A Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapítványa

Cím: 2721 Pilis, Csalogány u. 2/a.

Az Alapítvány tevékenységét 2000. évben kezdte meg. Célja a személyiség fejlődését hatékonyan biztosító diákottnoni nevelés feltételeinek megújítása, az ifjúság új erkölcsi értékrendjének kialakítása. A diákotthoni növendékek személyiségét építő, kreativitásukat fejlesztő öntevékenység létrehozása és azok anyagi támogatása. Önmegvalósításra, kibontakozásra, egészséges mentális és testi életmódra, a demokratikus önszerveződő társas élet motiváló diákotthoni pedagógiai realizálása. Tehetséggondozás, illetve a szociális hátrányos helyzetűek részére ösztöndíjak kiírása. A diákotthoni diáksport, az egészséges életmód eszményének kialakítása a bentlakásos diákok szemléletében. Káros szenvedélyek kialakulásának elterjedésének megelőzése, preventív ismeretterjesztési formák támogatása. A diákotthoni művelődési lehetőségek bővítése, a meglévők továbbfejlesztése, értékes hagyományok ápolása. Hon-és nemzetismereti programok létrehozása, ennek érdekében tanulmányi kirándulások és természetjárások rendszeres szervezése. A családi életre felkészítés érdekében nevelési program kialakítása és megvalósítása, felvilágosítás és ismeretterjesztés. A hatékonyabb diákotthoni pedagógiai munkavégzés érdekében az információ és oktatás technikai rendszer fejtése és kiegészítése. A diákotthoni környezet otthonossá tétele és fejlesztése. A pedagógusok szakmai továbbfejlesztését biztosító tapasztalatcserék szervezése, továbbképzések támogatása.

Kuratórium tagjai:

 • Osvalda Zoltánné elnök
 • Mészáros Márta
 • Domoszlai Annamária

Cím: 2721 Pilis, Sárkány S. u. 10.

A Barátság Nyugdíjas Klub 1992. január 18-án alakult, az „Életet az Éveknek” Országos Klubszövetség tagjaként. Működésének célja: az idős emberek összefogása, a rászorulók segítése, az együttlét öröme – szeretete.

Fontosnak tartják, hogy a község minden rendezvényén részt vegyenek. (Csatlakozás Napja, Falunap, parlagfű irtás, szemétgyűjtés, előadások, zenei rendezvények, állami ünnepek stb…) Közéleti szerep: Sok meghívást fogadnak el, műsorokat adnak, igyekeznek Pilis várost széles körben megismertetni, jó hírét elvinni. Nemzetközi kapcsolatuk is van. Eredményeik: szoros mezőnyben a szentendrei történelmi pályázaton 3. helyezést értek el. Kiskunlacházán, KI MIT TUD vetélkedőn 3. helyen végeztek. Gödöllői Népi Ízek főzőversenyen a pilisi lakodalmas ebéddel I. helyezettek lettek tizenkilenc induló közül. Tizenöt oklevelük és sok emléklapjuk van, több különdíj tulajdonosai.

Alapító tagok: Fenesi Ferencné, a Széchenyi István Általános Iskola egykori igazgatója és Skrek Gusztávné, Orosházi Istvánné, Duhaj Jánosné, Szabó Ferencné, Kollár István, Lavrancsik József, Füredi Istvánné, Patik Ferencné, a Doricsák házaspár, Malik Jánosné, Váradi Józsefné. A megalakuláskor Skrek Gusztávné volt a klub vezetője, 1994. októberétől Bretka Pálné vette át a helyét.

A Klub olyan nyugdíjasokból áll, akik több évtized munkája után a megérdemelt pihenést aktívan szeretnénk eltölteni, ápolni a barátságot, mint azt a nevük is mutatja. Szeretnék Pilis város hírnevét munkájukkal öregbíteni, jó kapcsolatokat ápolni más település nyugdíjasaival.

A hasonló klubok meghívásait elfogadva a Barátság Nyugdíjas Klub bejárta Magyarországot. Pilis város rendezvényein zenés, táncos műsorokkal lépnek fel, részt vesznek különböző vetélkedőkön, a köz érdekében társadalmi munkákból is kiveszik részüket. Összetartanak, beteges tagtársaikat rendszeresen látogatják és ha szükséges segítik munkájukban.

Szívesen és szeretettel várnak újabb tagokat!

Cím: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.

A Játékország Óvoda Hétszínvilág székhelyóvoda Alapítványa

1999–ben az Óvodai Intézmény Rákóczi úti Óvoda kezdeményezésére nyitott közhasznú alapítványként került bejegyzésre. Célja: az óvodai tevékenység támogatása, szakmai folyóirat beszerzése, pályázatokhoz anyagi háttér biztosítása, kirándulásszervezés, sporttevékenység, újszerű pedagógiai programok bevezetése.

Kuratórium tagjai:

 • Berkiné Hegyi Klára elnök
 • Kurucz Valéria
 • Fazekasné Pálinkás Éva

A Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utcai telephelyének Alapítványa

Cím: 2721 Pilis, Széchenyi u. 28.sz.

Az alapítványa 1999 – től nyitott alapítványként van bejegyezve. Célja: Iskola oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, informatikai eszközök fejlesztése, iskolai szabadidős programok, tanulmányi, kulturális, sportversenyek szervezése.

Kuratórium tagjai:

 • Kertesi Gábor Pálné elnök
 • Erényiné Makra Tímea
 • Csányiné Babicz Annamária
 • Kertesiné Bátai Erika
 • Dálnoki Sanda

Cím: 2723 Nyáregyháza, Szentimre telep 146.

