KERESŐ
ÖNKORMÁNYZAT
FONTOS INFORMÁCIÓK
Cím

2721 Pilis,Kossuth L.út 47-49.

E-Ügyintézés
Ügyfélfogadás
 • Hétfő8 00-12 00
 • 13 00-17 30
 • Keddnincs
 • Szerdanincs
 • Csütörtök8 00-12 00
 • 12 3016 00
 • Pénteknincs

 • Jegyző
 • Hétfő9 00-12 00
 • Polgármester
 • Hétfő14 00-15 00
Telefonszámok
 • Központ06(29)/696-310
 • Fax06(29)/696-320
Kisokos További információk KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓK

ESEMÉNYNAPTÁR
2023 március
BELÉPÉS


Pilis Város Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Európai Uniós támogatottságú pályázatok - 1. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP-3.A.1) pályázat – 1.8. Eredményhirdetési jegyzőkönyv
 

EREDMÉNYHIRDETÉSI JEGYZŐKÖNYV

 amely készült, 2009. április 27-én 11.30 órai kezdettel, Pilis Város Önkormányzata (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.) mint ajánlatkérő által kezdeményezett, az ÁROP-3.A.1 jelű, „a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó „szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása” tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményhirdetése alkalmával. Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti Ív szerint. Ajánlatkérő képviselője ismerteti, hogy az ajánlatkérő 2009. március 31-én a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásával hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményezett a „Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban, szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása” tárgykörben. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2009. április 16-án 12.00 óráig az alábbi öt ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: 

AYUDA Oktatási, Kereskedelmi és Tanácsadó Bt. 2030 Érd, Rekettye u. 21/B.

 

CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. 1012 Budapest, Logodi u. 62.

 

EASY LEARNING HUNGARY Készségfejlesztő Kft. 1114 Budapest, Villányi út 8.

 

GORDIUS CSOPORT Kommunikációs Tanácsadó Kft. 1037 Budapest, Seregély köz 12.

 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT INTERNATIONAL Üzleti Tanácsadó Kft. Hungary 1012 Budapest, Logodi u. 62.

 

Ajánlatkérő a bontási eljárásról készített Jegyzőkönyvet, Jelenléti Ívet és a Bontólapok másolati példányát a bontás napján faxon és tértivevényes postai küldeményként is megküldte a bontásról távol maradó ajánlattevőknek.

 

Ajánlatkérő kihirdeti az ajánlatok elbírálását követően meghozott döntését, amely szerint a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású, érvényes ajánlatot a CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. (1012 Budapest, Logodi u. 62.) adta.

 

Erre tekintettel az ajánlatkérő a CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft-t hirdeti ki nyertesnek.

 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény rendelkezései szerint az ajánlattevő társaság mikro-vállalkozásnak minősül.

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az eredményhirdetési eljáráson megjelenteket, hogy a Kbt. 93. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készített.

 

Ajánlatkérő képviselője ismerteti az írásbeli összegezésben szereplő adatokat.

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdésében rögzített kötelezettségénél fogva az írásbeli összegezést az ajánlattevőknek az eredményhirdetést követően haladéktalanul megküldi.

 

Az ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánítja az eredményhirdetéssel kapcsolatos eljárást, jegyzőkönyv lezárva: 11 óra 50 perckor

     
 ………………….ajánlatkérő képviselője ……………………………..jegyzőkönyvvezető
   
 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pilis Város Önkormányzata (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.).

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: ÁROP-3.A.1 jelű, a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó „szakértői tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása”.

 

3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárás.

 

4.a) Eredményes volt-e az eljárás: igen.

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: --

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --

d)* Az ellenszolgáltatás összege: 12.000.000.-Ft + ÁFA.

 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 5 (öt)

 6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: Érvényes ajánlatot tett a: 

CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. 1012 Budapest, Logodi u. 62.

 

Bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlat lett meghatározva.

 b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: --  (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: -- 7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -- 

AYUDA Oktatási, Kereskedelmi és Tanácsadó Bt. (2030 Érd, Rekettye u. 21/B.)

Ajánlattevő az előírt hiánypótlási határidőn belül nem pótolta ajánlatának hiányosságait, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.”

 

EASY LEARNING HUNGARY Készségfejlesztő Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8.)

Ajánlattevő az előírt hiánypótlási határidőn belül nem pótolta ajánlatának hiányosságait, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.”

GORDIUS CSOPORT Kommunikációs Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Seregély köz 12.)

Ajánlattevő az előírt hiánypótlási határidőn belül nem pótolta ajánlatának hiányosságait, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.”

 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT INTERNATIONAL Üzleti Tanácsadó Kft. Hungary (1012 Budapest, Logodi u. 62.)

Ajánlattevő az előírt hiánypótlási határidőn belül nem pótolta ajánlatának hiányosságait, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.”

 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Nyertes ajánlattevő: CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. 1012 Budapest, Logodi u. 62.

Ellenszolgáltatás összege: 12.000.000.-Ft + Áfa

Az ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlatkérő számára a CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. tette az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású érvényes ajánlatot.

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --

 

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: 3L Tudásmenedzsment Kft. 1149 Budapest, Angol u. 34.

 10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: - 11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 12.* Egyéb információk: -- 13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -- 

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja: ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást és dokumentációt 2009. március 31-én küldte meg az öt lehetséges ajánlattevő számára.

 

15. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. április 27. 11.30 óra.

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. április 27.

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.