székhely: …............................... ………....................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Pilis Város Önkormányzata által „az ÁROP-3.A.1 jelű, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása.”  tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárásban

 1.      Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben harmadik személlyel[1] (személy meghatározása nélkül) szerződést kötünk / nem kötünk[2]: 
Alvállalkozásba adni kívánt munkák[3]
 
 
 
 
 
 2.      Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat[4] kívánjuk igénybe venni / nem kívánunk igénybe venni[5]: 
Az Alvállalkozó neve és címe[6]Alvállalkozásba adni kívánt munkák
   
   
   
 3.      Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján, a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények megfeleléséhez más szervezet(ek) erőforrásaira[7] támaszkodunk / nem támaszkodunk[8].  
Az alkalmassági feltétel, amely igazolására más szervezet erőforrásaira támaszkodikKbt. 66. § (2) bekezdés szerinti szervezet neve, székhelye[9]
P1) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja igazolására (forgalom)   
 4.        Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki illetőleg szakmai alkalmassági követelmények megfeleléséhez más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodunk / nem támaszkodunk[10]. 
Az alkalmassági feltétel, amely igazolására más szervezet erőforrásaira támaszkodikKbt. 67. § (4) bekezdés szerinti szervezet neve, székhelye[11]
M1) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja igazolására (referencia)   
M2) Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja igazolására (szakemberek)   
  

………………………, ……… év ………………… hó …. nap

     

………..………………………….

cégszerű aláírás

   

5. számú melléklet  nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan   

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….………………...... …........................ (székhely: …............................... ………....................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Pilis Város Önkormányzata által „az ÁROP-3.A.1 jelű, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása.” tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárásban

 nyilatkozom 

arról, hogy az Ajánlattevő és a szerződés teljesítéshez igénybe venni kívánt alvállalkozó nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, illetve a 61. § (1) bekezdés a)-d)  pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

  

………………………, ……… év ………………… hó …. nap

      

………..………………………….

cégszerű aláírás

             

6. számú melléklet Nyilatkozata jelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokról 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….………………...... …........................ (székhely: …............................... ………....................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Pilis Város Önkormányzata által „az ÁROP-3.A.1 jelű, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása.” tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, az ajánlattevő jelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásairól:

 
Alkalmassági feltételSzerződést kötő másik fél (megrendelő részéről felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma)A szolgáltatás keretében elvégzett feladatok pontos leírása A referenciamunka teljesítésének ideje, időtartama Az ellenszolgáltatás összege (nettó)1

Az előző három évben (2006., 2007., 2008.) teljesített legalább egy, szervezetfejlesztés tárgyú referencia

    

Az előző három évben (2006., 2007., 2008.) teljesített legalább egy, felnőttképzés tárgyú referencia

    
 

………………………, ……… év ………………… hó …. nap

……..………………………….

cégszerű aláírás


7. számú mellékletNyilatkozata teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….………………...... …........................ (székhely: …............................... ………....................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Pilis Város Önkormányzata által „az ÁROP-3.A.1 jelű, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása.” tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről:

 
Alkalmassági feltétel1Szakember megnevezéseFelsőfokú végzettség megnevezése Szakmai gyakorlat leírása, az időtartamának megadásával 

Legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, a szervezetfejlesztés területén legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező teljesítésbe bevonni kívánt szakember

   

Legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, valamint a felnőttképzés területén legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező teljesítésbe bevonni kívánt szakember.

   
 

………………………, ……… év ………………… hó …. nap

………..………………………….

cégszerű aláírás


8. számú melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSszervezetfejlesztési, KÉPZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA- tervezet-  

mely létrejött egyrészről a

 

neve:                               …………………………………………………………………………

székhelye:                        …………………………………………………………………………

 

mint megbízó – a továbbiakban Megbízó –

 

másrészről

 

cég neve:                         …………………………………………………………………………

székhelye:                        …………………………………………………………………………

cégjegyzékszáma:   …………………………………………………………………………

adószáma:                       ………………………………………………………………………… 

mint megbízott – a továbbiakban Megbízott – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

 Előzmény: 

Megbízó a jelen szerződés megkötése céljából „az ÁROP-3.A.1 jelű, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása.” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként a Megbízottat hirdette ki nyertesként, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - a jelen szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötik meg.