Az egyesületekre, a környezet- és természetvédelemre, a vadgazdálkodásra, a vadászatra és a fegyver, a lőszer tartására, használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával, a helyi környezetgazdálkodási, természetvédelmi, továbbá erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével a 13-575610 kódszámú vadászterületen a földek tulajdonosainak, kezelőinek érdekeit szolgáló környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásával a legcélszerűbb együttműködési formákban szakszerű vadgazdálkodási tevékenységet folytasson.

Képviselők:

 • Balla Tibor elnök
 • Matos Péter vadászmester

Cím: 1174 Budapest, Surányi Ferenc utca 8.

Honlap: www.kyoteam.hu

A Kyo Team Sportegyesület az idei évben már több mint 350 tanítvánnyal büszkélkedhet, akik az általunk tartott 14 edzéshelyszínen gyakorolják a Kyokushin Karatét.

Ezen létszám magját a pilisi tanítványaink teszik ki, az iskolás csoportban 35-40 fő a két óvodai tagintézményben pedig 30 kisgyermek tanulja a karate alapjait. Többen közülük pedig a versenyeken is szépen képviselik a Kyo Team szellemiségét.

Egyesületünk vezetőedzője, Illés Tibor az idei évtől már országos vezetőként van jelen az IKO Kyokushin Karate életében. Vezetése alá tartozik a Kyo Team mellett több másik egyesület is országszerte melyekkel együtt már 650 főt számol szervezetünk.

Célunk, hogy minél több emberrel szerettessük meg a Kyokushin világát és hogy minél többet adjunk a jövő generációjának, ami által sikeresebbek és boldogabbak lehetnek!

Az egyesület képviselője: Deák Szilvia Nikolett

A Pilisi MESERÉT Tagóvoda Alapítványa

Cím: 2721 Pilis, Kávai u.19.sz.

1998 – ban az Óvodai Intézmény Kávai úti Óvoda kezdeményezésére nyitott közhasznú alapítványként került bejegyzésre. Célja: az óvodai oktatáson keresztül támogatja az óvoda helyiségeinek fejlesztését, szakmai folyóiratok, óvodai foglalkozásokhozszükséges felszerelések beszerzését, óvodai kirándulásokat, sporttevékenységeket, célja továbbá új és korszerű pedagógiai program bevezetése, szociális tevékenyég, gyermek és ifjúsági nevelésének támogatása.

Kuratórium tagjai:

 • Kotyinszkiné Földvárszki Erika elnök
 • Borbíróné Szatmári Erzsébet
 • Kálmán Mihályné

Cím: 2721 Pilis, Haleszi út 8.

Taglétszáma: 70 fő. 1928 – ban alakult és 1960 – ig működött a pilisi gazdák összefogásával. 1993. szeptember 23 – án alakult újjá.

A gazdakör célja közé tartozik a tagok érdekeinek képviselete, szakmai, jogi, kereskedelmi összefogása. Gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a termények értékesítésének előmozdítása, a föld termelőjének fokozása és a természetes környezet megóvása, valamint a helyi hagyományok őrzése. Továbbá célként jelöli meg a gazdakör a gazdasági életre vonatkozó közérdekű javaslatok megvizsgálását és esetleges kidolgozását, ifjúsági csoportok létesítését, melyben az épített, természeti és szellemi környezetének megvédésére, megőrzésére, a város fejlesztésére, szépítésre nevel. Elősegíti a szabadidő kulturált eltöltését, a helyi hagyományok őrzését. Ápolja Pilis város történelmi, régészeti, lakóhelyi hagyományait. Erősíti a lakosság kötődését, szeretetét a városhoz, mint szülőhelyéhez, mint otthont adó szűkebb hazájához. Szorgalmazza a város köztisztaságának, közegészségügyének védelmét. Szervezeti feltételeket teremt előbbi célok megvalósítására a lakosság, az önkormányzat, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek és intézmények erkölcsi és anyagi hozzájárulásának összehangolásával.

A gazdakör, Pest megye egyik legjobb gazdaköre, a környező településeket is bevonja munkájába. Ismeretterjesztő tevékenysége regionális szintű és igen elismert. Heti egy alkalommal a falugazdász rendelkezésére áll a lakosságnak, akivel a Gazdakör is kapcsolatot tart. A Gazdakör tagja a Magyar Agrárkamarának.

Elnöke: Laczkóné Bálint Erika

E-mail: ombk94@gmail.com

Az Olasz - Magyar Baráti Kör (OMBK) hivatalosan 1995 március 29-én alakult, mint jogi személyiség nélküli civil szervezet. Működéséhez a jogi hátteret a Pilisi Hírközlési Szervezet (PIHE) biztosítja. Taggyűlésének elnöke Varga Jánosné. Tagjainak száma: 80 fő.

Az Olasz - Magyar Baráti Kör alapvető célja a két testvérváros, Piazza al Serchio (Lu ) és Pilis lakosainak folyamatos kapcsolattartása, a két ország társadalmának, kultúrájának, hagyományainak, kölcsönös megismerése, megismertetése és népszerűsítése a települések lakosainak minél szélesebb körében.

A mindenkori önkormányzati vezetőkkel együttműködve szervezik a két település közötti csereutazásokat, hivatalos látogatásokat. Emellett, működtetik az Olasz - Magyar Baráti Kör facebookon létrehozott csoportját, melyen keresztül a napi szintű kapcsolattartartás is lehetővé vált Piazza al Serchio és Pilis lakosai között, mely nagyban segíti a testvérvárosi kapcsolat életben tartását, a gyors és széleskörű információáramlást.

Cím: 2721 Pilis, Kossuth L.u.47.sz.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon szándékától vezérelve, hogy elősegítse településünk fejlődését közalapítványt hozott létre.

