Cím: 2721 Pilis, Templom u. 6.

E-mail: pilisibaptista@gmail.com

Gyülekezetük 1923-ban alakult, a taglétszámában gyorsan növekedő közösség 1925 elején templomépítésbe fogott, az épületet még abban az évben át is adta. A templom az akkori idők baptista templomainak jellegzetességei szerint épült, inkább kápolna jellegű. A gyülekezetben sokáig működött pengetős és fúvós zenekar, valamint énekkar is. A jelenlegi gyülekezet taglétszáma megközelíti a 100 főt.

lelkipásztor: Szilágyi József

Cím: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 34.

Telefon: 06-29/498-134

Honlap: www.facebook.com/pilisevgyul

A gyülekezet alapítási éve 1722. A jelenleg is fennálló templomuk 1758-1787-ig épült, ebben nagy segítségére volt a gyülekezetnek gróf Beleznay Miklós, aki a templomépítés anyagi hátterét állta. A templom azóta is az eredeti állapotot tükrözi, csak a II. világháború végén a németek által felrobbantott torony épült újonnan. Az elmúlt években a gyülekezet a teljes templomot műemléki igényességgel újította fel.

A gyülekezet lelkészei közül kiemelkedik Sárkány Sámuel püspök, akinek szolgálata idején (1848-1908) püspöki székhelyként (1890-1905) működött a gyülekezet. 1956-tól 37 éven keresztül a gyülekezetben szolgált Keveházi László országosan is ismert lelkész-esperes és felesége, Keveháziné Czégényi Klára, akiknek lelkiismeretes szolgálata alatt a legnehezebb időkben is épült a gyülekezet.

A gyülekezetben jelenleg 5400 gyülekezeti tagot számolnak, ezzel a község legnagyobb és az ország egyik legnépesebb evangélikus gyülekezete. Főbb munkaterületük a hitoktatás, amelynek során évente több, mint 400 gyermek tanul iskolai keretek között hittant. A konfirmáció során évente kb.

50-60 gyermek lesz felnőtt kereszténnyé a gyülekezetben. Az ifjúság részére több korcsoportban szerveznek bibliaórákat és programokat.

Gyülekezetük idősei részére 1992-ben kezdtek el szervezett formában segítséget nyújtani, főállású szociális munkatársat alkalmazva. Az ének és zene is kiemelt helyen áll gyülekezetük munkájában. Évek óta három különböző korosztályú énekkar működik. A felnőtt énekkar istentiszteleti alkalmakon, egyházmegyei találkozón énekel rendszeresen. Az országos hírű IZSÓP ének- és zenekar, amely ifjúsági tagokból áll, már három CD-lemezt készített, most adta ki első kottaalbumát, melynek anyagát sikeresen viszi az ország sok gyülekezetébe, sőt határainkon túlra is. A gyermekekből álló IZSÓPKA énekkar eddig egy CD-lemezfelvételt mondhat magáénak és készülnek az újabb lemezkiadásra.

A zenei életet gazdagítják a finnországi Kontiolahti gyülekezettel az 1980-as évek óta fennálló aktív testvérgyülekezeti és más kapcsolatok, melyeknek segítségével nemzetközi hírű keresztény zenészek látogatták már meg gyülekezetüket és községünket, több koncertet is adva. Az õ zenei segítségük jelentős az énekkarok munkájában.

A gyülekezet alapítványa az "Erős Vár Alapítvány", mely minden évben jelentősen támogatja a gyülekezet életét. Minden nagy ünnepen és más alkalmakon is készítenek gyülekezeti hírlevelet tagjaik számára.

Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 15-17.

Telefon: 29/498-126, 30/493-38-84

E-mail: doka.tamas@vaciegyhazmegye.hu

A katolikus vallásúak száma a kezdetekben igen csekély volt Pilisen. Az 1810-es években még csak 83 katolikusról írtak, 1844-ben 115, 1878-ban 312, 1930-ban 890 fő volt római katolikus vallású. Jelenleg a gyülekezet létszáma 2500 fő felnőttből és 500 fő gyermekből áll össze.

A Krisztus Király Római Katolikus Gyülekezet történetének egyik legfontosabb eseménye volt, amikor Schumajer Róza mecénásuk végrendeletében rájuk hagyott 3000 pengőjének segítségével megvették a főutcán található mozit és kultúrházat, valamint annak kertjét és ezt alakították át templommá, amelyet 1934. október 28-án Krisztus Király tiszteletére szenteltek fel.

Az 1934-ben a felszentelt templom adott otthont az addig szórvány fília vallás gyakorlására, az akkori Plébános Atya Kállay Lajos nagy ambícióval és kellő támogatással jelentős eredményeket ért el. Ugyanakkor a népesedő iparos réteg, valamint az új betelepülők növelték a római katolikusok létszámát.