A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, és amelyek együttesen olvasandók és értelmezendők, nevezetesen:

 -                               a szerződő felek között létrejött jelen szerződés,-                               az ajánlattételi felhívás,-                               a Vállalkozó által tett nyertes ajánlat (a továbbiakban együttesen: szerződés) Az előbb említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák. 1./ A szerződés tárgya: 

1.1. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízza Megbízottat az ÁROP-1.A.2 jelű, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátásával.

 

1.2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a tanácsadói és képzési feladatok ellátását az ajánlatában foglaltak szerint, a Megbízó által előírt határidőket szigorúan betartva, a Megbízó folyamatos rendelkezésre állásának biztosításával, a legmagasabb színvonalon végzi el.

 2./ A felek jogai és kötelezettségei: 2.1. A Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a megbízási díjat a jelen szerződés 3. számú pontjában foglaltak szerint a Vállalkozó részére megfizetni. 2.2. A Megbízott szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés, illetve a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint köteles végrehajtani, Megbízó érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal és szakmai-etikai előírásokkal összhangban.  2.3. A Megbízott kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező munka tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, szakértelemmel, továbbá szervezési-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során, ezen háttérrel folyamatosan rendelkezni fog. 2.4. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja. Egyúttal – jelen szerződés megkötésével egyidejűleg - kijelenti továbbá, hogy a Megbízó alapvető szakmai elvárásait és a pályázati kiírást, továbbá a pályázati útmutatót megismerte. 2.5. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján, az - adott képzésre kijelölt - munkatársai részére a képzéshez, ismeretanyag elsajátításához és feldolgozásához szükséges, kellő időt maradéktalanul és rendszeresen biztosítja. 2.6. A Megbízott köteles oktatásszervezését úgy megszervezni, hogy az illeszkedjen Megbízott pályázati kötelezettségeihez, különösen a dokumentumok időben történő előállítására, a keletkezett iratok ellenőrzésére is vonatkozólag. 2.7. A Megbízott köteles oktatásszervezésével segíteni a Megbízó pályázati munkáját. 2.8. A Megbízónak jogszabályba vagy szakmai követelménybe ütköző utasításaira a Megbízott köteles a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a Megbízó ennek ellenére utasítását fenntartja, úgy a Megbízott azt kizárólag Megbízó kockázatára és kárviselési felelősségére hajtja végre, illetőleg annak természetétől függően megtagadhatja a végrehajtást - a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül. 2.9. A Megbízó köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben a Megbízott rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez szükségesek.A Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti határidőre, a szükséges nyilatkozatait megadja és döntéseivel a teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban - meghatározza. 2.10. A Megbízott feladatait köteles határidőben - e tekintetben, az általa, az ajánlat kidolgozása során tett, nyertes pénzügyi-szakmai (szolgáltatási) ütemtervben foglaltakat alapul és figyelembe venni - végrehajtani. A teljesítés során esetlegesen jelentkező, az ütemezésben nem szereplő feladatokra vonatkozó teljesítési határidőt a Megrendelő igényei alapján, a felek a feladat felmerülésekor kölcsönösen állapítják meg. 2.11. A Feleket a jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott együttműködési kötelezettség terheli.A Megbízott e kötelezettsége keretében köteles a Megbízóval, illetve a Megbízó nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel, folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködni.A Megbízó partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, Megbízó ez irányú, külön kérése hiányában is. 2.12. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik.A Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes és kizárólagos felelősséggel tartoznak. 2.13. A Megbízott köteles továbbá biztosítani, hogy a szakmai munkát végző szakértők számára háttértámogatást nyújtó személyzet a teljesítés intenzitásának megfelelő mértékben folyamatosan rendelkezésre álljon, a szerződés teljes időtartama alatt. 2.14. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása a Megbízott feladata, ide értve a munkavégzéshez szükséges megfelelő helyiségek, eszközök és munkafeltételek biztosítását, költségének viselését. 2.15. A Megbízott vállalja, hogy szakmai munkájával minden tőle elvárhatót megtesz azért, hogy biztonsággal teljesüljenek a Megbízó pályázati vállalásai (indikátorok, horizontális szempontok, Támogatási Szerződésből fakadó szakmai kötelezettségek). 2.16. A Megbízott szükség esetén segíti a Megbízó munkáját a projekt lebonyolítása során felmerülő képzésekkel kapcsolatos feladatokban. 