Az alapító képviselő-testületnek az a célja, hogy az általa meghatározott városfejlesztési célok mielőbbi megvalósításához adományokat gyűjtsön. Az alapító szeretné a közalapítvány anyagi eszközeinek felhasználásával kiemelt feladatának tekinteni:

 • A város arculatának formálása és kialakításában való aktív részvétel.
 • A város lakossága egészségének javítása, életmódjának és szemléletének fejlesztése érdekében az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése, e tárgyban ún. egészségmegőrző napok és rendezvények szervezése.
 • A városban élők egészségének megőrzése és az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, városi játszó, szabadidő és sportpark létesítése.
 • Az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek a helyi intézményi oktatási, nevelés rendszerbe történő integrálása.
 • Az önkormányzat tulajdonában álló Dolina és Gerje forrás és vidékének, tórendszerének, továbbá a Hegyeki Pincesor területén, a vidéken honos állat és növényvilág megóvásában való részvétel.
 • A város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak rendezése, az utcák, terek virágosítása, parkosítása, fásítása, a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak folyamatos bővítése, valamint ápolása.
 • A településen működő – a Monori Rendőrkapitánysághoz tartozó - Pilisi Rendőrőrs munkájának anyagi és tárgyi eszközökkel történő segítése, a Rendőrőrs tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az eszköz állomány bővítése, eszköz fejlesztés, a helyi és regionális bűnüldözés eredményességének javítása, illetve a bűncselekmények révén, a településen bekövetkezett áldozattá válás csökkentése érdekében.
 • A helyi kulturális, nemzeti és nemzetiségi örökség megóvása, „tájház” létrehozása és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és sportlétesítmények fenntartásának támogatása.
 • Egyedi kulturális és sportesemények, rendezvények támogatása.
 • Saját középiskola létrehozása és működtetése, üzemeltetése.

Kuratórium tagjai:

 • Baranyi Dávid elnök
 •  Mészárosné Mladoniczki Anna
 • Csikós János
 • Benczéné Kiss Teréz Lídia
 • Csillóné Gál Zsuzsanna
 • Csátiné Andorkó Diána
 • Bíró Ibolya Judit
 • Mala Réka
 • Deák Csaba

Cím: 2721 Pilis, Kossuth u. 34.

1996 – ban került bejegyzésre. Célja a Pilisi Evangélikus Gyülekezet segítése, a templom renoválásához hozzájárulás, egyházi táborok támogatása, tárgyi eszközök fejlesztése.

Kuratórium tagja:

 • Halkó-Szabó Gabriella elnök
 • Márkusné Malya Ágnes
 • Fehér Dóra
 • Félixné Berinszki Edit
 • Gilan Zoltán
 • Halgas Mónika
 • Kárnyáczki Eszter

Cím: 2721 Pilis, Hunyadi J. utca 22.

A GERJE Horgász Egyesület több, mint tíz éve alakult elsősorban a helyi horgászokból, de nyáregyházi, monorierdei, monori, albertirsai, budapesti tagjai is vannak. Működésének célja a tagok horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek biztosítása; a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése és a természet védelmére, szeretetére való nevelése.

A tagság aktív közreműködésével létrehozta, megépítette a Gerje patak melletti területen a pilisi horgásztavat, a környékét padokkal látták el. Évente öt horgász versenyt rendeznek, amelyen átlagosan 60-70 fő vesz részt. A hagyományos pünkösdi horgászverseny kibővült főzőversennyel is és Juniális elnevezéssel a település kedvelt szabadidős programja lett.

Az Egyesület a horgásztó bevételeit külső támogatás híján tagdíjból és napijegy forgalomból szerzi. Éves bevételük 40 százalékát fordítják tófejlesztésre, 60 százalékát pedig halasításra.  

Az eltelt évek alatt létrejött a ma látható tó, készenléti foka jelenleg 35 százalékos. Jelenleg ezen a kb. 2,5 ha nagyságú vízfelületen lehet horgászni. A tó átlagos vízmélysége 1,5 m, fogható halak: ponty, amur, süllő, csuka, kárász, keszegfélék.

A tavat a 4-es főútról lehet megközelíteni, a Pilis táblát és a benzinkutat elhagyva, Albertirsa irányába, kb. 150m-nél levő földútról balkéz felé fordulva. 

A tó rendjére és a szabályok betartására a társadalmi halőrök vigyáznak.

Az egyesület elnöke: Kátai István

Cím: 2723 Nyáregyháza, Széchenyi út 59.

Az egyesület 2015-ben jött létre, célja: Pilis város és vonzáskörzete kulturális életének, sport és szabadidős tevékenységének, természet-és környezetvédelmének élénkítése, előmozdítása; valamint a határon túli erdélyi és anyaországi magyarok kapcsolatainak és nemzeti identitásának erősítése.

Az egyesület elnöke: Koblencz Balázs

Cím: 2721 Pilis, 4107 hrsz.

A szervezet célja: Működésével elősegítse a Pilisi Hegyeki Pincesor és közvetlen környezetének kulturális, valamint történelmi örökségének megóvását, hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, illetve a térség idegenforgalmának bővítését, fejlesztését. Az Egyesület további célja, hogy Pilis közigazgatási területéhez tartozó szőlőtermesztő területeken segítse a gyümölcstermesztés tevékenységét a bor és a szőlő elválaszthatatlanságát erősítve.

Elnöke: dr. Gál László

Cím: 2721 Pilis, Kossuth L. utca 30.