1950-1989 között közel négy évtizeden keresztül templomuk állagának fenntartását a hívek adakozó, áldozatos munkavállalásával tudták csak szinten tartani. 2004 a nagy változások évének mondható, ugyanis alapítványuk összegyűjtötte és kifizette a templom külső teljes felújítására az összeget és 2.000.000 Ft állami támogatást kaptak a templom belső falazatának felújítására. A váci megyés püspök úr aláírásával szentesített adományban egyházuk újabb 2.000.000 Ft adománnyal járult hozzá a templom aljzatának vízszigetelő munkálataihoz. Ennyi minden közel 70 év alatt sem történt.

Az egyházközség életében fontos szerepe van az ifjúsági hitéletnek, az idős hívők gondozásának, az igény szerinti segítségnyújtásnak. Alapítványuk 2002 óta működik a Pilisi Római Katolikus Egyházért Alapítvány néven.

plébános: Dóka Tamás

Honlap: www.pilisref.hu

Az evangélikus többségű Pilisen már a XVIII. században éltek reformátusok, azonban a gyülekezet megalakulásáig hosszú évszázadokat kellett várni. Az első ismert presbitérium 1913 novemberében alakult meg. Az akkori közösség nagy álma volt a templomépítés, azonban az első világháború és a magyar történelem viharai miatt erre csak 80 évvel később kerülhetett sor. Az egyik kiemelkedő dátum 1948 áprilisa, amikor a Dunamelléki Református Egyházkerület Főző László lelkipásztort a fiókegyház tagjainak pásztorolásával bízta meg. Az addig aprócska gyülekezet az 1990-es években kezdte meg útját az önállósodás irányába.

Különösen igaz ez Gál Géza ceglédi lelkipásztor szolgálatának idejére, az õ áldozatos munkája indította el a pilisi református gyülekezet fejlődését és a templomépítést. Ez utóbbi nem valósulhatott volna meg, ha egy bizonyos Országhné Kulcsody Ilona nem hagyja rá teljes vagyonát a gyülekezetre, bár sosem volt pilisi és nem is ismerte a közösséget. Először a Rákóczi úton vásároltak épületet gyülekezeti ház céljára, majd 1994-ben kezdték el építeni a templomot, melynek tornya 2004-ben készült el. A karzat jelenlegi formáját 2011-ben nyerte el, az orgona 2015 áprilisában került templomunkba. A hangszer 6 regiszteres, mechanikus kisorgona, tulajdonosa Dr. Erdős Gábor.

A 2001-es népszámláláskor Pilisen már 1048 személy vallotta magát reformátusnak, ez 10 év alatt némileg csökkent. Gyülekezetünk első saját lelkésze Morva Ákos volt, aki 1999 és 2016 között vezette, építette a közösséget. Az ő szolgálata alatt, 2009-ben az egyházközség önállóvá vált és azóta sajátos arculatot nyerve végzi feladatát Pilisen. 2014-ben az egyházközség iskolafenntartó lett. 2016-ban a gyülekezet Wisinger Dániel lelkészt választotta meg lelkészének, aki családjával érkezett Pilisre Kispest-Központból.

A gyülekezetben aktív hitoktatás zajlik az óvodásoktól egészen a felső tagozatig. A hétközi alkalmak közé tartoznak az ima – és bibliaórák, az egyéb nyitott programok, valamint a havonta megrendezésre kerülő ökumenikus imaóra is.

Erdélyi testvérgyülekezetünk a Káposztásszentmiklós-Csibai Gyülekezet, amellyel évek óta jó kapcsolatot ápolunk.

Gyülekezetük támogatására jött létre a Pilisi Református Templom Építési Alap Alapítvány, mely évek óta támogatást ad az építésekhez.

Pilisi hírek és programok

Aktuális hírek
Pilis Városért Közalapítvány
Pilis Városért Közalapítvány
Pilis Városért Közalapítvány
2024.04.22. | Hírek

Kérjük támogassa a város alapítványát adója 1%-val!

Köszönjük!

Könyvtári Esték
Könyvtári Esték
Könyvtári Esték
2024.04.26. | Kármán József Városi Könyvtár
Károly Róbert élete és uralkodása - Dr. Rugonfalvi Kiss Csaba rendhagyó történelmi előadása a Kármán József Városi Könyvtárban
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 17. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 17. heti rendeléséről
Tájékoztatás Dr. Legeza Margit 17. heti rendeléséről
2024.04.21. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a járványügyi készültség előírásainak betartása érdekében a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

Telefonszám: 06-70/161-5570

Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 17. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 17. heti rendelés helyettesítéséről
Tájékoztatás az 1. sz. gyermekorvosi 17. heti rendelés helyettesítéséről
2024.04.21. | Hírek

Kérjük Önöket, hogy a rendelőbe érkezésük előtt szíveskedjenek előzetesen telefonon időpontot kérni!