3. A szolgáltatási díj, fizetési feltételek:

 3.1. A Megbízottat a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő megvalósításának esetére - a 3.3. alpontban rögzített eljárásrend, teljesítés igazolás rendje szerint – mindösszesen: …,- Ft + áfa, azaz … forint + áfa összegű szolgáltatási (megbízási) díj illeti meg. 3.2. A szolgáltatási díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, így a Megbízott a Megbízóval szemben, a jelen szerződésből adódó jogviszonnyal összefüggésben semmilyen más jogcímen ellenérték felszámítására nem jogosult. 3.3.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, és nyugtázzák, hogy a Megbízó a szerződés tárgyát képező projekt finanszírozását részben saját forrásból, részben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszere keretein belül Pilis Város Önkormányzata által benyújtott, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által „Pilis Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése” című, ÁROP-3.A.1./A-2008-0057 jelű határozata alapján, - céltámogatásból biztosítja. (A támogatási arány: 92 %-os). 3.3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott - az Ajánlattételi felhívás 21.6. alpontjában előírt, általa benyújtott, a Megbízó által, elfogadott, nyertes pénzügyi-szakmai (szolgáltatási) ütemtervnek megfelelően, - legfeljebb 14 db részszámlát + 1 db végszámlát nyújthat be. 3.3.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a számlák kiegyenlítése a Megbízó részéről - a teljesítés igazolást, a számla (számlák) befogadását követően - utófinanszírozás keretein belül - kerül kifizetésre. 3.3.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a végszámla az eredményes teljesítés igazolást követően az Ajánlatkérőhöz nyújtható be. 3.4. A Megbízó vállalja, hogy a megbízási díjat a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint, minden egyes részszámla, illetve a végszámla esetében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő igazolt teljesítéstől számított 60 napon belül a Megbízott bankszámlájára átutalással megfizeti.A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az adott számlán szereplő feladat(ok) teljesítésének igazolása kiállíthatóságát - annak benyújtásától számított 5 munkanapon belül – érdemben megvizsgálja.A Megbízó a Megbízott által, az Ajánlattételi felhívás 21.6. alpontjában előírt, benyújtott, a Megbízó által, elfogadott, nyertes pénzügyi-szakmai (szolgáltatási) ütemtervnek megfelelően, - teljesítési igazolás birtokában – biztosít az adott ütemhez tartozó, megfelelő összegű részszámla benyújtására lehetőséget. 3.5. Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, - úgy ez a Megbízott Ptk. szerinti késedelmi kamat iránti követelését kizárja. 3.6. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben az esedékes számla kifizetésének határideje alatt a támogatási összeg Megbízó részére történő folyósítására nem kerül sor, úgy, abban az esetben az esedékes számla kifizetésének határideje a támogatási összeg Megbízó részére történő folyósításáig – Megbízót terhelő jogkövetkezmény nélkül – meghosszabbodik. 3.7. Tekintettel arra, hogy a Megbízó a megbízási díj döntő részének fedezetét a már elbírált európai uniós támogatásból biztosítja, a Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a támogatási összegtől elesik, abban az esetben a Megbízott kizárólag a már teljesített szolgáltatások után járó (arányos) megbízási díjra tarthat igényt. 