1993. november 4 – én került bejegyzésre. A PIHE 1993. közepén alakult meg a pilisi kábeltelevízió helyi műsorát készítő fiatalokból. 1991 – 1994 között ők működtették a Dolina Stúdiót. Működés célja: kulturális programszervezés, rendezvényszervezés, televíziós műsorkészítés, helytörténeti videó anyagok archiválása. Jellege társadalmi munkában végzett nonprofit tevékenység.1995 – ben az egyesület „Pilis története” című három nyelven elkészült helytörténeti filmje megyei II. helyezést ért el egy amatőr krónika versenyen. Tagjai főszerepet vállalva részt vettek Pilis község testvérvárosának (Piazza al Serchio) évente idelátogató csoportjainak programszervezésében és a programok lebonyolításában. Ezek között az 1996 – ban összeállított program: környezetvédelem, kulturális munka és hagyományőrző tevékenységek és feladatok, politikai élet, önkormányzatok munkája stb… az Európai Unió támogatását is elnyerte. Az 1995 – ben első ízben megrendezett Nyári – Nyáry Muzsika teljes szervezését az egyesület végezte, mára ez a komolyzenei rendezvény Pilis egyik fontos zenei hagyománya lett. A Mindenki Karácsonyfája program is Pilis község élő hagyománya lett. 1997 – 1998 ban a PIHE egyik tagja volt a IV. és V. Pilisi Kihívás Napja rendezvény fő szervezője, valamint az egyesület tagjai komoly szerepet vállaltak a nap lebonyolításában. Ebben a két évben országos IV. illetve II. helyet hozott Pilisnek.  1998 – ban az evangélikus gyülekezet ifjúsági csoportjával összefogva a Mobilitastól elnyert, szintén az Európai Uniótól származó támogatás segítségével, megrendezték a finn testvérgyülekezetből (Kontiolahti) érkező csoportnak és a pilisi fiataloknak a „Környezetbarátok baráti környezetben” című környezetvédő és kulturális témájú programsorozatot. 1995 – 2000 között 6 alkalommal szervezte meg az egyesület augusztus hónapban Pilis és a kistérség legnagyobb szabású nonprofit amatőr zenei rendezvényét a Pilisi Könnyűzenei Fesztivált, amelyen 1000 – 1500 látogató is volt. Több mint 1600 óra a rendszerváltás utáni Pilis közéletét bemutató videó anyag (filmek, műsorok) feldolgozása, katalogizálása folyamatos tevékenysége az egyesületnek. Ehhez 2001 – ben a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosa által az információs társadalom megvalósításában közreműködő civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton számítógépet és Internet hozzáférést nyert. 2001 – 2003 között megszervezte a kéthetente megrendezésre kerülő „Értelmes Esték” című programsorozatot, amelyben az irodalom, zene, képzőművészet és szociológiai, néphagyományok stb… témakörökben előadások, vitaestek, beszélgetések hangzottak el neves résztvevők mellett átlagosan 20 – 50 érdeklődő jelenlétében.

Elnök: Tóth Zoltán

Cím: 2721 Pilis, Csokonai u. 12.

2016 óta hol csendesebben, hol hangosabban tevékenykedik kis csapatunk.

Elhatározásunk szerint, szeretnénk Pilisen felébreszteni alvó városunk fiataljait, és együtt velük egy mozgalmas aktív közösséget építeni. Ennek a tervnek részeként szervezzük meg minden év nyarán táborokat, ifjúsági hétvégéket és klubdélutánokat, ahol a mosoly és jókedv mellett életre szóló barátságok is köttetnek.

Fontosak számunkra azok az értékek is melyeket szívünkön hordozunk!

Ilyen például városunk szépítése, embertársaink segítése, így klubunk minden évben csatlakozik a 72 óra elnevezésű önkéntes akcióhoz, mely által ébreszti a fiatalokat az önkéntes munka fontosságára és szeretetére.

Fontos számunkra az egészséges élet és sport is, ennek apropóján szervezzük évről évre a Kihívás Napját, több helyi együttműködővel karöltve.

Hogyan csatlakozhatsz te ehhez?

Vezetőként és ifisként is számítunk rád! Hiszen ez egy véget nem érő lehetőség a találkozásra és az ifjúsági közösség építésére városunkban!

Elérhetsz minket az alábbi platformokon:

Találkozhatsz velünk a városban vagy,

A szervezet képviselői:

 • Szabó Tibor elnök
 • Pekker Mónika társelnök
 • Vincze Krisztián gazdasági vezető

Szeretettel Üdvözölnek téged is a Pilisi Ifjúsági Klub tagjai és vezetői!

Cím: 2721 Pilis, Kossuth utca 36.

Taglétszáma 100 – 120 fő. Pilisen 1948 – ban alakult meg az ipartestület, 1991. július 18 – án alakult újjá és azóta a pilisi vállalkozók érdekvédelmi szervezeteként működik.

Működésének célja a kisvállalkozók szakmai érdekképviselete, problémák összegyűjtése, továbbítása az országos szintű szakmai szervezethez, az IPOSZ hoz, amelynek tagja. Tájékoztatja a tagokat az aktuális jogszabály változásokról. A következő szakmák képviseltetik magukat: építőipar, textilszövő, cukrász, fodrász, szakács, autó villamossági, karosszéria – lakatos. A szabadidő hasznos eltöltéséről is gondoskodik tagjai számára (kirándulás, bál, focimeccs, kiállítás).

Képviselő: Nagy Sándor

Cím: 2721 Pilis, Dózsa Gy. utca 33.

A Pilisi Labdarúgó Klub 1917-ben alakult és a II. Világháborúig amatőr területi bajnokságokban szerepelt. Az 50-es évektől megindult a csapat megyei szintű fejlődése, melynek eredményeképpen 1954-tõl 1960-ig NB III-as szintre jutott. A klub ettől kezdve folyamatosan nevelte ki tehetségeit. Kiemelkedők az 50-es 60-as években a Csernai testvérek által elért eredmények, akik közül Tibor az olimpiai válogatottságig jutott, testvére, Pál pedig olyan nemzetközi klubnak volt az edzője, mint a Bayern München. A 70-es 80-as években válogatottságig jutott Orosházi László és Rózsavölgyi László is, ezen kívül számos NB I-es és NB II-es játékost nevelt ki a Pilisi Labdarúgó Klub. Ez a folyamat a mai napig is folytatódik.