Telefonszám: 06-29/696-884, 06-20/414-4209

Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
2024.04.12. | Hírek
A Pilis, Szabadkai szőlő 4600 hrsz.-ú ingatlanon illegálisan elhelyezett hulladék ügyében Hivatalunk bejelentést kapott. A Hatósági és Műszaki Iroda és a Közterület-felügyelet munkatársai által lefolytatott helyszíni szemle és ellenőrzése eljárás során megállapítást nyert, hogy az illegálisan elhelyezett hulladék (vegyes összetételű kommunális és építési-bontási hulladékok) miatt az ügyben keletkezett iratokat át kell tenni az illetékességgel rendelkező hatósághoz, ezért azt végzéssel átettük a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére.
Tájékoztató Pilis Város II. számú és III. számú fogorvosi körzeteinek működéséről
Tájékoztató Pilis Város II. számú és III. számú fogorvosi körzeteinek működéséről
Tájékoztató Pilis Város II. számú és III. számú fogorvosi körzeteinek működéséről
2024.04.11. | Hírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Pilis Város II. számú és III. számú fogorvosi körzeteinek tartós helyettesítését 2024. április 1. napjától dr. Győri Szilvia fogorvos látja el az alábbi rendelési időkben.
Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
Tájékoztató egyes külterületi ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási kérdésről
2024.04.10. | Hírek
A Pilis, Országút 6080 hrsz.-ú ingatlanon illegálisan elhelyezett hulladék ügyében Hivatalunk több bejelentést is kapott már. A Hatósági és Műszaki Iroda és a Mezei Őrszolgálat munkatársai helyszíni szemle alkalmával vettek fel jegyzőkönyvet és adtak határidőt a hulladék elszállítására vonatkozóan.
Lakossági tájékoztató fizikoterápiás kezelés szüneteléséről
Lakossági tájékoztató fizikoterápiás kezelés szüneteléséről
Lakossági tájékoztató fizikoterápiás kezelés szüneteléséről
2024.04.10. | Hírek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Egészségházban működő fizikoterápiás kezelés 2024. április 25-től - 2024. április 30-ig szabadság miatt SZÜNETEL.

Az utolsó munkanap 2024. április 24-én, szerdán, az első munkanap 2024. május 2-án, csütörtökön lesz.

Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi határozatok
2024.04.10. | Határozatok

rendes ülés ideje: 2024.03.27. (szerda) 17.00

Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
2024.04.08. | Választási információk
Közlemény a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról
Hasznos tanácsok a tervezethez
Hasznos tanácsok a tervezethez
Hasznos tanácsok a tervezethez
2024.04.08. | Közérdekű információk
Az szja-bevallási tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani. A jóvá nem hagyott tervezet – az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével – május 21-én automatikusan bevallássá válik.
DTkH Hírmondó 2024. március
DTkH Hírmondó 2024. március
DTkH Hírmondó 2024. március
2024.04.08. | Közérdekű információk
  • Szelektív hulladék
  • Garancia
  • Érdekességek

Ne feledjük: közös érdekünk, hogy az e-hulladéknak is növeljük a visszagyűjtési és az újrafeldolgozási arányát!

Álláshirdetés
Álláshirdetés
Álláshirdetés
2024.04.08. | Állás pályázatok
DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatósága munkatársat keres teljes munkaidőben történő foglalkoztatással VILLANYSZERELŐ munkakörben
Álláshirdetés
Álláshirdetés
Álláshirdetés
2024.04.08. | Állás pályázatok
DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatósága munkatársat keres teljes munkaidőben történő foglalkoztatással SZENNYVÍZHÁLÓZAT KEZELŐ munkakörben
Álláshirdetés
Álláshirdetés
Álláshirdetés
2024.04.08. | Állás pályázatok
DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatósága munkatársat keres teljes munkaidőben történő foglalkoztatással MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ munkakörben
Álláshirdetés
Álláshirdetés
Álláshirdetés
2024.04.08. | Állás pályázatok
DAKÖV Kft. Monori Üzemigazgatósága munkatársat keres teljes munkaidőben történő foglalkoztatással DISZPÉCSER munkakörben
Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
2024.04.04. | Választási információk
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva Pilis városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 09. napjára kitűzött választásán az érvényes jelöléshez szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg…
Online egyszerűbb
Online egyszerűbb
Online egyszerűbb
2024.03.25. | Közérdekű információk

Online a legegyszerűbb és leggyorsabb az szja-bevallási tervezetek átnézése, elfogadása. Akinek még nincs KAÜ-azonosítója (például ügyfélkapuja), bármikor regisztrálhat a rendszerbe, ami után azonnal eléri elektronikusan a saját szja-bevallási tervezetét.

Sosem késő ügyfélkaput nyitni!

Az új adószámok 9-essel kezdődnek
Az új adószámok 9-essel kezdődnek
Az új adószámok 9-essel kezdődnek
2024.03.25. | Közérdekű információk
A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az új egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek 9-essel kezdődő adószámot kapnak március 14. óta.
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvoda és tagintézményei várható nyári zárva tartásáról
2024.03.01. | Hírek
  • Pilisi Játékország Óvoda: 2024. június 24. – július 19.
  • Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagintézménye: 2024. július 22. – augusztus 16.
  • Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézménye: 2024. július 22. – augusztus 16.
Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék szállítás
Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék szállítás
Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék szállítás
2024.01.08. | Közérdekű információk
  • Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
  • Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés
  • Házhoz menő lomtalanítás

FIGYELEM! A kommunális hulladékgyűjtés napja pénteki napról hétfői napra változik! A zöldhulladék gyűjtés napja pénteki napról csütörtöki napra változik!

Programnaptár