4. Felelősség, szerződésszegés:

 4.1. A Megbízott szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt, a szerződés szerinti feladatok elvégzése és a Megbízó támogatása céljából folyamatosan a Megbízó rendelkezésére áll, és biztosítja a jelen szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret. 4.2.1. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik – a Megbízó kárátalányként késedelmi kötbérre jogosult, azzal, hogy a Megbízó a késedelmi kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 4.2.2. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen telt naptári nap után 30 ezer Ft. 4.2.3. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor esedékes. Késedelem bekövetkeztekor a Megbízott haladéktalanul, illetve a Megbízó által tűzött póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre. 4.3.1. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, a Megbízó kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult, azzal, hogy a Megbízó a meghiúsulási kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 4.3.2. A meghiúsulási kötbér alapja a bruttó vállalkozási díj, mértéke a kötbéralap 2 %-a. 4.3.3. A meghiúsulási kötbér a Megbízott teljesítési képességének megszűnéséről vagy a teljesítés megtagadásáról történő Megbízói tudomásszerzéskor, illetve késedelmes vagy hibás teljesítést követően - az érdekmúlás és elállás Megbízói közlésekor esedékes. 4.3.4. A Megbízó a kötbérigényének érvényesítésével a teljesítést nem követelheti. 4.4. A Megbízó jogosult a kötbérkövetelését a Megbízott követelésével szemben beszámítani, illetve azt a Megbízott esedékes számlájából visszatartani. 4.5. Amennyiben más, harmadik személy a Megbízóval szemben - Megbízott felróható tevékenységével összefüggésben - igényérvényesítéssel lép fel, úgy a Megbízott köteles a Megbízót a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni, kivéve, ha 4.5.1. a kár a Megbízott írásbeli figyelmeztetése ellenére a Megbízó által fenntartott célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogellenes utasítás eredménye; 4.5.2. a Megbízott bizonyítja, hogy a kár elhárítása érdekében a jelen szerződés szerint, illetve úgy járt el, ahogy az általában elvárható (Ptk. 318. §, 339. §). 4.6. Amennyiben a Megbízó a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával a Megbízott tekintetében megállapított teljesítési határidő meghosszabbodik. 4.7. Amennyiben a Megbízó a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségével indokolatlanul késedelembe esik, úgy a Megbízott a Polgári Törvénykönyv 301/A. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult. 4.8. Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle független, számára fel nem róható rendkívüli és elháríthatatlan körülmények (például természeti katasztrófa, háború, blokád, érdekszférán kívüli sztrájk) miatt a jelen szerződésből eredő kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következményei elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól.A Felek kötelesek a fenti körülményekről és azok várható időtartamáról a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, kamaráktól és egyéb szervektől származó - rendelkezésre álló - hivatalos igazolások egyidejű csatolásával.A Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért felelnek. Amennyiben a fenti, előre nem látható körülmények fennállásának időtartama az 1 (egy) hónapot meghaladja, bármely fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával - további hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 5. Teljesítési segéd közreműködésének igénybevétele: 

5.1. A Megbízott teljesítési segédeit a Kbt. 304. § (2) bekezdésében foglaltak szerint veheti igénybe. Köteles az erről szóló szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére a Megbízó is jogosult.

 

5.2. A Megbízott köteles a Megbízót értesíteni a teljesítési segéd bevonására vonatkozó szerződés megkötéséről és annak tartalmáról.

 

6. A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése:

 6.1. A Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, és 2010. augusztus 31-ig tart. 6.2. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-a szerint módosíthatják, azaz amennyiben a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni. 6.3. A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén, a felek jogosultak a jelen szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni.Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megbízott a Megbízó által kitűzött póthatáridőben sem teljesíti megfelelően a szerződést, Megbízó érdekmúlás esetén szintén jogosult a jelen szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.Megbízó részéről azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, ha a Megbízott ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Valamennyi esetben a Megbízó meghiúsulási kötbérre jogosult. 7. Együttműködés, kapcsolattartás: 

7.1. A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni.

Az együttműködés keretében a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, körülményről vagy eseményről, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti, késleltetheti, vagy megakadályozhatja.

 

7.2. A Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte.

Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt.

A Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat (például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.

 

7.3. Az együttműködésre a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki.

 

7.3.1. A Megbízó részéről kapcsolattartásra, a Megbízott által benyújtott számla tartalmának teljesítés igazolására jogosult:

Név: dr. Csiki Gábor jegyző

Cím: …………………………………………..

Telefonszám: …………………………………

E-mail cím: …………………………………...

 

7.3.2. A Megbízott részéről kapcsolattartásra jogosult:

Név: …………………………………………..

Cím: …………………………………………..

Telefonszám: …………………………………