Jelenleg is szerepelnek játékosaink felnőtt és ifjúsági NB I-es és NB II-es csapatokban. A Labdarúgó Klub első nagyobb sikere az 1964-ben a Népstadionban játszott Szabad Föld Kupa mérkőzésen elért eredmény, ahol a csapat a döntőig jutott. Az ezüstérmes csapat tagjai közül sokan még ma is velünk együtt szurkolnak a klubnak. Ötven év elteltével újra Amatőr Kupa döntőt játszhatott a csapat, a Puskás Ferenc Stadionban rendezett 2014-es évi döntőben.

A zöld-fehér színekben játszó csapat jelenleg Pilisi LK Legenda Sport néven A Pest megye I. osztályban szerepel. A klub összesen 186 igazolt játékossal rendelkezik, beleértve a két felnőtt csapatot is.

TAO-s pályázatoknak köszönhetően új létesítményekben, a meglévők korszerűsítésében, felújításában, valamint új sportszerelések és eszközök beszerzésével gazdagodott a klub. Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület szorosan együttműködik az önkormányzattal, valamint a lakossággal, továbbá mindazon természetes és jogi személyekkel, akik magukénak vallják törekvéseiket.

Képviselet:

 • Lengyel Zoltán elnök
 • Csetneki János
 • Polgár István

Cím: 2721 Pilis, Homoki szőlő III. dűlő 7066

Az egyesület küldetése, hogy tagjai részére a lovas sportolási lehetőségek széles körének biztosításával segítse elő egészségük megóvását. Továbbá, hogy részt vegyünk a közösségi és kulturális élet fejlesztésében, a település rendezvényeinek szervezésében. Ezenkívül fontos feladatunk a szabadidőben végezhető tömegsport szervezése és annak tárgyi feltételeinek a biztosítása, az esélyegyenlőség biztosítása, kulturális és művészeti tevékenységet folytató önképző körök támogatása.

Az egyesület célja a lovas sporttevékenység és annak népszerűsítése, ezen belül különösen:

 1. a ló és a vele kialakult sokrétű kapcsolat népszerűsítése, széles körű terjesztése,
 2. a tagok számára a versenysportba való bekapcsolódás feltételeinek megteremtése, lovas versenysport művelése, versenyrendezés
 3. Pilisen és környékén lovaglást folytató polgárok egyesületi szervezetbe tömörítése,
 4. gyermeklovagoltatás, hobbilovaglás népszerűsítése és művelése, lovasoktatás,
 5. lovas turisztika, lovasterápiás foglalkozások fejlesztése és művelése Pilisen és környékén,
 6. lovas hagyományok ápolása, lovaglással összefüggő kulturális örökség megóvása,
 7. a magyar lótenyésztés figyelemmel kísérése,
 8. szakmai továbbképzések szervezése és lebonyolítása, környezetvédelem, környezettudatos nevelés.

Elnök: Csilló Balázs Béla

Cím: 2721 Pilis, Huba köz 2.

A kiemelkedő nemzeti értékeink között szereplő klasszikus magyarnóta, népzene és operett megőrzése, népszerűsítése, megismertetése, terjesztése Magyarország határain belül és azon túl. Az élőzene segítségével művészi élményt nyújtani, szórakoztatni, értékeket menteni, átörökíteni, népszerűsíteni a művészetek segítségével közösséget fejleszteni. Néptánc oktatás az egyesület keretein belül.

Elnök: Gengeliczki Tibor

Cím: 2721 Pilis, Bucka tanya 1.

A Pilisi Petőfi Vadásztársaság már „nyugdíjas” korú, hiszen 1947-ben alakult, tehát 61 éves. A társaság 29 tagja többségében helyi lakos, nagyrészük földtulajdonos, az általuk bérelt 3725 ha vadászterületen. A társaság területe megegyezik Pilis város közigazgatási határával. Domborzata Pilistől keletre, a lankás dombok, helyenként meredek domboldalak, mint a Sas hegy a jellemző, az összes többi égtáj felé lapos. Erdősültsége 10% körüli. Mindenütt megtalálható az őz, a fácán, a mezei nyúl, természetesen az élőhely típusa határozza meg az adott területen az elterjedésük számát.  A vaddisznó, a dám szarvas a Dolinában és a Buckában boldogítja a vadászokat. A tavasz hírnökei, a szalonkák vonulása a területen bizonytalan.

A társaság számára nem a lövés a fontos, hanem a tavaszt ajánló erdő illata, a szerelmes madarak éneke, és a naplemente után az a hirtelen mély csönd. És ha néha Szent Hubertusz, a vadászok védőszentje megajándékozza őket egy hosszú csőrűvel, hát az igazi ünnep.

A pilisi vadászok fácán tenyésztésükre méltán lehetnek büszkék, nem csak azért, mert szinte minden évben sikerül nagyterítékű vadászatot produkálniuk visszajáró külföldi vadászaikkal, hanem mert a nehéz gazdasági feltételek mellet is eredményesen végzik ezt a tevékenységüket és nekik is jut a bérvadásztatás után néhány szép fácán vadászat - megalapozza éves költségvetésüket, kiegészítve az őzbak és gerle vadászati árbevételével. Mezei nyúl terítékük pont annyi, hogy minden tag részesülhessen egyszer a terítékből. Őz állományuk fejlesztésén dolgoznak. Büszkék viszont arra a néhány kiemelkedően szép őzbakra, amelyet bérvadász hozott terítékre. A téli ínséges hónapokban etetik, a nyári nagy melegekben itatják Pilis vadjait.

A közepes adottságú terület legnagyobb hibája, hogy keskeny szalagként öleli körül Pilis várost, a 4-es főút kettémetszi. A pilis vadászok félnek attól, hogy a végső döfést a 4-es főút új elkerülő szakasza méri majd rájuk, újabb területeket véve el a mezőgazdaságtól, ezáltal a vadállománytól. Újabb zárvány területek képződnek, ahol a vadgazdálkodás jövője megpecsételődik. De a közösség céltudatos munkával már a jövőre készül, tervezik új fácánnevelési programjukat, amelyet már sokadik alkalommal kell újra gondolniuk.

A kívülállók azt hiszik, a vadászok csak vadásznak Ez nem így van. Ahhoz, hogy hódolhassanak ősi szenvedélyünknek, a vadállományt óvni, etetni, gondozni kell, hogy a felesleget learathassák A tavalyi évben, a következő kötelező közösségi munkákat kellett elvégeznie egy vadásznak: fácán őrzés 9 alkalommal, alkalmanként 12 óra, fácántelepi munkák 5 nap, fácán hajtás bérvadászoknak 5 nap, dúvadazás 1 nap, vadgazdálkodási berendezések javítása újak létesítése, önszorgalomból vadetetés, itatás, terület őrzés. Ez sok vagy kevés /a vadászfeleségeknek sok/, vitatkozhatunk rajta, de szívesen csinálják, hiszen csak ha áldozatokat hoznak, akkor tudnak vadászni. A közös munka kovácsolja össze az együvé tartozó embereket.

A pilisi vadászok szeretik az ünnepeket, mint a földtulajdonosi majális - ami kinőhetné magát Pilis városi rendezvénnyé is, a vadászbál, a jól végzett munka utáni számvetés, és a felhőtlen szórakozás ideje.

A társaság nagyon fontosnak tartja az utánpótlás, a hozzájuk tartozó fiatalok jó, igaz sportemberré nevelését. Példát mutatni a környezet és természetvédelemben, bizonyítani a természeti erőforrásokkal való szakszerű gazdálkodás lehetőségét. Segíteni Őket felnőtté válásukban!

A vadászat fogalmát, értelmét legszebben Széchenyi Zsigmond vadászíró fogalmazta meg: „A vadászat vadűzés és erdőzúgás. De több az erdőzúgás.” - Ezekkel a gondolatokkal üdvözöl mindenkit, aki böngészi városunk honlapját a Pilisi Petőfi Vadásztársaság!

Képviselők:

 • Pintér Zoltán elnök
 • Puhl Ferenc titkár
 • Kemenár Pál vadászmester
 • Dancsok Gábor gazdasági felelős
 • Blahut Sándor természetvédelmi felelős

Cím: 2721 Pilis, Rákóczi u.30.sz.

1996 – ban került bejegyzésre. Célja a református templom építése, karbantartása, az istentiszteleti szolgálat, és az ifjúság nevelése, a templomban és gyülekezeti teremben a gyermek – és ifjúság lelki – erkölcsi nevelésének elősegítése.

A kuratórium tagjai:

 • Jusztin István elnök
 • Orbán Zsolt elnökhelyettes
 • Korsós Tibor
 • Orbán Ildikó
 • Ágner Norbert

Cím: 2721 Pilis, Rákóczi u. 15-17.

Az alapítvány 2002 – ben került bejegyzésre. Célja a katolikus templom felújítása, a fiatalokkal történő foglalkozás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés. Hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése.

Kuratóriumi tagok:

 • Erdélyné Lovag Izabella Gyöngyvér elnök
 • Pázmán György Lórántné
 • Pilisi László

Cím: 2721 Pilis, Széchenyi köz 29.

A Pilisi Sportegyesület Kempo szakosztálya sensei Magyar Zoltán vezetésével Pilis város önkormányzatának támogatásával 2007 óta működik. Főként fiatalok tanításával, a jövő generációját neveli, a közösségi értékrendek betartására, egymás segítésére, saját magunk megismerésére. A Kempo-t gyakorló csapat számos tagja nyert versenyeken dobogós helyezéseket.

Az egyesület elnöke: Magyar Zoltán

Cím: 2721 Pilis, Liebner József utca 8.

Az egyesület célja az állampolgári tájékoztatás, a tájékoztatás javítása, a közjó szolgálata, kiemelten a sport, a szabadidő, a lokálpatriotizmus, a közéleti alternatívák megfogalmazása, valamint ezek képviseletének elősegítése, a közügyekben való állampolgári részvétel az igazságosság és az európai szellemiség széleskörű népszerűsítése révén. A Pilisen élőkkel, kiemelten a fiatalokkal való kapcsolattartás, a velük való párbeszéd, a véleményük képviselete.

Az egyesület képviselői:

 • Mészáros József elnök
 • Lengyel Zoltán
 • Bíró Ibolya Judit titkár

Cím: 2721 Pilis, Ady E. utca 6.

A zenekultúra művelése, a zene egyetemleges, hagyományainak őrzése, értékeinek átörökítése, a társas zenélés tradíciójának gondozása, elsősorban Pilis város kulturális életében. Az egyesület 2008 óta működik a városban.

Az egyesület képviselője: Nagy Sándor

Cím: 2721 Pilis, Kávai út 16.

1995 – től működő egyesület, versenyzői tagszövetségi és országos rendezvényeken minden évben az élvonalban szerepelnek. A környező települések - Albertirsa, Monorierdő, Nyáregyháza – versenyzői is szép számban tagjai a klubnak. Pilisen működött a kistérség egyetlen postagalambász szakboltja, amely kereskedelmi tevékenysége mellett a környező települések galambászainak kedvelt találkahelye is volt.

Elnöke: Fábus Gábor

A Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványa

Cím: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. sz.

Az Alapítvány közvetlenül vagy az iskolán keresztül támogatja az intézmény székhelyén - 2721. Pilis, Kossuth L. u. 30. - és a 2721 Pilis, Szabadság tér 1. szám alatti telephelyen tanuló diákokat:

 • tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozó szakkörök szervezésének támogatása,
 • kiváló tanulmányi eredményeket elért tanulók elismerése, támogatása,
 • tanulmányi- és sport versenyek szervezése, versenyeken való részvétel feltételeinek megteremtése, - utazási költségek fedezése,
 • hátrányos helyzetű tehetséges tanulók támogatása,
 • számítástechnikai informatikai ismeretek oktatásának bővítése, korszerűsítése,
 • belföldi és külföldi cserekapcsolatok, tapasztalatszerző utazások, tanulmányi kirándulások támogatása,
 • kiemelkedő eredményeket elért pedagógusok és más iskolai dolgozók elismerése, támogatása,
 • az iskolából nyugállományba vonult pedagógusok eseti támogatása.

Az alapítók az ismertetett célokat elfogadó és támogató szülőket, bel- és külföldi gazdálkodó és társadalmi szervezeteket, a kutató és művészeti műhelyeket, az iskola volt diákjait, a volt és jelenlegi pedagógusokat, a magyar szellemi és kulturális élet jeles személyiségeit csatlakozásra hívja fel!

A támogatás formái lehetnek:

Ösztöndíjak és pályázatok kiírása, eseti dologi vagy pénzbeli juttatások, vagy bármilyen egyéb mód, amely az alapítványi célok elérését szolgálja.

Az Alapítvány mentes minden politikai, ideológiai, hitbeli vagy egyéb kizárólagosságtól. Független a pártoktól, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési képviselőjelöltet jelen rendelkező nyilatkozatot megelőző utolsó választáson nem állított és nem támogatott, valamint ezt jelen Alapító Okiratban teljességgel kizárja.

Az Alapítvány működése során kerüli az emberek bármilyen megkülönböztetését, származásuk vagy egyéb okok alapján.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége:

Az Alapítvány által a fentiek szerint végzett közhasznú tevékenységek a 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bek. értelmében az alábbiak:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; általános iskolai program keretében folyó nevelés- oktatás, fejlesztő nevelés- oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelésű gyermekek, tanulók iskolai nevelése- oktatása

Sport; az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatása

A kuratórium tagjai:

 • Orosz Zoltánné elnök
 • Gajdos Tünde
 • Hanákné Reis Marianna

Cím: 2721 Pilis, Attila u.8.sz.

1998 – ban az Óvodai Intézmény Attila úti Óvoda kezdeményezésére nyitott közhasznú alapítványként került bejegyzésre. Célja az óvoda technikai eszközeinek bővítése, tárgyi feltételek javítása, bővítése, szakmai folyóiratok beszerzése, óvodai rendezvények, gyermekkirándulások szervezése, természetjáró túrákhoz szükséges pénzeszközök kiegészítése, óvodai sporttevékenység támogatása, új és korszerű pedagógiai program bevezetése.

Kuratórium tagja:

 • Molnárné Polgár Judit elnök
 • Ihászné Szlovák Zsuzsanna
 • Vassné Kiss Mária
 • Füredi Istvánné Molnár Mária

Cím: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 28.

Hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő családok tehetséges, szorgalmas gyermekeinek elsősorban a középiskolai, esetleg felsőfokú iskolai képzésének támogatása. Az általános iskola 7-8. osztály, közép-és felsőfokú képzésben a pedagógusoktól információ beszerzése a hátrányos helyzetű, de tehetséges és szorgalmas tanulókról, azok szüleiről családi és lakás körülményeiről. Ennek ismeretében a támogatott tanulók kiválasztása, középiskolai és felsőfokú taníttatásának pénzügyi támogatása. Támogatott tanulók iskolai tanulmányainak figyelemmel kísérése.

Az alapítványt 2016-ban jegyezték be. A kuratórium tagjai:

 • Földvárszki Magdolna elnök
 • Jansik Ildikó
 • Ocztós Gyöngyi

Cím: 2721 Pilis, Széchenyi u. 38.

A Vidám Tavasz Klub 1978-ban alakult. 30 éve működik Pilisen, mint nyugdíjas klub, azóta fogja össze a község idős embereit. Ez idő alatt számos hagyományőrző és kulturális programot szervezett, valamint részt vesz más települések kulturális eseményein.

A klub 70 tagból áll. Heti rendszerességgel – minden hétfőn délután – tart klub délutánt a Közösségi Házban (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2), mely alkalmakkor a közelgő eseményeket, nyugdíjas találkozókat, kirándulásokat, jeles napokat szervezik és készülnek fel ezekre az alkalmakra.

Évi rendszerességgel a klub programjai: Nőnap, Anyák napja, Idősek napja, Kerek születési évfordulók, Hűség napja, Területi Találkozó.

Az „Életet az Éveknek” Országos Klubszövetség tagja. Célja: a szlovák hagyományok őrzése, átörökítése, baráti, nemzetiségi és nemzetközi kapcsolatok ápolása. Több térségi rendezvényt szerveztek, szoros kapcsolatot ápolnak a bényei, pándi, péteri, albertirsai, gombai, ócsai, nyáregyházi, dánszentmiklósi nyugdíjas klubokkal. Megünnepelték 15., 20., 25. éves évfordulóikat, melyre környékbeli klubokat hívtak meg. Rendszeresen szerepelnek helyi, megyei, országos és nemzetközi szlovák hagyományőrző találkozókon. A szlovákiai Guta város, az erdélyi Farkaslaka, az olaszországi testvérvárosunk, Piazza de Serchio vendégei voltak. Nagyon sok oklevéllel büszkélkedhetnek, népzenei fesztiválon ezüst fokozatot értek el.

Pilisi hírek és programok

Aktuális hírek
Önkormányzati Választás 2024. - Eredmények
Önkormányzati Választás 2024. - Eredmények
Önkormányzati Választás 2024. - Eredmények
2024.06.10. | Választási információk

Polgármester: László Attila, MEA

Egyéni választókerületek

Települési kompenzációs lista

Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 25. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 25. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 25. heti rendeléséről
2024.06.16. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a járványügyi készültség előírásainak betartása érdekében a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

Telefonszám: 06-70/161-5570

Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 25. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 25. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 25. heti rendelés helyettesítéséről
2024.06.16. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

Telefonszám: 06-29/696-884, 06-20/414-4209

Tájékoztató vasúti menetrend változásról
Tájékoztató vasúti menetrend változásról
Tájékoztató vasúti menetrend változásról
2024.06.12. | Közérdekű információk
2024. június 22-től augusztus 18-ig a Cegléd - Abony állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 100a sz. Budapest - Cegléd - Szolnok vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 24. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 24. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 24. heti rendeléséről
2024.06.09. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a járványügyi készültség előírásainak betartása érdekében a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

Telefonszám: 06-70/161-5570

Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 24. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 24. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 24. heti rendelés helyettesítéséről
2024.06.09. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

Telefonszám: 06-29/696-884, 06-20/414-4209

Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
2024.06.05. | Határozatok

rendes ülés ideje: 2024.05.30. (csütörtök) 17.00

DTkH Hírmondó - 2024. május
DTkH Hírmondó - 2024. május
DTkH Hírmondó - 2024. május
2024.06.05. | Közérdekű információk
A májusi szám fő témája a textilhulladék gyűjtés. Ugyanis a hulladékokról szóló európai uniós irányelv értelmében a tagállamokban 2025 januárjáig el kell kezdeni elkülönítve gyűjteni a textilhulladékot. Magyarországon mintegy 1500 textilgyűjtő konténer található, a konténerek száma azonban 2027-ig 6000-re nő.
Online is kérhető az új igazolás
Online is kérhető az új igazolás
Online is kérhető az új igazolás
2024.06.04. | Közérdekű információk
2024. május 9-től a NAV új digitális szolgáltatásaként, a NAV Ügyfélportálról (ÜPO) elektronikusan is lekérhető az igazolás az adóazonosító jelről.
Ablak galéria
Ablak galéria
Ablak galéria
2024.06.04. | Kármán József Városi Könyvtár

- Június hónapban, a Ceglédberceli Alkotókör kiállítását tekinthetik meg az Ablak Galériában. A kiállítás az Évszakok címet kapta, hiszen tavasztól-télig mutatja be az alkotókör szebbnél szebb munkáit.

A kiállítás megtekinthető 2024. június 04. és július 01. között.

Leendő kiscsoportosok szülői értekezlete
Leendő kiscsoportosok szülői értekezlete
Leendő kiscsoportosok szülői értekezlete
2024.06.01. | Hírek
A Pilisi Játékország Óvoda Igazgató Asszonya tájékoztatja azon szülőket, akiknek gyermeke 2024. szeptemberétől kezdi meg az óvodai nevelést, hogy a gyermekek első szülői értekezletét 2024. 06. 20-án, 16 órakor tartja a Pilisi Játékország Óvoda Rákóczi út 42. szám alatti székhelyóvodájának tornatermében.
Meghívó a pilisi hímző szakkőr kiállítás megnyitójára
Meghívó a pilisi hímző szakkőr kiállítás megnyitójára
Meghívó a pilisi hímző szakkőr kiállítás megnyitójára
2024.05.30. | Csernai Pál Művelődési Ház
Az Aszakkör program Békés Megyei hímző pilisi csoportjának alkotásaiból rendezett kiállítás megtekinthető a Csepiben 2024. május 30. és június 20. között.
Lakossági tájékoztató
Lakossági tájékoztató
Lakossági tájékoztató
2024.05.29. | Hírek

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2024. június 1. napjától Pilis Város 1. számú, 2. számú, valamint 3. számú felnőtt háziorvosi körzeteiben az alábbiak szerint módosulnak a rendelési idők.

Ablak galéria
Ablak galéria
Ablak galéria
2024.05.07. | Kármán József Városi Könyvtár

Textilvarázs Paverpol Péteriné Sedon Irén paverpol technikával készült alkotásainak kiállítása

A kiállítás megtekinthető 2024. június 3-áig

Hírnök - XXX. évfolyam 2. szám, 2024. március-április
Hírnök - XXX. évfolyam 2. szám, 2024. március-április
Hírnök - XXX. évfolyam 2. szám, 2024. március-április
2024.05.03. | Hirnök
 • Polgármesteri köszöntő
 • Beszámoló az önkormányzat elmúlt két hónap beruházási, fejlesztési eseményeiről
 • Bizottsági beszámolók
 • Gazdaköri hírek
 • Óvodai hírek
 • Hírek a Bizsu házból
 • Boldog nyúl a Lovardában
 • A közjó szolgálata, közösség, sport és lokálpatriotizmus
 • A Kármán József Városi Könyvtár hírei
 • Folytatódtak a színes kulturális programok a Csepiben
 • Megjött a tavasz a Gubányiba is – itt is nyár formájában
 • Mozgalmas tavasz az evangélikusoknál
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
2024.03.01. | Hírek
 • Pilisi Játékország Óvoda: 2024. június 24. – július 19.
 • Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagintézménye: 2024. július 22. – augusztus 16.
 • Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézménye: 2024. július 22. – augusztus 16.
Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék szállítás
Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék szállítás
Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék szállítás
2024.01.08. | Közérdekű információk
 • Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
 • Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
 • Házhoz menő lomtalanítás

FIGYELEM! A kommunális hulladékgyűjtés napja pénteki napról hétfői napra változik! A zöldhulladék gyűjtés napja pénteki napról csütörtöki napra változik!

Programnaptár